Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รายงานวิจัยชั้นเรียนศิลปะ doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รายงานวิจัยชั้นเรียนศิลปะ

งานวิจัยในชั้นเรียน - KoonKroo.com
งานวิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง. การเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบปฏิบัติงานศิลปะ. ของเด็กชายศักรินทร์ นุตตากุลพงศ์. ผู้วิจัย. ครูดวงเดือน อ่ำอินทร์. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.
File link: http://www.koonkroo.com/vijai/80.doc
99%
View Online - งานวิจัยในชั้นเรียน - KoonKroo.com
งานวิจัยในชั้นเรียน - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
งานวิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง. การคุยกันในชั้นเรียน. ผู้วิจัย. นางสาวรติวัลย์ วัฒนสิน. นายนกุล ฤกษ์จริจุมพล. นางสาวสมธีราภ์ พรมศิริ. ปีการศึกษา 2/2552. การคุยกันในชั้นเรียน (Chatting  ...
File link: http://dusit.ac.th/~mspor...25E0%25B8%2599_2-2552.doc
99%
View Online - งานวิจัยในชั้นเรียน - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รายงานวิจัยในชั้นเรียนครูตุ๋ย.doc - แม่ เจดีย์ วิทยาคม
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของ ... รายงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการส่งงานของ ...
File link: http://203.172.248.172/do...9%25B5%25D8%25EB%25C2.doc
99%
View Online - รายงานวิจัยในชั้นเรียนครูตุ๋ย.doc - แม่ เจดีย์ วิทยาคม
งานวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย. นางสาวสุจิตตรา คงปลื้ม. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ... งานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ...
File link: http://www.sl.ac.th/html_edu/sl/temp_news/11014.doc
99%
View Online - งานวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
งานวิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง. การพัฒนาการเรียนสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ (ภาพดอกไม้). กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2. ประจำปีการศึกษา 2 / 2552. โดย. นาย อาทิตย์ ...
File link: http://www.wijit.ac.th/lo...2-52%25E0%25B8%259B.4.doc
99%
View Online - เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน. ชื่อผู้วิจัย ครูฉายพรรณ สนิทนาน สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ช่วง ชั้นที่2 ( ป, 6 ). ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง. สภาพปัญหา.
File link: http://www.moe.go.th/wijai/56.doc
99%
View Online - การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน-ณัน2-52.doc - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจักการทรัพยากรมนุษย์ กำหนดให้ผู้เรียนมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ...
File link: http://dusit.ac.th/~mspor...B1%25E0%25B8%25992-52.doc
99%
View Online - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน-ณัน2-52.doc - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
เค้าโครงการทำวิจัยในชั้นเรียน มี ไม่มี .... รายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วย ดี ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ .
File link: http://kruduangporn.com/silapa11.doc
99%
View Online - เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาจินตนาการด้วยสีน้ำ
แบบบันทึกผลการประเมินผลงานก่อนการวิจัย 7. สรุปผลและเสนอแนะ 8. จากการที่ผู้วิจัยได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนกลุ่มสาระศิลปะ ผู้วิจัยได้สังเกตนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ...
File link: http://www.artsteacherbma.com/webartsclup/research.doc
99%
View Online - การพัฒนาจินตนาการด้วยสีน้ำ
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง. การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์. ผู้วิจัย. ครูนันฑกาญจน์ คำสุวรรณ์. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ. นักศึกษาระดับประถมศึกษา ...
File link: http://cmnfe.files.wordpr...8b2e0b881e0b8b2e0b8a3.doc
99%
View Online - งานวิจัยในชั้นเรียน