Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play สาระการเรียนรู้ วิชา สค 21001 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   สาระการเรียนรู้ วิชา สค 21001

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - โรงเรียนจันทร์ ...
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค41104 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยการเรียน. ภาคเรียนที่ 2 ... จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องฟังก์ชัน นักเรียนสามารถ. 1. ... 4 / 5-9 ภาคเรียนที่ 2. ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ดังตารางต่อไปนี้ ...
File link: http://www.chanpradit.ac.th/~siriporn/download/dl04.doc
99%
View Online - สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - โรงเรียนจันทร์ ...
ความสำคัญของอาชีพการขาย - ก ศ น.จังหวัด สระบุรี
เทคนิคการสร้างความสำเร็จในอาชีพทางการขาย 7 ... ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้. 1. ศึกษา โครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหา. 2. ... มัธยมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะ (อช 11001) ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ และ (อช 21001) ช่องทางพัฒนาอาชีพ. 4. ... ข้อใดคือความสำคัญของการตลาดทางด้านเศรษฐกิจและสังคม. ก.
File link: http://202.143.154.20/e_office/photo2/2962.doc
99%
View Online - ความสำคัญของอาชีพการขาย - ก ศ น.จังหวัด สระบุรี
คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินความรู้และประสบการณ์
ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้. 4. ..... สค21001. สังคมศึกษา. 3. สค21002 ศาสนา. และหน้าที่พลเมือง. 2. สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน  ...
File link: http://202.143.130.83/e_office/photo/100_3.doc
99%
View Online - คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินความรู้และประสบการณ์
1 รายวิชาบังคับตลอดหลักสูตร ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการ ...
สาระการเรียนรู้. ระดับประถมศึกษา / ... ชีวิตประจำวัน(พต 21001). 3. คณิตศาสตร์ (พค ... การ พัฒนาตนเอง. ชุมชนสังคม (สค 31003). 3. 2. 1. รวม. 14 รายวิชา. 36. 14 รายวิชา. 40.
File link: http://www.pattanadownload.com/download/g.6/g6.1.doc
99%
View Online - 1 รายวิชาบังคับตลอดหลักสูตร ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการ ...
หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม
หลักสูตรสถานศึกษาสาระการพัฒนาสังคม. วิชาบังคับ ... สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระ การพัฒนาสังคม ..... รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา สค 21001 สังคมศึกษา จำนวน 3 หน่วย.
File link: http://202.143.146.68/tumbon_imdbbanglamung/File/sonkom.doc
99%
View Online - หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ...
สาระการเรียนรู้/รายวิชา. รหัส. หน่วยกิต. วันที่. เวลา. อาคาร/ชั้น. วิชาบังคับ. ความรู้พื้นฐาน .... ศาสนาและหน้าที่พลเมือง. พต 21001. อช 21001. ทช 21003. สค 21002. 4. 2. 2. 2.
File link: http://www.nfehangchat.co...%25E0%25B9%2588%25201.doc
99%
View Online - ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ...
9. ใบงานทักษะการเรียนรู้
รายวิชาทักษะการเรียนรู้ รหัส ทร 21001 ... แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ถิ่น ที่อยู่ บริเวณ ศูนย์รวม บ่อเกิด แห่ง ที่ มีสาระเนื้อหาที่เป็นข้อมูลความรู้หรือองค์ความรู้ที่ปรากฏอยู่รอบตัวของมนุษย์ ...
File link: http://202.143.165.163/t_makermai/UserFiles/Word/tuksakanreanroo.doc
99%
View Online - 9. ใบงานทักษะการเรียนรู้
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - ตาก - สำนักงาน กศน.
ส.ทิพวัลย์ สุกัน. บัตรข้อสอบ. ชื่อสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่สอด สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก. ระดับ  ประถมศึกษา  ม.ต้น  ม.ปลาย. สาระ ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร 21001 ...
File link: http://tak.nfe.go.th/e_office/photo2/1445.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - ตาก - สำนักงาน กศน.
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - ก ศ น.จังหวัด สระบุรี
สาระวิชา. รหัสวิชา. ชื่อวิชา. จำนวน. สาระทักษะการเรียนรู้. ทร11001. ทักษะการเรียนรู้. 5 ... พต21001. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน. 5. สาระความรู้พื้นฐาน(คณิตศาสตร์). พค21001.
File link: http://sara.nfe.go.th/e_office/photo2/3259.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - ก ศ น.จังหวัด สระบุรี
แผนการสอน..
ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้. รหัสวิชา ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ (5 หน่วยกิต ) ... เจตคติ/ ปัจจัย ที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง ประสบความสำเร็จ การคิดริเริ่ม และการเรียนรู้ การสร้าง แรงจูงใจ ...... รหัสวิชา ทช21001เศรษฐกิจพอเพียง (1 หน่วยกิต 40 ชั่วโมง).
File link: http://khlongthomtai.file...a3e0b8aae0b8ade0b8991.doc
99%
View Online - แผนการสอน..