Android app on Google PlayAndroid app on Google Play Hướng dẫn số 08 HD BTCTW ngày 21 tháng 6 năm 2007 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   Hướng dẫn số 08 HD BTCTW ngày 21 tháng 6 năm 2007

Huong dan tong ket Dang - Bộ Nông nghiệp
Căn cứ Hướng dẫn số 43-HD/BTCĐUK ngày 07/11/2011 của Ban Tổ chức .... chúng trong sinh hoạt đảng (hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm); chỉ rõ .... lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể ..... Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007 của Ban Tổ chức Trung ương ...
File link: http://www.mard.gov.vn/Documents/Huongdantongket.doc
99%
View Online - Huong dan tong ket Dang - Bộ Nông nghiệp
Hướng dẫn và quy trình
Điều 5 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 25/04/2006) ... Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một ... Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Chi bộ thực hiện. 6 ... Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ làm lễ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm đề ...
File link: http://caab.ctu.edu.vn/da...ng%2520Chinh%2520thuc.doc
96%
View Online - Hướng dẫn và quy trình
2._Bao_cao_cac_ban_xay_dung_dang_Tinh_uy.doc
17 Tháng Mười 2013 ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tam Kỳ, ngày 07 tháng 10 năm 2013 ... Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 30/6/2011 về công tác cán bộ giai đoạn 2011 - 2015 .... Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị, đến nay đã thực hiện luân chuyển 21 ..... Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 09/3/2010 của ...
File link: http://tinhuyquangnam.vn/...xay_dung_dang_Tinh_uy.doc
96%
View Online - 2._Bao_cao_cac_ban_xay_dung_dang_Tinh_uy.doc
01 Huong dan QHCB giai doan 2015-2020 - Lâm Đồng
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Lâm Đồng, ngày 18 tháng 7 năm 2012 ... nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của ... Sở Nội vụ hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ... ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày ...
File link: http://www.lamdong.gov.vn...520doan%25202015-2020.doc
95%
View Online - 01 Huong dan QHCB giai doan 2015-2020 - Lâm Đồng
HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH VÀ THỦ TỤC XEM XÉT - cdcdbackan ...
Căn cứ Quy định số 23- QĐ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ban Chấp ... Hướng dẫn số 03 - HD/BTCTW ngày 29 tháng 12 năm 2006 về một số vấn đề cụ ... Hướng dẫn số 08 - HD/BTCTW ngày 21 tháng 6 năm 2007 về một số vấn đề cụ ...
File link: http://cdcdbackan.edu.vn/...nthutucketnapdangvien.doc
94%
View Online - HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH VÀ THỦ TỤC XEM XÉT - cdcdbackan ...
Vi_29-HD_BTCTW-BTGTW.doc
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2009 ... Căn cứ Quyết định 185 – QĐ/TW của ban Bí thư, ngày 03/9/2008 “về chức năng, nhiệm vụ, .... đảng viên mới" thực hiện theo Hướng dẫn số 08HD/BTCTW ngày 21/6/2007 của Ban Tổ chức Trung ương.
File link: http://luatvn.net/Filedownload/119235/129211/vi_29_hd_btctw_btgtw.doc
94%
View Online - Vi_29-HD_BTCTW-BTGTW.doc
Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều ...
Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về phương pháp, thủ tục, quy ... 1.1- Những người trên 60 tuổi (tính theo năm) vào Đảng phải đủ sức khoẻ và ... người thực sự có uy tín, trình độ học vấn tối thiểu cũng phải biết đọc, biết viết ..... Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW ngày 08-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương.
File link: http://www.vinhuni.edu.vn..._le_Dang_090911090505.doc
94%
View Online - Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều ...
QUI TRÌNH XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN - Trường Đại học Kinh tế - Luật
1 Tháng Mười Hai 2010 ... Điều 4 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 25/04/2006) ... Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng ... 6. Mẫu 4A- KNĐ. Nghị quyết giới thiệu đoàn viên Công đoàn vào đảng (kèm .... ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị ...
File link: http://www.uel.edu.vn/Res...0CAC%2520BIEU%2520MAU.doc
90%
View Online - QUI TRÌNH XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN - Trường Đại học Kinh tế - Luật
Phụ lục 4 - Báo giao thông vận tải
Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội ... Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008. ..... đổi bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009. ..... Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26/9/2007 của Ban Tổ chức Trung ương ...
File link: http://giaothongvantai.co...on_thi_cong_chuc_2014.doc
89%
View Online - Phụ lục 4 - Báo giao thông vận tải
Vi_4899_CT-BGDĐT.doc - Tra cứu Văn bản pháp luật
Triển khai thí điểm thực hiện bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội dung cuộc vận ... giai đoạn 2008 - 2013 và năm học 2009 - 2010 (ký ngày 03/8/2009), Giám đốc Sở .... Phấn đấu đến hết tháng 6/2010, hoàn thành trên 50% chỉ tiêu quốc gia ... ngành theo hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức ...
File link: http://luatvn.net/Filedownload/81075/89599/vi_4899_ct_bgddt.doc
89%
View Online - Vi_4899_CT-BGDĐT.doc - Tra cứu Văn bản pháp luật