Android app on Google PlayAndroid app on Google Play เรียงความเรื่องยาเสพติด doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   เรียงความเรื่องยาเสพติด

1 รายงานปัญหายาเสพติด จัดทำโดย เด็กชายธนธัช คำแผ่นไชย ม.1/13 เลข ...
24 มิ.ย. 2011 ... ความรู้เกี่ยวกับสารกล่อมสิ่งเสพติดและการป้องกัน 5 ... สิ่งเสพติด หรือ ยาเสพติด ในความ หมายของ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) ...
File link: http://sarawittaya.wikisp...8%25B4%25E0%25B8%2594.doc
99%
View Online - 1 รายงานปัญหายาเสพติด จัดทำโดย เด็กชายธนธัช คำแผ่นไชย ม.1/13 เลข ...
ฯ ของฝ่าย - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
เพื่อให้การดำเนินโครงการเซนต์หลุยส์ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วย ความ. เรียบร้อย ... ธาณี แสงอรุณ. ม.ไพรินทร์ กล่อมสกุล. 8. จัดประกวดเรียงความ คำขวัญ และ Talk Show มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย ... จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องยาเสพติด. สังเกต ศึกษา ติดตาม ...
File link: http://www.sl.ac.th/html_edu/sl/temp_cal/261.doc
99%
View Online - ฯ ของฝ่าย - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
แผนบูรณาการด้านยาเสพติด ป.4 - สพป.ระนอง
การรงณรงค์และปฏิบัติตนเป็นพลดีในการต่อต้านยาเสพติดในฐานะเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน และชุมชน. ภาษาไทย. มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ...
File link: http://www.rnedu.go.th/mu...2599%25E0%25B8%259B_4.doc
99%
View Online - แผนบูรณาการด้านยาเสพติด ป.4 - สพป.ระนอง
แบบรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ปกป้องลูกหลานห่างไกลสารเสพติด
จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับพิษ. ภัยของสารเสพติดประเภทต่าง ๆ. - เขียนป้าย รณรงค์ ป้องกัน สารเสพ. ติดในรูปแบบคำขวัญให้คติ เกี่ยว. กับสารเสพติด. - ให้นักเรียนส่งเรียงความ ...
File link: http://www.krooubon.com/file/document/4/1104.doc
99%
View Online - แบบรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ปกป้องลูกหลานห่างไกลสารเสพติด
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งได้ ... การเขียน เรียงความต่อต้านยาเสพติด การแต่งคำประพันธ์ประเภท กลอนสุภาพ; กิจกรรมบนเวที ได้แก่ ... ๆ การตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับ เรื่องยาเสพติด และประวัติของสุนทรภู่ ...
File link: http://www.chaonua.net/Activities%252054/Soontornpoo/Soontorn.doc
99%
View Online - วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
คลิกดูข้อมูลที่
คำสั่ง ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย. ที่ /๒๕๕๕. เรื่อง จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบล... (ศพส.ทต....) ...
File link: http://www.nongkhaidopa.com/image/mypic_news/777.doc
99%
View Online - คลิกดูข้อมูลที่
เรียงความ
... นอกจากนี้แล้วยังช่วยในการบำบัดยาเสพติด(สำหรับคนที่ติดยาเสพติด) ยังบำบัดบุคคลที่ เป็นโรคต่างๆ เช่น โรคที่มีสภาวะจิตไม่ปกติ โรคมะเร็งหรือโรคที่ไม่สามารถหายขาดได้ ...
File link: http://testweb.nisit.ku.a...B2%25E0%25B8%25A1/014.doc
99%
View Online - เรียงความ
ราย ละเอียด
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ..... 2.1 ระดับประถมศึกษา เขียนเรียงความในหัวข้อ “โทษและพิษภัยของยาเสพติด”.
File link: http://www.ubn4.go.th/news/upload_files/news_931.doc
99%
View Online - ราย ละเอียด
ที่ ศธ ๐๔๑๓๐.๐๔๐๒๖/๐๗๘ โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด ตำบลช่องสาริกา อำเภอ ...
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖. เรื่อง รายงานผลวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ ... นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ร่วมกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับยาเสพติด ร้อยละ ๑๐๐.
File link: http://202.143.152.88:99/mail_school/files_store/25560627103658.doc
99%
View Online - ที่ ศธ ๐๔๑๓๐.๐๔๐๒๖/๐๗๘ โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด ตำบลช่องสาริกา อำเภอ ...