Android app on Google PlayAndroid app on Google Play วิจัยในชั้นเรียนอนุบาล doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   วิจัยในชั้นเรียนอนุบาล

งานวิจัยในชั้นเรียน - KoonKroo.com
งานวิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง. การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์. ผู้วิจัย. ครูกาญจนา สุทธิธางกูร. กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์. ชั้นอนุบาล 1/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  ...
File link: http://www.koonkroo.com/vijai/31.doc
99%
View Online - งานวิจัยในชั้นเรียน - KoonKroo.com
งานวิจัยในชั้นเรียน - Acr
งานวิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง. การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน และ. โครงการคนดีศรีอนุบาลในระดับก่อนปฐมวัย. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ...
File link: http://www.acr.ac.th/acr/Wijaii/wijai/17.doc
99%
View Online - งานวิจัยในชั้นเรียน - Acr
5 - โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
บทคุณาปการ. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่องการส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่ อ่านหนังสือ. ไม่ออกโดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อ กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/4 ...
File link: http://swis-acs.acs.ac.th/html_edu/acs/temp_emp_research/124.doc
99%
View Online - 5 - โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
หน่วยที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียน - หน่วยวิจัย - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนอย่างไม่เป็นทางการชนิด 1 หน้าหรือ 10 ..... ชื่อเรื่อง : การแก้ ปัญหาการนอนหลับยากในตอนบ่ายของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 1. ชื่อผู้วิจัย : นางสุขฤดี ทวีรื่นรมย์  ...
File link: http://research.npru.ac.t...ru/images/stories/3.6.doc
99%
View Online - หน่วยที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียน - หน่วยวิจัย - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
บทที่ 1 - วัดศรีบุรีรตนาราม
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ช่วยให้ได้แนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเองด้วยกิจกรรมการจัด เก็บ ... ปี จำนวน 22 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเทศบาล 2 .... มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้.
File link: http://tessaban2.ac.th/boosanee/b1.doc
99%
View Online - บทที่ 1 - วัดศรีบุรีรตนาราม
ตัวอย่างรายงานวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ
1. ตัวอย่างรายงานวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ. เรื่องที่ 1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ ทํ างานกลุม. ผูวิจัย นางสาวถนอมใจ ฉัตรสุริยวงศ โรงเรียนอนุบาลทามวง จังหวัด ...
File link: http://netra.lpru.ac.th/~...2%25A7%25A1%25D2%25C3.doc
99%
View Online - ตัวอย่างรายงานวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ
การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่น ...
คำนำ. เอกสารรายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความคิด สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่นไม้บล็อกแบบอิลระและแบบครูชี้แนะ ...
File link: http://www.sl.ac.th/html_edu/sl/temp_news/5842.doc
99%
View Online - การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่น ...
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน. ชื่อเรื่อง ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับรับนักเรียนชั้น อนุบาล 2/3. 1. ความเป็นมา. การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็ฯการจัดการศึกษา ...
File link: http://school.bangkok.go.th/watrachsingkorn/research/re-kattiya.doc
99%
View Online - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
รายงานการวิจัย - สพป.ลบ.1
ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างความมั่นใจในการแสดงออกของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ .... กลุ่ม เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชายและหญิงที่กำลังเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒.
File link: http://www.lopburi1.go.th...8%25B2%25E0%25B8%25A5.doc
99%
View Online - รายงานการวิจัย - สพป.ลบ.1
รายงานการวิจัย
จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ที่ตนเองรับผิดชอบ พบว่า เด็กส่วนใหญ่ ... กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชายและหญิงที่กำลังเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒.
File link: http://www.lopburi1.go.th...%25B2%25E0%25B8%25A52.doc
99%
View Online - รายงานการวิจัย