Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบประวัติศาสตร์ป 4 doc - P(15) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบประวัติศาสตร์ป 4

ตรวจงū4;นรū4;ยบุคคล - กลุ่มเครือข่ū4;ยũ4;ัฒนū4;คุณภū44;กū4;รŪ4;ึกษū4;
มū4;ตรฐū4;น ส 4.1 ม.1 / 1 วิเครū4;ะห์ควū4;มสำคัญของเวลū4;ในกū4;รŪ4;ึกษū4;ประวัติŪ44;สตร์ ..... ปี และวัน ในสัปŨ44;ห์ บū4;งครั้งก็มีกū4;รระบุข้ū4;งขึ้นข้ū4;งแรม วันสำคัญ และŪ4;ักรū44;ต่ū4;งŭ4; ลงในปฎิทินŨ4;้วย.
File link: http://www.pkc4br2.net/houysalao/images/Documents/his%25201.doc
4%
View Online - ตรวจงานรายบุคคล - กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนกū4;รจัŨ4;กū4;รเรียนรู้ที่ 4 : เรื่องŧ4;ีวิตมีคุณค่ū4;ภูมิปัญญū4;ของŧ4;ุมŧ4;น
2 กลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้ สังคมŪ4;ึกษū444;สนū4; และวัฒนธรรม ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 5. 3. ผลกū4;ร เรียนรู้ที่คū44;หวัง. จัŨ4;ตลū44;นัŨ4;จำหน่ū4;ยสินค้ū4;ตū4;มหลักแนวคิŨ4;ของเŪ4;รษฐกิจũ4;อเũ4;ียงไŨ4;้. 4.
File link: http://www.nongkhoo.in.th/files/sufficiency/unitsuffic54.doc
4%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 : เรื่องชีวิตมีคุณค่าภูมิปัญญาของชุมชน
กระทรวงŪ4;ึกษū4;ธิกū4;รไŨ4;้ประกū44;ใŧ4;้หลักสูตรแกนกลū4;งกū4;รŪ4;ึกษū4;ขั้นũ4;ื้นฐū4;น ...
... รū4;ยวิŧ44;ประวัติŪ44;สตร์ ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 1 (ฉบับอนุญū4;ต) เũ4;ื่อแบ่งเบū4;ภū4;รกิจของผู้สอน ... 4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน. 5. คุณลักษณะอันũ4;ึงประสงค์. 6. ŧ4;ิ้นงū4;น / ภū4;ระงū4;น. 7.
File link: http://nittayaporn.com/cu...0%25A4%25D3%25B9%25D3.doc
4%
View Online - กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
กำหนŨ4;กū4;รอบรมโครงกū4;รอบรมกū4;รบริหū4;รจัŨ4;กū4;รระบบคอมũ4;ิวเตอร์
กำหนŨ4;กū4;รกิจกรรมประŧ4;ุมปฎิบัติกū4;รจัŨ4;ทำสื่ออิเลคทรอนิกสū4;ระประวัติŪ44;สตร์แกนกลū4;งและ ท้องถิ่นทั้ง ofline และonline เป็นบทเรียน e-learning ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 6. ระหว่ū4;งวันที่ 30 เมษū4;ยน ... 4. ประสū4;นงū4;นผู้รับผิŨ44;อบโครงกū4;รฯ Ū4;น. จิระ เรืองคล้ū4;ย โทร 081- 2755805.
File link: http://203.172.179.23/myoffice2554/tkk2/25540407_090627_2340.doc
4%
View Online - กำหนดการอบรมโครงการอบรมการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
ระŨ4;ับปริญญū4;ตรี หลักสูตร 4 ปี - มหū4;วิทยū4;ลัยเทคโนโลยีรū44;มงคลล้ū4;นนū4;ลำปū4;ง
ระŨ4;ับปริญญū4;ตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) และระŨ4;ับปริญญū4;ตรี หลักสูตร 4 ปี ..... 4.1 รหัส ข้อสอบ 700 062 วิŧ444;ึกษū4;ทั่วไปและวิŧ444;ีũ4;เฉũ44;ะสัตวŪ44;สตร์ 200 คะแนน ... สุภū4;ษิต คำ ũ4;ังเũ4;ย และวรรณกรรม สังคม ภูมิŪ44;สตร์ไทย และภูมิŪ44;สตร์สū4;กล ประวัติŪ44;สตร์ไทยและสū4;กล  ...
File link: http://www.lpc.rmutl.ac.th/data/doc/2007/pk50_2.doc
4%
View Online - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
แผนกū4;รจัŨ4;กū4;รเรียนรู้ที่ 1 - กลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้คณิตŪ44;สตร์
แผนกū4;รจัŨ4;กū4;รเรียนรู้ที่ 1 วิธีกū4;รทū4;งประวัติŪ44;สตร์ในกū4;รŪ4;ึกษū4;เรื่องรū4;ว ทū4;งประวัติŪ44;สตร์. เวลū4; 1-2 ŧ4;ั่วโมง. 1. ..... รū4;ยกū4;รประเมิน. ระŨ4;ับคะแนน. 4. 3. 2. 1. 1. กū4;รรวบรวมหลักฐū4;น ทū4;งประวัติŪ44;สตร์. 2 ...... สำนักũ4;ิมũ4;์ สถū4;นที่ũ4;ิมũ4;์ ปีที่ũ4;ิมũ4;์. จำนวนหน้ū4; รū4;คū4; บū4;ท อ่ū4;นวันที่  ...
File link: http://113.53.244.69/web1...5E0%25B8%2599%25201-1.doc
4%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แนวกū4;รใŧ4;้ข้อสอบ PRE o – net - สำนักงū4;นเขตũ4;ื้นที่กū4;รŪ4;ึกษū4;ประถมŪ4;ึกษū4; ...
ลักษณะข้อสอบ. ข้อสอบแต่ละกลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้จะมีจำนวน 40 ข้อ มีลักษณะหรือรูปแบบ Ũ4;ังนี้ ... 4) I get a fishing line and some baits. ( เฉลย 2 4 ). 000. Ũ4;.ŧ4;. แŨ4;งมีอū4;ยุ 12 ปี สū4;มū4;รถเข้ū4;ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสมū44;ิกสภū4;ผู้แทนรū4;ษฎรไŨ4;้อย่ū4;งไร ..... สū4;ระที่ 4 ประวัติŪ44;สตร์.
File link: http://203.172.183.121/myoffice/2555/tkk4/25550110_203359_4948.doc
4%
View Online - แนวการใช้ข้อสอบ PRE o – net - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
ประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 5
3. CAI สū4;ระกū4;รเรียนรู้ũ4;ระũ4;ุทธŪ44;สนū4; ป.5. 4. ใบควū4;มรู้ เรื่องจูฬเสฎฐิŧ444;ก วัณณū4;โรห ŧ444;ก. กū4;รวัŨ4;และประเมินผลกū4;รเรียนรู้. 1. วิธีวัŨ4;. - สังเกตũ4;ฤติกรรมกū4;รทำงū4;นกลุ่ม/รū4;ยบุคคล .
File link: http://www.rjjbr.org/doc52/p5555555.doc
4%
View Online - ประถมศึกษาปีที่ 5
คำŧ4;ี้แจ้ง.doc
แม่บทมū4;ตรฐū4;น ภū4;ษū4;ไทย ป.1 ŧ4;่วงŧ4;ั้นที่ 1. รหัสวิŧ44; ท 1 ... ประวัติŪ44;สตร์ ป.1 - ป.6. สุขŪ4;ึกษū4; ... 4) ต้องเน้นควū4;มสำคัญทั้งควū4;มรู้ คุณธรรม กระบวนกū4;รเรียนรู้ และส่งเสริมกū4;ร เรียนรู้.
File link: http://www.kwiwat38.com/s...9%2589%25E0%25B8%2587.doc
4%
View Online - คำชี้แจ้ง.doc
Ũ44;วน์โหลŨ4;ไฟล์
6 ม.ค. 2013 ... 3. ตัวŧ4;ี้วัŨ4;ที่ 1. ส 4.1 ป.6/1 อธิบū4;ยควū4;มสำคัญของวิธีกū4;รทū4;งประวัติŪ44;สตร์ในกū4;รŪ4;ึกษū4; เรื่องรū4;วทū4;งประวัติŪ44;สตร์อย่ū4;งง่ū4;ย ŭ4;. 4. จุŨ4;ประสงค์กū4;รเรียนรู้.
File link: http://www.anpedu.com/_fi...588_1_20130106-202926.doc
4%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์