Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างคำนิยม doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างคำนิยม

talengpai2
การใช้คำที่นิยมใช้ในวรรณคดี ตัวอย่างเช่น ขัตติยา (กษัตริย์) สินธพ (ม้า) เฉก (เช่น) เฉก (ส่อง สว่าง สุกใส) ชโลทกยาน (ยานทางน้ำ คือเรือ) ดาษเดียร (เดียรดาษ เกลื่อนกลาด) ถนัดดั่ง ...
File link: http://www.wt.ac.th/~phimsuphak/talengpai2.doc
80%
View Online - talengpai2
ลักษณะของคำไทยแท้ คำไทยแท้ เป็นคำที่มีใช้ดั้งเดิมอยู่ในภาษา ... - Zubzip
คำไทยแท้มีลักษณะนามใช้ ๖. คำไทยแท้ไม่นิยมใช้ตัวการันต์ ๗. คำไทยแท้ไม่นิยมใช้ พยัญชนะบางตัวที่เขียนยาก ๘. มีหลักในการใช้ ไ ใ ตัวอย่างของคำไทยแท้ ๑.๑ ...
File link: http://webboard.zubzip.com/anspicture/Zubzip191037.doc
80%
View Online - ลักษณะของคำไทยแท้ คำไทยแท้ เป็นคำที่มีใช้ดั้งเดิมอยู่ในภาษา ... - Zubzip
คำ แนะนำ การ เขียน เอกสาร อ้างอิง - กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ...
คำแนะนำนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเขียนรายงานผลวิจัย บทความวิจัย .... หรือ “Anonymous” หรือ “Anon” เพราะปัจจุบันไม่นิยม ตัวอย่างเช่น.
File link: http://journal.msu.ac.th/files/ref_sci.doc
80%
View Online - คำ แนะนำ การ เขียน เอกสาร อ้างอิง - กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ...
แบบเอกสารทำแฟ้มสะสมผลงาน - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำนิยม. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัด ขอนแก่น ... โคตรคำ ในแสดงออกที่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อรุ่นน้อง เป็นผู้นำในกิจกรรมต่าง ๆ ...
File link: http://school.obec.go.th/gb/download/port1.doc
80%
View Online - แบบเอกสารทำแฟ้มสะสมผลงาน - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ) - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คำอธิบายสัญลักษณ์ (ถ้ามี) ช .... (ตัวอย่างบทที่ 1 เว้น 2 บรรทัดพิมพ์ขนาด 16 point) ... ใน ปัจจุบันประเทศไทยต้องการให้ต้มยำซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยแพร่หลายทั้งใน…
File link: http://www.mwit.ac.th/~mwitpro/form/new/doc/form04.doc
80%
View Online - (ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ) - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
การเขียนหนังสือราชการ.doc
2.3 ความใดอ้างอิงถึงกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือเรื่องตัวอย่างต้องระบุให้ชัดเจน ... มักเป็น คำที่ผู้น้อยใช้คำผู้ใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย มักไม่นิยมใช้กัน และเมื่อใช้คำขึ้นต้นว่า ...
File link: http://www.bkk1.in.th/Att...8%25B2%25E0%25B8%25A3.doc
80%
View Online - การเขียนหนังสือราชการ.doc
10_บทที่ 10 อภิจริยศาสตร์.doc
ตัวอย่าง สิ่งที่ดี คือ สิ่งที่มหาชนชอบ เราเอาธรรมชาติคือความเห็นชอบของมหาชนไปนิยาม ศัพท์ทาง จริยะ หรือกลุ่มประโยชน์นิยมได้นิยามคำว่า ดี คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดความสุข ...
File link: http://www.buddhism.rilc....8%25A3%25E0%25B9%258C.doc
80%
View Online - 10_บทที่ 10 อภิจริยศาสตร์.doc
7_บทที่ 7 สัมบูรณนิยม.doc
สัมบูรณนิยม (Absolutism) หมายถึง แนวคิดที่ถือว่ามีเกณฑ์ตัดสินทางศีลธรรมที่ตายตัว ... มี คำอีกคำหนึ่งที่ใช้แทนคำว่าวัตถุวิสัย คือคำว่า ปรนัย ตัวอย่างเช่น ข้อสอบปรนัย ...
File link: http://www.buddhism.rilc....8%25A2%25E0%25B8%25A1.doc
80%
View Online - 7_บทที่ 7 สัมบูรณนิยม.doc
รูปวรรณยุกต์
รูปวรรณยุกต์. ตัวอย่างคำ. อักษรกลางคำเป็น. เบาบาง จริงจัง เต็งเต็ม โกย โฉม ตูมตาม ปนเป .... ในการเขียนนิยมเขียนถ่ายรูปตัวอักษรของคำเดิมมาไว้เพื่อรักษาความหมายของคำ ...
File link: http://www.sk.ac.th/lg/th...3%25D1%25B9%25B5%25EC.doc
80%
View Online - รูปวรรณยุกต์
๑. บทความ
คำใหม่ หรือ คำที่มีความหมายใหม่ ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์นั้น ..... ใช้เพราะจะพบ ว่าเป็นที่นิยมใช้กันมากตามบทความในหนังสือพิมพ์รายวัน จึงจะขอยกตัวอย่างบางคำ ดังนี้.
File link: http://www.human.cmu.ac.th/home/thai/sompong/res_phatsara1.doc
80%
View Online - ๑. บทความ