Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบภาคเรียนที่ 1ป 3 doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบภาคเรียนที่ 1ป 3

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่ม ... - WordPress.com
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป.อด.1 ข้อสอบมี 2 ตอน จำนวน 15 ข้อ เวลา 45 นาที 15 คะแนน.
File link: https://aaekapob.files.wordpress.com/2013/05/1-25541.doc
80%
View Online - ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่ม ... - WordPress.com
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3.doc
เตรียมสอบ NT. แบบทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.3). ***********************. ตอนที่ 1 ข้อที่ 1-10. 1. พืชชนิดใดนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ. 1. มะละกอ. 2. ผักกาด. 3.
File link: http://203.172.205.25/ftp...25C3%25EC%2520%25BB.3.doc
80%
View Online - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3.doc
ชุดที่ 1
ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET วิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ... 1. ข้อใดไม่จัดเป็นทัศนธาตุในงานทัศน ศิลป์. 1. พื้นผิว. 2. พื้นที่ว่าง. 3. ปริมาตร. 4. ..... หมากกั๊บแก๊บ ตรัวเอก ปี่เจรียง. 3. ...... การ ประพันธ์บทเพลงเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเป็นเพลงพื้นบ้านภาคกลางที่สนุกสนาน น่าจะมีลักษณะ ...
File link: http://www.pramanda.ac.th/o-net/sec/art.doc
80%
View Online - ชุดที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ป.3
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 ... มฐ. ค 2.1. มฐ. ค 2.2. มฐ. ค 3.1. มฐ. ค 3.2. มฐ. ค 4.1. มฐ. ค 5.1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1.
File link: http://banchumnumpra.kan4...2520%25E0%25B8%259B.3.doc
80%
View Online - ข้อสอบคณิตศาสตร์ป.3
ฉบับที่ 1
ช่องท้องคืออะไร ก. เร. 1. หัวใจ ข. ซอล. 2. ปอด ค. ลา. 3. ตับ ง. ที. 4. กระบังลม ... 1. ปี่ชวา ของเสียงกี่เสียง. 2. กลองยาว ก. 2 เสียง. 3. เปียโน ข. 3 เสียง. 4. ไวโอลิน ค. 4 เสียง. ง. 5 เสียง ..... 1. ภาคกลาง ก. สร้อยคอ. 2. ภาคอีสาน ข. ต่างหู. 3. ภาคเหนือ ค. แหวน. 4. ภาคใต้ ง .
File link: http://www.xn--12cf2dha1dcc8f9c6b2e5h.com/kosobpo3cabob1.html.doc
80%
View Online - ฉบับที่ 1
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
14. เริ่มการเรียนภาคฤดูร้อน (ปกติ) ระดับ ปวส.1. 15-17. ลงทะเบียนสอบแก้ศูนย์ (ภาคเรียนที่ 2/2553) ระดับ ปวช. 14-18. นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น พบครูประจำวิชาเพื่อแก้ I , มส ...
File link: http://www.ktec.ac.th/calendar2553.doc
80%
View Online - โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
สรุปผล/มติ การประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
3. ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ให้สำนักงานวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555. 1. ... 3 และมคอ.4 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 นั้น สามารถ สรุปได้ดังต่อไปนี้ .... วิทยาลัยจึงจะอนุมัติจบให้หลังจากยื่นเอกสารแล้ว 1 ปี. วาระที่ 4.2.
File link: http://academic.sct.ac.th/upload/e_document/beb01e35c6c22274.doc
80%
View Online - สรุปผล/มติ การประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ข้อสอบกลางภาค
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. ข้อสอบวัดผลกลาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553. วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ว40266) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3,6/4 เวลา 45  ...
File link: http://jiraporn07.files.w...a2e0b8b2e0b881e0b8a32.doc
80%
View Online - ข้อสอบกลางภาค
การเขียนข้อสอบ - วชิราวุธวิทยาลัย
21 ก.ค. 2014 ... สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/สิ่งที่สอน. รูปแบบ/จำนวนข้อสอบ. ย่อย. กลางภาค. ปลายภาค. รวม. 1. การอ่าน. ท.1.1. 1.1.1. 1.1.2. 2. การเขียน. ท 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 3.
File link: http://www.vajiravudh.ac....r57/01_Document210757.doc
80%
View Online - การเขียนข้อสอบ - วชิราวุธวิทยาลัย
ข้อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคปกติ
ผิดวิธีจะไม่ได้คะแนน. 3. ข้อสอบมีข้อถูกเพียงข้อเดียว ผู้ที่ระบายมากกว่า 1 ข้อ จะไม่ได้ คะแนน. 4. ... ชายผู้หนึ่งซื้อแอปเปิ้ล a ผล มาในราคาผลละ b บาท ในครั้งหลังต่อมาเขา.
File link: http://www.tutormaths.com/gmat11.doc
80%
View Online - ข้อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคปกติ