Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play สื่อการเรียนการสอนโปรแกรมword 2007 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   สื่อการเรียนการสอนโปรแกรมword 2007

1374070228.doc
23 ก.ค. 2013 ... การเข้าร่วมกิจกรรม “อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอน”. การประชุม ปฏิบัติการตัดสินการประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2556 ... Word, Excel, PowerPoint เวอร์ชั่น 2007, 2010 และ New Office 2013.
File link: http://nervepdc.go.th/pdf/1374070228.doc
99%
View Online - 1374070228.doc
news/100602081124.doc - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
แนวการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Computer Application). รหัสวิชา 4122615 ... จุดประสงค์การเรียนรู้ ... การใช้งานโปรแกรม พื้นฐาน ... สื่อการสอน.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์.  โปรแกรม 2007.
File link: http://bsd.nstru.ac.th/~dscience/news/100602081124.doc
99%
View Online - news/100602081124.doc - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิธีการพิมพ์หนังสือราชการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft word
หลังจากติดตั้งโปรแกรม และจัดเตรียมโครงร่างงานที่จะทำการบันทึก ... การนำครุฑเข้ามาใส่ในคอลัมน์ที่ 1 โดยการคลิกที่ปุ่มแทรก เลือก รูปภาพ เลือก ภาพจากแฟ้ม เลือก ภาพที่เก็บไว้ใน My Document เป็นภาพครุฑ เลือก แทรก ... ปัดหนึ่งบิดสอง พิมพ์ เรียน.
File link: http://www.cpd.go.th/intra/download/manual/manual_1.doc
99%
View Online - วิธีการพิมพ์หนังสือราชการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft word
จุดเน้นที่ 6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐาน ...
ห้องเรียนได้ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เอื้ออำนวยในการเรียนการสอนด้วย ... ครูใช้ โปรแกรมบริหารสื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ... Microsoft Office Word 2007.
File link: http://nernsuanoiy.igetweb.com/private_folder/66666.doc
99%
View Online - จุดเน้นที่ 6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐาน ...
แนวการสอน - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. แนวการสอน ... เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้และฝึกทักษะในการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ. 3. ... บรรยาย(ผ่านสื่อผสมมัลติมีเดีย). 3. บทที่ 2 ... บทที่ 5 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานธุรการ ( 2007) ครั้งที่ 1.
File link: http://dusithost.dusit.ac...ad/Couse_Outline_PAOA.doc
99%
View Online - แนวการสอน - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ใบงานที่ 1 - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ใบงานที่ 1 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า ... รับผิดชอบ กำกับดูแล จัดหาและ พัฒนาการให้บริการสื่อมัลติมีเดีย. 1.3. ... เป็นวิทยากรฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ... MS Word 2007 เพื่อการเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ ... ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ( 10%).
File link: http://stang.sc.mahidol.ac.th/PA2553_2/PA2553_SU1.doc
99%
View Online - ใบงานที่ 1 - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สื่อการเรียนการสอน
ชื่อหน่วย การใช้งาน 2007 ... สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้. ความรู้. - กา รเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม พิมพ์เอกสาร และการบันทึกข้อมูลลงไดรว์.
File link: http://www.technicchan.ac.th/planteach/2110255484e.doc
99%
View Online - สื่อการเรียนการสอน
วิชาวิจัยการศึกษา
การวิจัยพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษานี้ ... 23 โปรแกรมย่อย ที่พัฒนาขึ้นมาจากการใช้โปรแกรมประยุกต์ของ 2007 (ลิขสิทธิ์) โดยจัด ทำเป็นแฟ้ม 2007 และ 2003 ... 14.1 การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการ เรียนการสอน 31 ... 17.1 การหาค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรมหรือสื่อการสอน 53.
File link: http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/testconstruct/crt%2520.doc
99%
View Online - วิชาวิจัยการศึกษา
วิจัย5บทแบบง่าย
ตามที่ผู้สอนได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการสร้าง Webpage ... จากสื่อที่ใช้และวิธีการเรียนการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนา เว็บเพจทำให้เกิด ..... http://www.oknation.net/blog/janikorn/2007/11/22/entry-2 CAI on Web .... คำอธิบายได้จัดเก็บไว้ด้วยโปรแกรม นำไปแปลงเป็นไฟล์ชนิด PDF ...
File link: http://krujun.com/wp-cont...8%25B2%25E0%25B8%25A2.doc
99%
View Online - วิจัย5บทแบบง่าย