Android app on Google PlayAndroid app on Google Play แผนการสอน excel 2007 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   แผนการสอน excel 2007

Program Specification - คณะวิทยาการจัดการ - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ 2007. 3. ... สอนเสริม. สอน เสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย .... หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล.
File link: http://www.mgts.lpru.ac.th/mgts/data_file/129119434863.doc
99%
View Online - Program Specification - คณะวิทยาการจัดการ - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คอมเพื่องานอาชีพ - technosriracha.ac.th
ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows จะต้องมีการกำหนดค่าให้ Boot จากแผ่น CD .... Microsoft Office Word 2007; Microsoft Office Excel 2007; Microsoft Office ...
File link: http://www.technosriracha...8%25B5%25E0%25B8%259E.doc
99%
View Online - คอมเพื่องานอาชีพ - technosriracha.ac.th
แผนการจัดการเรียนรู้ Microsoft Excel - WordPress.com
แผนการจัดการเรียนรู้. หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หน้าต่างโปรแกรม Ms – Excel (องค์ประกอบ ทั้งหมด). รหัส – ชื่อรายวิชา ง 16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์).
File link: http://kruchonlada.files....99e0b8a3e0b8b9e0b9891.doc
99%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ Microsoft Excel - WordPress.com
M. excel
เลือก Microsoft Office Excel 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที. แนะนำโปรแกรม Excel. Microsoft ... เวิร์กชีต ( Worksheet ) หรือถ้าเป็นโปรแกรมExcelภาษาไทยจะเรีนกว่า แผ่น งาน ...
File link: http://www.tatc.ac.th/files/08122511113930_11071415150919.doc
99%
View Online - M. excel
ใบความรู้แผน 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนประกอบของ โปรแกรม 2007. ตอนที่ 1 จงเติมข้อความในช่องว่างให้ถูกต้อง จำนวน 20 ข้อ ...
File link: http://www.pm.ac.th/files/1109291212485054_12111210105014.doc
99%
View Online - ใบความรู้แผน 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์โปรแกรม จำนวน 64 ชั่วโมง. หน่วยที่ 4 ... การคัดลอกสูตรคำนวณ การตั้งชื่อเซลล์ และการอ้างอิงสูตรคำนวณในแผ่นงาน ...
File link: http://juri05.files.wordp...a2e0b897e0b8b5e0b9884.doc
99%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
แผนการสอนที่ 2
สาระสำคัญ. โปรแกรม เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูงในด้านการคำนวณ การจัดเรียงข้อมูล การจัดทำแผนภูมิ อย่างมีประสิทธิภาพ จากคุณลักษณะดังกล่าว ...
File link: http://www.skn.ac.th/teacher/lesson4.2.doc
99%
View Online - แผนการสอนที่ 2
สื่อการเรียนการสอน
ชื่อหน่วย การใช้งาน 2007 ... สมุดงาน (Work Book) หมายถึง แฟ้มงาน ของโปรแกรม Excel ซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นงานตั้งแต่ 1 แผ่นงานขึ้นไป ซึ่ง Excel สามารถมี  ...
File link: http://www.technicchan.ac.th/~web/planteach/2112554Avp.doc
99%
View Online - สื่อการเรียนการสอน
ประวัติผู้เรียบเรียง
การจัดการและตกแต่งงานด้วย Excel การแทรก/ลบ เซลล์ คอลัมน์ แถว และแผ่นงาน การคัด ลอกและการย้ายข้อมูล การตกแต่งตาราง การปกป้องข้อมูลในเซลล์ การพิมพ์เอกสาร. บทที่ 3  ...
File link: http://www.navy.mi.th/ncd...edge/101108102117/p2R.doc
99%
View Online - ประวัติผู้เรียบเรียง
สื่อการเรียนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ ... ขั้นนำ. 1. ครูซักถามความรู้เกี่ยวกับการคำนวณใน Excel. ขั้นสอน. 1. ครูบรรยาย-สาธิต ถาม-ตอบกับนักเรียน. 2. .... ชื่อหน่วย การใช้งาน 2007.
File link: http://www.technicchan.ac.th/~web/planteach/1910255437C.doc
99%
View Online - สื่อการเรียนการสอน