Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ. 3. . 2. อช22001. การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ. 3. . 3. อช32001. การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ. 3. . 4. อช02006. การเพาะเห็ด ...
File link: http://www.thamainfe.com/main/images/stories/wicha1.doc
99%
View Online - หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริม ... - ตาก - สำนักงาน กศน.
วิชาพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ. รหัสวิชา อช22001. จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง). ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามเงา ...
File link: http://tak.nfe.go.th/e_office/photo/1303_2.doc
99%
View Online - การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริม ... - ตาก - สำนักงาน กศน.
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ...
การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน. อช 11003. (ประถม1 คน). ศาสนาและหน้าที่พลเมือง. สค 11002 ... การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ. อช 32001. (ม.ปลาย 1 คน). แผนพัฒนาความ คิด ... การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ. อช 22001. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ. ทช 02004 ...
File link: http://saimai.bknowledge.org/doc/342mb4t1.doc
99%
View Online - กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ...
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
201. 546. อช32001. การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ. 546. 201. 3. แก้ไขสนามสอบเดิม เป็นโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร. แก้ไขเป็น โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์. ม.ต้น. อช22001 ...
File link: http://202.143.141.246/e_office/photo2/12204.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน
หนังสือเรียนวิชาเลือก : สาระพัฒนาอาชีพ. รายวิชา. การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รหัสวิชา อช 22001. สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี. สำนักงา ...
File link: http://202.143.154.20/e_office/photo2/2759.doc
99%
View Online - หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน
รายวิชา อช 22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
เนื้อหา. 1.การวิเคราะห์แผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้และเหลือเงินออมตาม ศักยภาพ. 2.การทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพต่อการมีรายได้และเหลือเงิน ออม ...
File link: http://udon.nfe.go.th/wangsammor/UserFiles/File/planbu.doc
99%
View Online - รายวิชา อช 22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1
อช22001. การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ. (เลือก). อช21003. พัฒนาอาชีพให้มีความ เข้มแข็ง. สค21003. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม. สค21002. ศาสนาหน้าที่พลเมือง ...
File link: http://202.143.141.246/e_office/photo2/12434.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่1
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑
12.40-14.10 น. 14.20-15.00 น. 15.10-15.50 น. 16.00-16.40 น. 18 กันยายน 2554. -. - พท 23001. หลักการพูดในพิธีการต่าง ๆ. - อช 22001. การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ...
File link: http://202.143.141.246/e_office/photo2/12177_2.doc
99%
View Online - กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
11.00-11.40 น. 11.40-12.40 น. 12.40-13.20 น. 13.30-14.10 น. 14.20-15.00 น. 15.10-15.50 น. 16.00-16.40 น. 10 มี.ค. 55. อช 12001. การพัฒนาแผนและโครงการ อาชีพ ...
File link: http://trang.nfe.go.th/nfe07/UserFiles/Word/doc/542.doc
99%
View Online - กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
บัตรข้อสอบ
บัตรข้อสอบ. กศน.อำเภอเขื่องใน สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี. สาระทักษะการดำเนิน ชีวิต รายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ (อช22001). ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ...
File link: http://ubon.nfe.go.th/e_office/photo2/7253_3.doc
99%
View Online - บัตรข้อสอบ