Android app on Google PlayAndroid app on Google Play GIAO AN DAY THEM VAN 6 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   GIAO AN DAY THEM VAN 6

21_2014_QD-UBND_Quy dinh day them hoc them o HCM.doc
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; ... Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số ... Văn bản này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, ...
File link: http://edu.hochiminhcity....520them%2520o%2520HCM.doc
99%
View Online - 21_2014_QD-UBND_Quy dinh day them hoc them o HCM.doc
Quy dinh day them hoc them.doc - Phòng Giáo dục - Đào tạo ...
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng ... Văn bản này quy định đối với hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường .... Sở Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, khi có đủ các ...
File link: http://www.donghung.edu.v...them%2520hoc%2520them.doc
98%
View Online - Quy dinh day them hoc them.doc - Phòng Giáo dục - Đào tạo ...
Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ... Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ... Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ...
File link: http://caibe.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban/File2811.doc
97%
View Online - Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ ...
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ... Văn bản này quy định về dạy thêm, học thêm có thu tiền bao gồm: điều kiện, hồ sơ, ...
File link: http://thcslamdien.edu.vn/uploads/laws/17_2012_tt-bgddt_139414.doc
97%
View Online - Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ ...
06.2013.QD.UBND.doc - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản ...
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; ... Văn bản này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, ...
File link: http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/32293/06.2013.QD.UBND.doc
97%
View Online - 06.2013.QD.UBND.doc - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản ...
Qui định V/v dạy thêm học thêm của UBND tỉnh Sóc Trăng
Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, ...
File link: http://thptlichhoithuong.edu.vn/qd13ubndtinhdaythemhocthem.doc
96%
View Online - Qui định V/v dạy thêm học thêm của UBND tỉnh Sóc Trăng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - tỉnh Bình Phước
Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND ngày 0312/2004; ... Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 33/TTr ... Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn ...
File link: http://congbao.binhphuoc....D/%24file/08%2520tinh.doc
96%
View Online - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - tỉnh Bình Phước
Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND - Phòng giáo dục quận Liên ...
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 1 6 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và ... Khái niệm: "Dạy thêm, học thêm" được đề cập trong văn bản này là hoạt động ...
File link: http://www.lienchieudn.edu.vn/tai_lieu/qd%252013.doc
96%
View Online - Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND - Phòng giáo dục quận Liên ...
Hà Nội, ngày tháng năm 2012 - Bộ Giáo dục
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo ... Văn bản này qui định về dạy thêm học thêm trong nhà trường và dạy thêm học ...
File link: http://tayninh.edu.vn/userfiles/file/634643738231106344.doc
96%
View Online - Hà Nội, ngày tháng năm 2012 - Bộ Giáo dục
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo ... Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng ... các nhiệm vụ công tác khác theo chế độ làm việc của nhà giáo quy định tại các văn bản sau:.
File link: http://khtc.ntu.edu.vn/uploads/news/2013_05/ttlt07.doc
96%
View Online - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...