Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play วิจัยชั้นเรียนป�¸ มวัย doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   วิจัยชั้นเรียนป�¸ มวัย

สภาพและแนวทางการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัย ...
คำสำคัญ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, วิจัยในชั้นเรียน, สภาพและแนวทางการพัฒนา. Abstract .... แสงประเทีปทอง (2545) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ...
File link: http://dusit.ac.th/~mspor...8%25B2%25E0%25B8%259E.doc
99%
View Online - สภาพและแนวทางการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัย ...
ตัวอย่างบรรณานุกรมไทย - E-learning
ม.ป.ป. การวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชัยบุรี จังหวัด สุราษฎร์ธานี. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ชิดชนก เชิงเชาว์. 2539.
File link: http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/text/ThBib.doc
99%
View Online - ตัวอย่างบรรณานุกรมไทย - E-learning
วิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน และวิชาที่สอน สภาพการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย .... เป็นสิ่ง ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ดวงเดือน ศาสตรภัทร ...
File link: http://www.sl.ac.th/html_edu/sl/temp_emp_research/93.doc
99%
View Online - วิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
งานวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
งานวิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง. การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน และ. โครงการคนดีศรีอนุบาลในระดับก่อนปฐมวัย. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ...
File link: http://www.acr.ac.th/acr/Wijaii/wijai/17.doc
99%
View Online - งานวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
5 - โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่องการส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่อ่านหนังสือ. ไม่ ออกโดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อ กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/4 ที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี.
File link: http://swis-acs.acs.ac.th/html_edu/acs/temp_emp_research/124.doc
99%
View Online - 5 - โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง การอ่าน. สภาพปัญหา. การอ่านภาษาไทยเป็นทักษะพื้นฐาน ที่สำคัญของผู้เรียน ผู้เรียนจะมีสัมฤทธิผลทางการเรียนได้ก็ต่อเมื่อได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ...
File link: http://www.moe.go.th/wijai/51.doc
99%
View Online - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
รายงานการวิจัยอนุบาล.doc - สพป.ลบ.1
สามารถพัฒนาความมั่นใจในตนเองของเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น. ขอบเขตของการวิจัย. ๑. กลุ่ม เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชายและหญิงที่กำลังเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒.
File link: http://www.lopburi1.go.th...8%25B2%25E0%25B8%25A5.doc
99%
View Online - รายงานการวิจัยอนุบาล.doc - สพป.ลบ.1
แผนปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
สะเดส จ. สงขลา ให้กับเด็กอายุ 3-5 ปี เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 ...... 3.2.3 ร้อยละ ของครูปฐมวัยที่มีการวิจัยและนำผลมาพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และพัฒนาเด็ก. 4.
File link: http://202.143.161.138/borket/office/plan_anuban.doc
99%
View Online - แผนปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณครูเสาวนิจ จันพางาม .... หรือ พัฒนาการเรียน การสอนให้นักเรียนเกิดการพัฒนา และเกิดประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน ปฐมวัย.
File link: http://www.thaichalk.com/...8%2584%25E0%25B9%258C.doc
99%
View Online - งานวิจัยในชั้นเรียน
2/2
ประกาศคุณูปการ. การวิจัยการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ครั้ง นี้ ... ครูมัตติกา ฉัตรเงิน. ผู้วิจัย. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ...
File link: http://www.moe.go.th/wijai/53.doc
99%
View Online - 2/2