Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play de thi hoc sinh gioi mon su lop 9 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   de thi hoc sinh gioi mon su lop 9

ho?ch thi Hoc sinh gi? - Sở giáo d̖9;c và Đào tạo TP.HCM
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI. TRUNG HỌC CƠ SỞ ... 2) Môn thi: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, V9;n, Sử, Địa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung , tiếng Nhật, Công Ngh̓9; 9. 3) Thời gian làm bài: 150 phút/ môn (không kể thời gian phát đề). ... Tổng s̔9; học sinh9;p 9 dư̕9;i 3000: cử 10 học sinh cho mỗi bộ môn.
File link: http://www.hcm.edu.vn/GDT...HOCSINHGIOI_THCS_2012.doc
99%
View Online - ho?ch thi Hoc sinh gi? - Sở giáo dục và Đào tạo TP.HCM
CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
... ĐỀ THI. CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH. (Kèm theo công v9;n s̔9; 229 / SGDĐT-GDTrH ngày 09/02/2009 của Sở GD-ĐT) ... Đề thi theo hình thức tự luận; gồm 5 bài, mỗi bài có thể có nhiều câu thành phần. ... MÔN HÓA HỌC. - Đề thi ...
File link: http://pgdthanhtri.edu.vn...uTrucDeThiChonHSGLop9.doc
98%
View Online - CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH. LÂM ĐỒNG LỚP 9 THCS NĂM 2010. ĐỀ ... ( Đề thi có 01 trang, gồm 02 câu). Môn: NGỮ VĂN ...
File link: http://lamdong.edu.vn/Res...2520MON%2520VAN%25209.doc
97%
View Online - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 ...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP HUYỆN. Khóa ngày 10/02/2009 . Môn: NGỮ VĂN. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi có ...
File link: http://www.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban/%255CFile5100.doc
97%
View Online - ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Đề thi HSG cấp Huy̓9;n môn sử 9 - Phòng GD&ĐT huy̓9;n Đi̓9;n Biên ...
ĐIỆN BIÊN ĐÔNG. (Đề chính thức). ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN. Môn: Lịch sử l̕9;p 9. N9;m học: 2010 - 2011. Thời gian: 150 phút (không kể giao ...
File link: http://pgddbd.dienbien.gov.vn/uploads/Su%25209_3.doc
97%
View Online - Đề thi HSG cấp Huyện môn sử 9 - Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên ...
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
V/v thành lập Hội đồng Kiểm tra chất lượng Học sinh giỏi l̕9;p 9 lần 2 ... Thực hi̓9;n v9;n bản s̔9; 817 / PGD-ĐT ngày 07/09/2010 về thi chọn học sinh giỏi l̕9;p 9 n9;m .... Đề nghị các giám khảo các môn V9;n, Anh, Sử , Địa, Công ngh̓9; có mặt lúc ...
File link: http://edu.hochiminhcity....520Lan%25202_1011.DOC.doc
97%
View Online - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
Dạy chuyên sâu môn Lịch Sử - Sở Giáo d̖9;c và Đào tạo Bến Tre
Cung cấp kiến thức lịch sử ở chương trinh nâng cao l̕9;p 12 THPT, học sinh được ... Tiếp t̖9;c bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn lịch sử về kiến thức và kĩ n9;ng, tạo hứng ... học sinh giỏi đội tuyển dự thi cấp qu̔9;c gia phần lịch sử thế gi̕9;i (từ 1945 đến 2000). ... + Học sinh ít đặt vấn đề và giải quyết vấn đề trong quá trình học tập .
File link: http://www.bentre.edu.vn/attachments/966_SKKN%2520-%2520Co%2520Mai.doc
97%
View Online - Dạy chuyên sâu môn Lịch Sử - Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre
UÛy ban nhaân daân quaän 12 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ ...
Đ̔9;i v̕9;i học sinh9;p 9 thi ngày 27/3/2012 gồm các môn V9;n, Toán, Lý, Hóa, Sinh ... Gi̕9;i thi̓9;u khảo sát 02 trường TH Quang Trung, Hà Huy Giáp để trao mũ bảo ...
File link: http://edu.hochiminhcity....252004_2012_guitruong.doc
95%
View Online - UÛy ban nhaân daân quaän 12 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ ...
UBND TỈNH NINH BÌNH
C9;n cứ công v9;n s̔9; 943 SGD&ĐT-KTKĐCL ngày 22/9/2011 của Sở Giáo d̖9;c và .... + 01 đề thi chọn học sinh giỏi l̕9;p 9 THCS (thời gian làm bài 150 phút/môn).
File link: http://ninhbinh.edu.vn/(S...%25202011-2012%5B1%5D.doc
95%
View Online - UBND TỈNH NINH BÌNH
Së Gi¸o dôc - §µo t¹o
+ L̕9;p chuyên Sinh: Bồi dưỡng thêm các môn để dự thi đại học kh̔9;i B. ... giải các môn v9;n hóa, thi giải toán trên máy tính cầm tay trong kỳ thi học sinh giỏi l̕9;p 9 ...
File link: http://www.phucyen.edu.vn...SL10_nam_hoc_20122013.doc
95%
View Online - Së Gi¸o dôc - §µo t¹o