Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play วิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคม doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   วิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคม

งานวิจัยในชั้นเรียน - KoonKroo.com
บทคัดย่อ. วิจัยชิ้นนี้ เป็นงานวิจัยในวิชาสังคมศึกษา ในหัวข้อการทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุง พฤติ. กรรมนักเรียน ... แบบฟอร์มรายงานการวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2546. ชื่องานวิจัย ...
File link: http://www.koonkroo.com/vijai/93.doc
99%
View Online - งานวิจัยในชั้นเรียน - KoonKroo.com
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด กลุ่มสาระ ...
ครูผู้นำและครูเครือข่ายกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่การศึกษา 1 จังหวัดขอนแก่น ... 5) จัดอบรมกลุ่มตัวอย่างเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน ..... ณาการ หลากหลายสาระการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือทำงานชิ้นเดียวแต่สามารถประเมินผลได้ หลายวิชา. 3.
File link: http://edoffice.kku.ac.th/research/files/101306-3-1-lesson1-5.doc
99%
View Online - งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด กลุ่มสาระ ...
วิจัยเรื่อง การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้น ...
นักศึกษามีพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียนในรายวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ... เพราะได้เห็น คุณค่าว่า การปฏิบัติตามระเบียบนั้นจะนำมาซึ่งความมีระเบียบและความสงบสุขในสังคม.
File link: http://www.bangkaew.ac.th...%2520%25BB%25C7%25AA2.doc
99%
View Online - วิจัยเรื่อง การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้น ...
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา ...
จากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในอดีตที่ผ่านมาพบว่าผล ... ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน และ ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก .... และจากการรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอีกเรื่องหนึ่ง คือ  ...
File link: http://dusit.ac.th/~mspor...8%2584%25E0%25B8%25B4.doc
99%
View Online - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา ...
วิชาวิจัยการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน - E-learning - สำนักงานคณะกรรมการ ...
วิชาการวิจัยการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน. Education ... ความแตกต่างระหว่างการวิจัย ทางการกับการวิจัยในชั้นเรียน 9. 6. .... ซึ่งก็คือผลของการวิจัยจะต้องก่อให้เกิดสันติสุขแก่ สังคม.
File link: http://e-learning.vec.go..../stat/text/EdResearch.doc
99%
View Online - วิชาวิจัยการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน - E-learning - สำนักงานคณะกรรมการ ...
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม - โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โดย ใช้ ...
File link: http://www.banhuakhua.ac....itor/sirinya-research.doc
99%
View Online - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม - โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
โครงการวิจัยเรื่องวิธีการสอนวิชาสังคมศึกษา - มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
File link: http://www.rsu.ac.th/educ...%2520S-S%2520Teachers.doc
99%
View Online - โครงการวิจัยเรื่องวิธีการสอนวิชาสังคมศึกษา - มหาวิทยาลัยรังสิต
งานวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
13 ม.ค. 2013... จังหวัดนครราชสีมา. รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ... วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2 ... การเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากจะเป็นสถานที่ให้ความรู้แล้ว ยัง เป็นสถานที่ฝึกพฤติกรรม ให้อยู่ในระเบียบวินัยตามความประสงค์ของสังคม ...
File link: http://www.tndschool.ac.t...661_1_20130113-163935.doc
99%
View Online - งานวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง โลกของเรา ( ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย ) ...
File link: http://www.sl.ac.th/html_edu/sl/temp_emp_research/194.doc
99%
View Online - วิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน ... ปัจจุบัน ผู้วิจัยเป็นครูฝึกสอนรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา ... สาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
File link: http://www.thaichalk.com/...25E0%25B8%25A2%252053.doc
99%
View Online - วิจัยในชั้นเรียน