Android app on Google PlayAndroid app on Google Play วรรณกรรมพื้นบ้านภาคเหนือ doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   วรรณกรรมพื้นบ้านภาคเหนือ

ใบความรู้ เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น - Satriwit3
ประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น. แบ่งเป็น ๔ ประเภท ตามการแบ่งเขตภูมิภาคดังนี้ ๑. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ๒. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ ๓. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน ๔.
File link: http://www.satriwit3.ac.th/files/131218099135199_14012817172134.doc
99%
View Online - ใบความรู้ เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น - Satriwit3
บทที่ 1.doc - msiripron
ภาษาถิ่นเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมท้องถิ่น ผลการสำรวจวรรณกรรมท้องถิ่น .... ภาษาถิ่นเหนือ ได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ...
File link: http://msiripron.wikispac...B5%25E0%25B9%2588%2B1.doc
99%
View Online - บทที่ 1.doc - msiripron
ศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม วรรณกรรมท้องถิ่น สรุปความรู้ ข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ ...
11 ก.ย. 2012 ... โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. รายวิชาพื้นฐาน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ท21101 ภาษาไทย1 จำนวน 60 ...
File link: http://www.thaischool.in....000_1_20120911-053817.doc
99%
View Online - ศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม วรรณกรรมท้องถิ่น สรุปความรู้ ข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ ...
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์สาระที่ 7 ของ ...
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง นิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 มี เนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง 1) นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ 2) นิทานพื้นบ้านภาคใต้ 3) ...
File link: http://www.angthongcity.go.th/News/yor.doc
99%
View Online - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์สาระที่ 7 ของ ...
สรุปโครงการบริการวิชาการต่อยอดงานวิจัย - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
การอ่านวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทนิทานพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 3(3/3-0-0). - อภิปราย. - Power Point. - วีดิทัศน์. - ทำแบบฝึกหัด. อ.ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร. 10.
File link: http://arts.hcu.ac.th/upload/files/pdf/qa/qa_56.doc
99%
View Online - สรุปโครงการบริการวิชาการต่อยอดงานวิจัย - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
หลักสูตรวิชาโทภาษาฝรั่งเศส - คณะมนุษยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนื่องจากมีความตื่นตัวทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนในรอบ ทศวรรษ ... FL 346 ภาษาและอักษรไทยเหนือ 3 ... **FL 478 วรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง 3 .
File link: http://www.human.ru.ac.th/human/news/others/kati.doc
99%
View Online - หลักสูตรวิชาโทภาษาฝรั่งเศส - คณะมนุษยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
เรื่อง วรรณกรรมไทยให้คุณค่า ... ภาคเหนือ. ข.ภาคอีสาน. ค.ภาคกลาง. ง.ภาคใต้. ๒๐.ข้อใดไม่ เป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน. ก.ปลาชอบชมการแสดงเพลงพื้นบ้าน. ข.นกชอบร้องเพลง ...
File link: http://www.aln.ac.th/set_...9%2588%25E0%25B8%25B2.doc
99%
View Online - แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
บทคัดย่อสารนิพนธ์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทานพื้นบ้าน. บทคัดย่อ. การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ของการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน 4 ภาค ...
File link: http://www.human.nu.ac.th/academic/data/Thesis2553.doc
99%
View Online - บทคัดย่อสารนิพนธ์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ใบงาน.วิชา ภาษาไทย(คลิกที่นี่ )
นวนิยาย ................. 2. เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ด้านต่างๆ ค. สารคดี. โดยเฉพาะ ง. ตำรา วิชาการ ................. 3. ...... ภาษาถิ่นภาคเหนือ .... วรรณกรรมพื้นบ้านมีคุณค่าทางด้านใดบ้าง.
File link: http://202.143.165.163/ksnBoPlaThong/UserFiles/File/th(1).doc
99%
View Online - ใบงาน.วิชา ภาษาไทย(คลิกที่นี่ )
สืบสานตำนานนิทานพื้นบ้านอีสาน (ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่)
มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรม ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู.
File link: http://www.ubu.ac.th/~research/new_art/doc/file_art_55/73.doc
99%
View Online - สืบสานตำนานนิทานพื้นบ้านอีสาน (ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่)