Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play วิชาสุขศึกษาประถมศึกษา doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   วิชาสุขศึกษาประถมศึกษา

download - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นวัตกรรมการเรียนรู้และการวิจัยในนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา. 3. ... ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของวิชา. สุขศึกษา. โดย...สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
File link: http://www.satit.kku.ac.th/satit2556/images/oral-present.doc
99%
View Online - download - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัตรข้อสอบ กศน.อำเภอโนนสุวรรณ สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ ...
ระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น / ม.ปลาย. สาระ ทักษะการดำเนินชีวิต รายวิชา สุขศึกษา (ทช 31002). มาตรฐานที่ 4.2 มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและทักษะเกี่ยวกับการดูแล ...
File link: http://buriram.nfe.go.th/e_office/photo2/1186_2.doc
99%
View Online - บัตรข้อสอบ กศน.อำเภอโนนสุวรรณ สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ ...
๑ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย. วิชาสังคมศึกษา วิชา ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ ...
File link: http://www.takesa1.go.th/main56/note/htm/plantak56/7.1khrongkan/58.doc
99%
View Online - ๑ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับประถมศึกษา
แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับประถมศึกษา. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. ตัวชี้วัด. (รายวิชาพื้นฐาน).
File link: http://www.twn.ac.th/_fil...005_1_20110721-085711.doc
99%
View Online - แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับประถมศึกษา
แผนการสอนวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - สำนักงานคณะกรรมการการ ...
10. วิชา สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1. เรื่อง กิจกรรมการเจริญเติบโต เวลา สอน 4 ชั่วโมง. และพัฒนาการของมนุษย์. ผังความคิด ( Mind Mapping ). สาระสำคัญ.
File link: http://school.obec.go.th/maenumkoo/work/plan_p4.doc
99%
View Online - แผนการสอนวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - สำนักงานคณะกรรมการการ ...
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษาระดับประถมศึกษา. รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน ...
File link: http://www.choomchonbanma...296_1_20120104-144325.doc
99%
View Online - สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3.ใบงานวิชา สุขศึกษา-พลศึกษา
แบบทดสอบย่อย ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษา. รายวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา (ทช 11002). 1. พัฒนาการ (Development) หมายถึง. ตอบ การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ทุกส่วนที่ต่อเนื่องกัน  ...
File link: http://202.143.165.163/t_makermai/UserFiles/Word/sukasuksa.doc
99%
View Online - 3.ใบงานวิชา สุขศึกษา-พลศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - อุดรธานี - สำนักงาน กศน.
กศน. อำเภอไชยวาน สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี. หมวดวิชา วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย. สาระที่ 1 ร่างกายของเรา. มาตรฐานการเรียนรู้ รู้ เข้าใจ ...
File link: http://udon.nfe.go.th/e_office/photo2/2528.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - อุดรธานี - สำนักงาน กศน.
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง เพศศึกษา. ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนกับวิธีการสอนแบบปกติ. ผู้วิจัย นาย วินัย ...
File link: http://203.155.220.242/sa...%25A2%25E0%25B8%2581).doc
99%
View Online - เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
หลักการสอนวิชาสุขศึกษา
หลักเบื้องต้นสำหรับการสอนสุขศึกษาแก่เด็กประถมศึกษา. 1. ... บูรณาการและสัมพันธ์เนื้อหา กับประสบการณ์ของวิชาสุขศึกษากับวิชาอื่นๆ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้. 8.
File link: http://www.sopon.ac.th/sopon/sema_web/curriculum/health_teaching.doc
99%
View Online - หลักการสอนวิชาสุขศึกษา