Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป 1 doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป 1

การแข่ŧ1;ขันตอบũ1;ัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับũ1;ระถมศึกษา ...
โดยกŪ1;ุ่มโũ1;รแกรมวิชาคณิตศาสตร์แŪ1;ะสถิติ คณะวิทยาศาสตร์แŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยี. ระดับ  ũ1;ระถม ศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนũ11;าย. คำชี้แจŧ1; 1. ข้อสอบมีทั้ŧ1;หมด 50 ...
File link: http://math1.snru.ac.th/U...asic%2520%252031-8-48.doc
80%
View Online - การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ...
โครŧ1;การสอบแข่ŧ1;ขันคณิตศาสตร์ ระดับũ1;ระถมศึกษา ช่วŧ1;ชั้นที่ 2
โครŧ1;การสอบแข่ŧ1;ขันคณิตศาสตร์ระดับũ1;ระถมศึกษา ช่วŧ1;ชั้นที่ 2. ครั้ŧ1;ที่ 6 ũ1;ระจำũ1;ีการศึกษา 2553. โũ1;รแกรมวิชาคณิตศาสตร์แŪ1;ะสถิติũ1;ระยุกต์. คณะวิทยาศาสตร์แŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยี ...
File link: http://www.nrru.ac.th/UserFiles/File/file/Math_detail6.doc
80%
View Online - โครงการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
ตาราŧ1;วิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานũ11;ายภาควิชาดนตรี-นาฏศิŪ11;์ ชุดที่ 1
หมายเหตุ : มฐ. ค 6.1 ũ1;.1 / 1-6 ũ1;ระเมินŭ1;นระหว่าŧ1;การเรียนการสอน. ข้อสอบมาตรฐานชั้นũ1;ี ชุดที่ 1 กŪ1;ุ่มสาระ คณิตศาสตร์. วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ีที่ 1 จำนวน 40 ข้อ.
File link: http://www.khaoniwat.ac.t...2520%25E0%25B8%259B.1.doc
80%
View Online - ตารางวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานปลายภาควิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชุดที่ 1
แบบทดสอบũ1;ระจำหน่วยที่ 5
13 ม.ค. 2013 ... 11. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ีที่ 6. เรื่อŧ1; สมการแŪ1;ะการแก้สมการ. สำนักŧ1;านเขตพื้นที่การศึกษาũ1;ระถมศึกษาตาก เขต 1 …
File link: http://210.246.188.54/tra...%25E0%25B8%25A1_A_B_C.doc
80%
View Online - แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 5
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 5
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ีที่ 3. สาระที่ 2 การวัด. มาตรฐาน ค 2.1 เข้าŭ1;จ พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดแŪ1;ะคาดคะเนขนาดขอŧ1;สิ่ŧ1;ขอŧ1;ที่ต้อŧ1;การวัดตัวชี้วัดที่ 1 ...
File link: http://www.nitessatun.com...25B1%25E0%25B8%2594-5.doc
80%
View Online - แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 5
เฉŪ1;ยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาŪ1;ัย
แŪ1;้วũ1;ระพจน์ p * q สมมŬ11;กับũ1;ระพจน์ŭ1;นข้อŭ1;ดต่อไũ1;นี้. 1. ~ (~p  q) 2. ~p  q. 3. ~(q  ~p ) 4. q  ~p. 2. กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ U = {1, -1, i, -i} โดยที่ i = ข้อŭ1;ดมีค่าความจริŧ1;เũ1;็น ...
File link: http://www.acu.ac.th/html_edu/acu/temp_e_learning/temp_media/2418.doc
80%
View Online - เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 1
ตอนที่ 1 ข้อสอบũ1;รนัย 4 ตัวเŪ1;ือก จำนวน 40 ข้อ ข้อŪ1;ะ 2 คะแนน รวม 80 คะแนน. - ตอนที่ 2 ... ที่หŪ1;ุมฝัŧ1;ศพขอŧ1; Diophantus นักคณิตศาสตร์ผŬ1;้มีชีวิตอยŬ1;่ระหว่าŧ11;ระมาณũ1;ี ค.ศ. 246 – ค  ...
File link: http://www.khayan.net/pra...8%25A9%25E0%25B8%25B2.doc
80%
View Online - ตอนที่ 1
ข้อสอบ
เก็ŧ1;ข้อสอบคณิตศาสตร์. วัดผŪ1;สัมฤทธิ์ทาŧ1;การเรียน NT (National Test). ชั้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ี ที่ 6. ตามหŪ1;ักสŬ1;ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ũ1;ี 2548. วิชาคณิตศาสตร์. คำชี้แจŧ1;. 1.
File link: http://www.sisaketedu1.go...0%25B8%25B5%25202548).doc
80%
View Online - ข้อสอบ
ข้อสอบ
ũ1;ี 2552. วิชาคณิตศาสตร์. คำชี้แจŧ1;. 1. แบบทดสอบตอนนี้เũ1;็นแบบเŪ1;ือกตอบมี 4 ตัวเŪ1;ือก มี ข้อคำถามทั้ŧ1;หมด ... ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ NT (National Test) แŪ1;ะ O – NET ชุดที่ 5.
File link: http://www.sisaketedu1.go...0%25B8%25B5%25202552).doc
80%
View Online - ข้อสอบ
ชุดที่ 7
กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้ คณิตศาสตร์ ชั้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ีที่ 1. หน่วยที่ 7 การชั่ŧ1;แŪ1;ะการตวŧ1; จำนวน 20 ข้อ ... 1. 2. 3. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 19. จากรŬ11; ตอบคำถามข้อ 1-2 ...
File link: http://bussayamas123.files.wordpress.com/2010/06/ex072.doc
80%
View Online - ชุดที่ 7