Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ใบงานภาษาไทยป2 สำนวนโวหาร doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ใบงานภาษาไทยป2 สำนวนโวหาร

เซียมซี : การใช้คำ สำนวน และโวหารภาพพจน์ - ภาควิชาภาษาไทย คณะ ...
______ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ - พฤษภาคม ๒๕๕๑______ ... งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในใบเซียมซีด้านการใช้คำ สำนวน และโวหาร ภาพพจน์ ข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คือ ใบเซียมซีจำนวน ๒๒ ... The purposes of this thesis are; 1) to study the language usage in the Fortune Telling Sheets and 2) to study ...
File link: http://thailang.hum.ku.ac...9%2591%25E0%25B9%2594.doc
99%
View Online - เซียมซี : การใช้คำ สำนวน และโวหารภาพพจน์ - ภาควิชาภาษาไทย คณะ ...
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ... การจำหน่ายใบสมัคร รับ สมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลการสอบ ..... วิชาศึกษาทั่วไป 2 (คณิตศาสตร์ –ภาษาอังกฤษ- ภาษาไทย-สังคม) 200 คะแนน ... ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต ...
File link: http://www.lpc.rmutl.ac.th/data/doc/student_add2.doc
99%
View Online - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ชื่อแผนงาน การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายภาษาไทยสร้างนิสันรักการอ่าน
27 ก.พ. 2011 ... (1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย โรงเรียนวัดเพรางาย .... 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันวิเคราะห์ข้อความในใบงานว่าหมายถึงดาวฤกษ์ ... แจกซองบัตรคำ สุภาษิตไทย คำพังเพยและสำนวนโวหารให้ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม. 2.
File link: http://www.thaischool.in....473_1_20110227-211037.doc
99%
View Online - ชื่อแผนงาน การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายภาษาไทยสร้างนิสันรักการอ่าน
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.5
วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ... เรียงความเกี่ยวกับโลก จินตนาการแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถเขียนในรูปแบบต่าง ๆ โยเลือกใช้สำนวน โวหารได้เหมาะกับเรื่องที่เขียน มารยาทในการเขียน .... ใบงานที่ 2 เรื่อง การจัดทำหนังสือเล่ม เล็ก
File link: http://www.tunu.ac.th/documentschool/isr/isr1/planthai01.doc
99%
View Online - ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.5
รายวิชาในหมวดวิชาสามัญ ปวช.
(1) วิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีกไม่น้อยกว่า 2 ..... ใช้วิจารณญาณในการเลือกถ้อยคำสำนวน โวหารในการรับสารและส่งสาร .... อ่านประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน และเขียน ประวัติย่อ.
File link: http://www.tatc.ac.th/files/0901120990331_11062819193947.doc
99%
View Online - รายวิชาในหมวดวิชาสามัญ ปวช.
เศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้น 2 - สพป.อบ.4
หน่วยการเรียนรู้. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ช่วงชั้นที่ 2. (ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6) .... สหวิทยากร หรือบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก 7 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย ..... และ อ่านได้เร็วขึ้น เข้าใจความหมายของคำสำนวน โวหาร การบรรยายการพรรณนา ..... 3 ใบงาน เรื่องสำรวจกิจกรรมของตนเองและครอบครัวที่ดำเนินชีวิตตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอ เพียง.
File link: http://202.143.156.3/admin/admin9/m2.doc
99%
View Online - เศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้น 2 - สพป.อบ.4
แผนการสอนหน่วยที่ 1
ขั้นมอบหมายงาน ... ทักษะสื่อสาร ๒. รายวิชา ท ๕๐๓-ท ๕๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕. พิมพ์ ครั้ง ที่ ๒. ... หน่วยที่ 2. ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2. สอนครั้งที่ 1-2. ชื่อหน่วย การ วิเคราะห์ประโยค. คาบรวม - ..... ครูให้นักเรียนศึกษาทฤษฎีเรื่องสำนวนโวหาร จากใบความรู้. 2.
File link: http://www.technicchan.ac.th/planteach/23062554SXp.doc
99%
View Online - แผนการสอนหน่วยที่ 1
ใบงาน เรื่อง การสะกดคำ
ใบงาน เรื่อง การสะกดคำ วิชา ภาษาไทย ... สำนวนโวหาร การบรรยาย เปรียบเทียบและ สามารถอ่านได้คล่องแคล่วรวดเร็ว. 2. .... เจ้าของตาล รักหวาน ขึ้นปีนต้น ระวังตนตีนมือระมัด มั่น.
File link: http://www.sl.ac.th/html_edu/sl/temp_news/6300.doc
99%
View Online - ใบงาน เรื่อง การสะกดคำ
As the Saying Goes
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 As the Saying Goes ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 .... พูดอภิปรายกลุ่มเกี่ยว กับสำนวนโวหารในภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ต 1.2 ม.4-6/4, ... งานเขียนบรรยาย สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับสุภาษิต/คำพังเพยที่เลือก. 2. ... การทำกิจกรรมใน ใบงาน.
File link: http://krudoremon.files.wordpress.com/2012/11/15_mw6_unit12.doc
99%
View Online - As the Saying Goes
ภาษาไทย ม.3 ฉบับที่ 2.doc - ชลบุรี เขต 2
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฉบับที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๕ ข้อ คะแนนเต็ม ๒๕ .... สำนวนโวหารที่ใช้เขียนเรียงความเชิงจินตนาการได้แก่โวหารใด.
File link: http://www.chon2.go.th/ne...%25E0%25B9%2588%25202.doc
99%
View Online - ภาษาไทย ม.3 ฉบับที่ 2.doc - ชลบุรี เขต 2