Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบโวหาร doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบโวหาร

2013-01-21_150046_1._ข้อสอบ_O-NET_ภาษาไทย_ประถม.doc
21 ม.ค. 2013 ... ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-NETวิชาภาษาไทย (ประถมฯ) ... เขาขยันอ่านหนังสือเพื่อให้สอบผ่าน. 12. ..... จากเพลง พระคุณที่สาม ที่กำหนด เป็นโวหารประเภทใด. 1.
File link: http://office.ubn1.obec.g...8%2596%25E0%25B8%25A1.doc
80%
View Online - 2013-01-21_150046_1._ข้อสอบ_O-NET_ภาษาไทย_ประถม.doc
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - 02dual บอร์ดแห่งการศึกษา
5. ข้อความข้างต้นเป็นการเขียนแบบใด. 1) อุปมาโวหาร 2) เทศนาโวหาร. 3) บรรยายโวหาร 4) พรรณนาโวหาร. 6. ข้อใดถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนย่อความ. 1) สารคดีของจำลอง ...
File link: http://pronpen.files.word...1-2-e0b89be0b8b5-2553.doc
80%
View Online - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - 02dual บอร์ดแห่งการศึกษา
เตรียมสอบ ONET ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ... - สพป.สุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. รหัสวิชา 61. สอบวันที่ มกราคม 2556. เวลา 10.30-11.20 .... บรรยายโวหาร. 3. พรรณนาโวหาร. 4. อุปมาโวหาร. 8. คำ ขอ ในข้อใดตัดออกแล้วก็ไม่เสีย ...
File link: http://www.surin3.net/mai...25AA%25E0%25B8%25A3.3.doc
80%
View Online - เตรียมสอบ ONET ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ... - สพป.สุรินทร์ เขต 3
ข้อสอบ Pre o-net 56 ป.6 ภาษาไทย ชุดที่ 2 - สพป.สร.3
จำนวน ๒๐ ข้อ ข้อละ ๔ คะแนน รวม ๘๐ คะแนน. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑-๓. 1. ข้อความข้างต้น ใช้โวหารประเภทใดในการเขียน. ๑. สาธกโวหาร. ๒. อุปมาโวหาร. ๓.
File link: http://www.surin3.go.th/w...25B5%25E0%25B9%2588-2.doc
80%
View Online - ข้อสอบ Pre o-net 56 ป.6 ภาษาไทย ชุดที่ 2 - สพป.สร.3
แบบทดสอบก่อนเรียน.doc
เมื่อแฉกดาวใบไผ่ไหวตะวัน”. ๑) มีการเล่นคำ. ๒) มีสัมผัสแพรวพราว. ๓) อุดมไปด้วยกวี โวหาร. ๔) ใช้ภาพพจน์ให้ภาพชัดเจน. ๔. ข้อใดไม่มีคำอัพภาพ. ๑) คณาเนื้อนวลก็ครวญคลอ ขับ.
File link: http://www.kts.ac.th/e-le...0%25C3%25D5%25C2%25B9.doc
80%
View Online - แบบทดสอบก่อนเรียน.doc
doc - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
ให้นิสิตฝึกเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟัง การจับสาระของเรื่อง ... ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลาย ภาค.
File link: http://www.mcurayong.com/...%2588%25E0%25B8%259E).doc
80%
View Online - doc - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
แผนการสอนหน่วยที่ 1
โวหาร หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นสำนวนกะทัดรัด เหมาะสมกับการเขียน หรือ การพูด โวหารที่นิยมใช้กันมาแต่เดิมมี 4 ประเภท คือ บรรยายโวหาร อธิบายโวหาร วิจารณ์โวหาร ...
File link: http://www.technicchan.ac.th/~web/planteach/23062554SXp.doc
80%
View Online - แผนการสอนหน่วยที่ 1
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3. มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชุดที่ 3 ..... ถ้าต้องการเขียนถึงความ งามของสตรี ควรใช้โวหารข้อใดในการเขียน. 1) บรรยายโวหาร 2) พรรณนาโวหาร.
File link: http://www.bkw.ac.th/onet.../data/Acrobat/tha/q_3.DOC
80%
View Online - แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
โครงการข้อสอบร่วมโรงเรียนในเครือซาเลเซียน
การอ่านและเข้าใจความหมายของคำ ประโยคและข้อความ การอ่านคล่องและการอ่านเร็ว; การ อ่านสำนวน โวหาร การบรรยาย การพรรณนา และการเปรียบเทียบโดยเข้าใจความหมาย ...
File link: http://www.sarasit.ac.th/curriculum/thai/thaip5.doc
80%
View Online - โครงการข้อสอบร่วมโรงเรียนในเครือซาเลเซียน
๑. ที่มาของคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
ลอกได้แต่ตำรา เที่ยวรักษาโดยโวหาร” มีความหมายว่าอย่างไร. ..... ที่ ๒.๑ ( ท้ายแผน ) ชุด เขียนอธิบายข้อความในบทวิเคราะห์ เสร็จแล้วนำส่งครูตรวจสอบและประเมินผล. ๗.
File link: http://203.172.248.146/files/1203261010513659_13060811110720.doc
80%
View Online - ๑. ที่มาของคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์