Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ใบงานระบายสี doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ใบงานระบายสี

29 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วาดภาพสวย ใบงาน เรื่องที่ 1 เรียนรู้พื้นฐานก่อนวาด ...
ทำใบความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการวาดภาพระบายสีแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน. ตัวชี้วัด เปรียบเทียบความคิด ความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น (ศ 1.1 ป.4/8).
File link: http://www.psmp.co.th/dow...%25E0%25B9%2588%25204.doc
99%
View Online - 29 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วาดภาพสวย ใบงาน เรื่องที่ 1 เรียนรู้พื้นฐานก่อนวาด ...
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แสง เงา น้ำหนัก และวรรณะสี ใบงาน เรื่องที่ 1 สนุกกับ ...
ใบงาน. เรื่องที่ 2 น้ำหนักเส้นพาเพลิน. วาดภาพระบายสีที่เกี่ยวกับวันสำคัญ ประเพณีต่างๆ หรือเทศกาลใดก็ได้ โดยใช้เส้นสีชนิดต่างๆ ให้มีน้ำหนักของสีแตกต่างกันในการสร้างภาพ ...
File link: http://www.psmp.co.th/dow...%25E0%25B9%2588%25203.doc
99%
View Online - 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แสง เงา น้ำหนัก และวรรณะสี ใบงาน เรื่องที่ 1 สนุกกับ ...
123 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สาระที่ 2 เรื่อง บุคคล ...
2. ครูให้เด็กเข้ากลุ่มตามความสนใจดังนี้. - กลุ่มที่ 1 การระบายสีตัว พยัญชนะ “ ก ”. - กลุ่มที่ 2 การปั้นดินน้ำมันเป็นรูป “ ก ”. 3. ครูแจกอุปกรณ์และใบงาน ให้เด็กปฏิบัติโดยครูคอยแนะนำ.
File link: http://www.appnaraed1.org/e_activity/newsfile/2898/1351827458.doc
99%
View Online - 123 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สาระที่ 2 เรื่อง บุคคล ...
ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน. ชื่อเรื่อง ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล 1/3 . ผู้วิจัย ครุสุธี จันทร์พราหมณ์. 1. ความเป็นมา. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมหนึ่งใน 6 ...
File link: http://www.moe.go.th/wijai/55.doc
99%
View Online - ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล
2 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...
1. สังเกตการทำงาน 2. ตรวจผลงาน. 3. การตอบคำถาม. 4.ทดสอบการอ่าน. - แบบสังเกตการ ทำงาน -ใบงานการระบายสีแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน. - ใบงานการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ...
File link: http://eoffice.trang2.go....101574255500056_19115.doc
99%
View Online - 2 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...
ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียน
ชื่อเรื่อง ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักศึกษาคนพิการ ... ใช้ฝึก ช่วงเวลาพักเที่ยง 30 นาทีต่อครั้ง โดยใช้ใบงานที่ครูกำหนดและมีการวัดผลดังนี้. 6.3.1 ให้ระบายสีก่อนการใช้แบบ ฝึก 1 ครั้ง. 6.3.2 ฝึกทักษะตามแบบฝึกที่กำหนดไว้และมีการตรวจผลงานเป็นระยะ ๆ.
File link: http://baukham.files.word...89ae0b8b2e0b8a2e0b8aa.doc
99%
View Online - ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วาดภาพสร้างสรรค์ ใบงาน เรื่องที่ 1 ทดลองสีสวย คิดวิธี ...
ตัวชี้วัด สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ (ศ 1.1 ป.1/4). วาดภาพ ระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง (ศ 1.1 ป.1/5). แนวคำตอบ. ใบงาน. เรื่องที่ 2  ...
File link: http://www.psmp.co.th/dow...%25E0%25B9%2588%25204.doc
99%
View Online - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วาดภาพสร้างสรรค์ ใบงาน เรื่องที่ 1 ทดลองสีสวย คิดวิธี ...
แบบฝึกที่ ๑
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานแบบฝึกที่ ๑. คำชี้แจง : ระบายสีหรือแรเงาคำที่เขียนเหมือนกันแล้วฝึก อ่าน. (๑๐ คะแนน). สัตว์ บ้าน ความสุข. กระต่าย กระแต สัตว์. บ้าน ความสุข กระต่าย. กระแต.
File link: http://www.banbua.net/UserFiles/File/4.doc
99%
View Online - แบบฝึกที่ ๑
ใบงานแฟลช 2
ใบงาน แฟลช ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 ครูวร พจน์ อุ่นบ้าน หน้า 1 จาก 25. การทำสมุดภาพระบายสี 1. สร้างวงกลมถาดสีขึ้นมา 1 วง. 2.
File link: http://terdsak8939.files....e0b89fe0b8a5e0b88a-22.doc
99%
View Online - ใบงานแฟลช 2
doc
ให้นักเรียนทำใบงาน (วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงได้อย่างสวยงาม). 5.ให้ นักเรียนเล่าเกี่ยวกับภาพที่ตนเองวาด. 6.ให้เพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็น. ขั้นตอนสรุป. 1.
File link: http://203.172.179.30/net...8%259B%25E0%25B8%25B0.doc
99%
View Online - doc