Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ม 1 doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ม 1

2 - โรŧ1;เรียนศรีสำโรŧ1;ชนŬ11;ถัมภ์
ตัวชี้วัด. สาระการเรียนรŬ1;้แกนกŪ1;าŧ1;. ม.1– ม.3. 1. ŭ1;ช้วิธีการที่หŪ1;ากหŪ1;ายแก้ũ1;ัญหา. 2. ŭ1;ช้ความ รŬ1;้ ทักษะแŪ1;ะกระบวนการทาŧ1;คณิตศาสตร์ แŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยีŭ1;นการแก้ũ1;ัญหาŭ1;นสถานการณ์ ต่าŧ1; ...
File link: http://www.ssr.ac.th/vck/curricurum/math1.doc
80%
View Online - 2 - โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
คŬ1;่มือครŬ1; แผนการจัดการเรียนรŬ1;้ - สำนัก พิมพ์ วัฒนา พา นิ ช
คŬ1;่มือครŬ1; แผนการจัดการเรียนรŬ1;้. กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้คณิตศาสตร์. คณิตศาสตร์ ม. 1. เŪ1;่ม 1. ชั้น มัธยมศึกษาũ1;ีที่ 1 .... มาตรฐานการเรียนรŬ1;้แŪ1;ะตัวชี้วัดชั้นũ1;ี กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้คณิตศาสตร์.
File link: http://www.wpp.co.th/Less...%25E0%25B8%25A1%25201.doc
80%
View Online - คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ - สำนัก พิมพ์ วัฒนา พา นิ ช
คŬ1;่มือครŬ1; แผนการจัดการเรียนรŬ1;้ - สำนัก พิมพ์ วัฒนา พา นิ ช
คŬ1;่มือครŬ1; แผนการจัดการเรียนรŬ1;้. กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้คณิตศาสตร์. คณิตศาสตร์ ม. 1. เŪ1;่ม 2. ชั้น มัธยมศึกษาũ1;ีที่ 1 .... มาตรฐานการเรียนรŬ1;้แŪ1;ะตัวชี้วัดชั้นũ1;ี กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้คณิตศาสตร์.
File link: http://www.wpp.co.th/Less...%25E0%25B8%25A1%25202.doc
80%
View Online - คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ - สำนัก พิมพ์ วัฒนา พา นิ ช
แผนการจัดการเรียนรŬ1;้คณิตศาสตร์ ม
ตัวชี้วัด. มฐ ค 1.4 ม1/1 นำความรŬ1;้แŪ1;ะสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไũ11;ช้ŭ1;นการแก้ũ1;ัญหา ... ŭ1;ช้ ความรŬ1;้ ทักษะแŪ1;ะกระบวนการทาŧ1;คณิตศาสตร์แŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยีŭ1;นการแก้ũ1;ัญหาŭ1;นสถานการณ์.
File link: http://www.wt.ac.th/~jamjan/1a10.doc
80%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม
กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้คณิตศาสตร์.doc
ค 6.11/ 4 , ค 6.11/ 5 , ค 6.11/ 6. รวม 16 ตัวชี้วัด. คำอธิบายรายวิชา. ค 21102 คณิตศาสตร์ กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาũ1;ีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวŪ1;า 60 ...
File link: http://www.sa.ac.th/praga...2%25CA%25B5%25C3%25EC.doc
80%
View Online - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.doc
หน่วยการเรียนรŬ1;้ความสมดุŪ1;
ตัวชี้วัด ม.1-3/1 ŭ1;ช้วิธีการที่หŪ1;ากหŪ1;ายแก้ũ1;ัญหา. ตัวชี้วัด ม.1-3/2 ŭ1;ช้ความรŬ1;้ ทักษะแŪ1;ะ กระบวนการทาŧ1;คณิตศาสตร์ แŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยีŭ1;นการแก้ũ1;ัญหาŭ1;นสถานการณ์ ต่าŧ1; ๆ ได้อย่าŧ1; ...
File link: http://www.kan1.go.th/mat06.doc
80%
View Online - หน่วยการเรียนรู้ความสมดุล
แผนการเรียนรŬ1;้ที่ 2
ตัวชี้วัด. ม. 2/4 ŭ1;ช้ความรŬ1;้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน แŪ1;ะร้อยŪ1;ะŭ1;นการแก้โจทย์ũ1;ัญหา. ม 1 – 3 /2 ŭ1;ช้ความรŬ1;้ ทักษะ กระบวนการทาŧ1;คณิตศาสตร์ แŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยีŭ1;น.
File link: http://www.kan1.go.th/boa205.doc
80%
View Online - แผนการเรียนรู้ที่ 2
โครŧ1;สร้าŧ1;รายวิชา
ม ๑/๓, ม.๑/๔ ม. ๑ /๕, ม.๑/๖ รวม ๑๒ ตัวชี้วัด. ตัวชี้วัด. รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ รหัส วิชา ...... ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการŭ1;นสาระต่อไũ1;นี้ การũ1;ระยุกต์ 1 รŬ11;เรขาคณิต จำนวนนับ  ...
File link: http://www.mahathat.ac.th...9%2589%25E0%25B8%2599.doc
80%
View Online - โครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
6. มีความคิดริเริ่มสร้าŧ1;สรรค์. 1. เห็นคุณค่าแŪ1;ะมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์. 2. ทำŧ1;านอย่าŧ1;เũ1;็น ระบบ ระเบียบ รอบคอบ. 3. มีความรับผิดชอบ. 4. มีวินัย. 5.ซื่อสัตย์สุจริต. ตัวชี้วัด ...
File link: http://www.fkk.ac.th/libr...%2520.%25203%25202552.doc
80%
View Online - คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์