Android app on Google PlayAndroid app on Google Play tcvn 4447 87 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   tcvn 4447 87

Vi_TCVN4447:1987.doc - Tra cứu Văn bản pháp luật
TCVN 4447:1987 ... Các mặt cắt dọc công trình làm theo mặt cắt địa chất; ..... Tiết diện và độ dốc tất cả những mương rãnh tiêu nước phải bảo đảm thoát nhanh ...
File link: http://luatvn.net/Filedownload/165984/177062/vi_tcvn4447_1987.doc
99%
View Online - Vi_TCVN4447:1987.doc - Tra cứu Văn bản pháp luật
Microsoft Word - TCVN 4447 2012 - Khoan địa chất | Khảo Sát Địa ...
TCVN 4447:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4447:1987 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại ... Các mặt cắt dọc công trình làm theo mặt cắt địa chất;.
File link: http://www.pngeo.com/luutru/tieuchuan/TCVN4447_2012_906964.doc
98%
View Online - Microsoft Word - TCVN 4447 2012 - Khoan địa chất | Khảo Sát Địa ...
TCVN 5641-2012.doc - Tra cứu Văn bản pháp luật
TCVN 4431:1987, Lan can an toàn - Điều kiện kỹ thuật. TCVN 4447:1987, Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu. TCVN 4452:2011, Kết cấu bê tông ...
File link: http://luatvn.net/Filedownload/172440/183517/vi_tcvn5641_2012.doc
98%
View Online - TCVN 5641-2012.doc - Tra cứu Văn bản pháp luật
MOI DE CUONG THI NGHIEM BENH VIEN DA KHOA.doc
C«ng t¸c ®Êt - Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu TCVN 4447 - 1987. - §Êt x©y ... PhÐp thö c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®¸ d¨m, sái : 22 TCN 57-84; TCVN 1772-87.
File link: http://hoangphuocthanhhie...0VIEN%2520DA%2520KHOA.doc
97%
View Online - MOI DE CUONG THI NGHIEM BENH VIEN DA KHOA.doc
Danh-muc-cac-TC-ve-thi-cong&nghiem-thu
TCVN 4447:1987 : C«ng t¸c ®Êt. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. - TCVN 4452: 1987 : KÕt cÊu bª t«ng vµ BTCT l¾p ghÐp. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu.
File link: http://daihuucorp.vn/uplo...thi-cong%26nghiem-thu.doc
97%
View Online - Danh-muc-cac-TC-ve-thi-cong&nghiem-thu
100. DA HT Khu TDC phuc vu GPMB ke Que (BT).doc
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .... TCVN 4447-87: Quy trình công tác đất, quy phạm thi công và nghiệm thu. - TCVN 4054-2005: Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô.
File link: http://vbqppl.hanam.gov.v...20ke%2520Que%2520(BT).doc
97%
View Online - 100. DA HT Khu TDC phuc vu GPMB ke Que (BT).doc
phụ lục a - danh sách vật liệu mẫu và tiêu chuẩn thí nghiệm
TCVN 4447-87. Qui trình kiểm tra, nghiệm thu độ chặt của nền đất trong ngành GTVT. 22TCN 02-71 & QĐ 4313/2001/QĐ-BGTVT. Qui trình thí nghiệm xác định ...
File link: http://hanhdong029.weebly...nh_ky_thuat_hien_hanh.doc
97%
View Online - phụ lục a - danh sách vật liệu mẫu và tiêu chuẩn thí nghiệm
UBND TØnh Thanh Hãa Céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam
Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ Nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng céng - TCVN 4319 - 1986. b) Tiªu chuÈn ... C«ng t¸c ®Êt thi c«ng vµ nghiÖm thu theo TCVN 4447-87. II.
File link: http://www.sxdthanhhoa.go...pload/201005/1077-BQL.doc
97%
View Online - UBND TØnh Thanh Hãa Céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam
Tải file đính kèm - CÔNG TY CP BÌNH MỸ
San nền cao trung bình từ 3,13m đến 3,93m hướng dốc từ Tây sang Đông, từ Nam ... + Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4447-87: Công tác đất-Quy phạm thi công và  ...
File link: http://binhmy.com.vn/upload/images/file_1280166334(1).doc
96%
View Online - Tải file đính kèm - CÔNG TY CP BÌNH MỸ
THUYEÁT MINH
Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu theo TCVN 4447-87. Quy trình khaûo saùt thieát keá neàn ñöôøng oâtoâ ñaép treân ñaát yeáu – Tieâu chuaån thieát keá ...
File link: ftp://125.234.32.194/chua...n%2520view%2520garden.doc
96%
View Online - THUYEÁT MINH