Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบโวหาร doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบโวหาร

Program Specification
-รูปภาพประกอบ. -อภิปราย. -ชักถาม. อาจารย์ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์. อาจารย์เกษมสันต์ โวหาร . ๕. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ ๑. ๓. อาจารย์ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์. อาจารย์เกษมสันต์ โวหาร. 6 ...
File link: http://www.libarts.mju.ac...5E0%25B8%2597%2520011.doc
80%
View Online - Program Specification
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฉบับที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๕ ข้อ คะแนนเต็ม ๒๕ .... สำนวนโวหารที่ใช้เขียนเรียงความเชิงจินตนาการได้แก่โวหารใด ...
File link: http://www.chon2.go.th/ne...%25E0%25B9%2588%25202.doc
80%
View Online - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
คลังข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คลังข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. รวมข้อสอบ ปลายภาค - ปลายปี เตรียม สอบข้อสอบ O-Net A-net ... 2) ฝาน. 3) ซอย. 4) เฉือน. “โวหาร หมายถึง ชั้นเชิง สำนวน ...
File link: http://cyp.ac.th/~chk01/chk01/testM3/ThaiM.3.doc
80%
View Online - คลังข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3
แนวข้อสอบมาตรฐานชุดที่ 2 ..... 3) ถึงเวลาชมข่าวกีฬากันแล้ว 4) ข้อสอบชุดนี้โหดจริงๆ. 50. ... แต่เมื่อพักผ่อนแล้วความเหนื่อย ก็จะหายไป” ข้อความนี้ใช้โวหารใดเขียน ...
File link: http://www.krupooky.net/w...4814680-ImageAllTopic.doc
80%
View Online - แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3
ข้อสอบ Pre O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย
คำชี้แจงแบบทดสอบภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖. 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี ๘๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน. 2. แบบทดสอบจะแบ่งเป็น ๒ ..... บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร. ข.
File link: http://www.chs.ac.th/M6/pre-o-net_thai6.doc
80%
View Online - ข้อสอบ Pre O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๒
บรรยายโวหาร. ๒. พรรณนาโวหาร. ๓.สาธกโวหาร. ๔.อุปมาโวหาร. ๗.เฉลย ๒. ๘. เกณฑ์การ ให้คะแนน ๑ คะแนน. แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๒.๒ ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อสอบ. ๑.
File link: http://krabiesa.info/eoffice/ftpfile/IDJ81y3Mon15725.doc
80%
View Online - แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๒
การใช้กวีโวหาร
ไอ้แสบเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์.  พระปิยมหาราช ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย. เมืองกระทิงดุ ไอ้แสบ พระปิยมหาราช เป็นโวหารภาพพจน์ประเภทสมญานาม. แบบทดสอบ ...
File link: http://203.172.213.74/moodle/file.php/27/course.doc
80%
View Online - การใช้กวีโวหาร
บัตรข้อสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ สามรถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและอ่านได้เร็วยิ่งขึ้น เข้าใจวงศ์ศัพท์ กว้างขึ้น เข้าใจสำนวน โวหาร อุปมา การบรรยาย การพรรณนา อธิบายและสาธก ...
File link: http://ccs.nfe.go.th/e_office/photo2/1799_4.doc
80%
View Online - บัตรข้อสอบ
เก็งข้อสอบ
เก็งข้อสอบ. ภาษาไทย. . วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. ชั้นมัธยมศึกปีที่ 3. ตามหลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ... 2) นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบ 90 นาที ... “โวหาร หมายถึง ชั้นเชิง สำนวน ...
File link: http://www.phiriya.com/doc%2520education/T_3.doc
80%
View Online - เก็งข้อสอบ
เรื่อง :
บทร้อยกรองนี้ เป็นโวหารประเภทใด ค. ... อุปมาโวหาร ง. บรรยายโวหาร ข้อ 6 – 10 เลือก เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง. 2. ... ข้อสอบวิชาภาษาไทยง่ายเหมือน ____. ก. กินกล้วย. ข.
File link: http://nites.takesa1.go.th/klungt/pr/pr6/thai6/thai605.doc
80%
View Online - เรื่อง :