Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ระเบียบ ค่าคุมสอบ doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ระเบียบ ค่าคุมสอบ

การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการและระเบียบของมหวิทยาลัย
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจ่ายค่า .... พบ ได้แก่ค่าตอบแทนกรรมการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ คุมสอบ ...
File link: http://etcserv.pnru.ac.th/download/money/manual.doc
99%
View Online - การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการและระเบียบของมหวิทยาลัย
กรรมการควบคุมตึกสอบ - สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการคุมสอบ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคำสั่งของมหาวิทยาลัยในการสอบแต่ละ ครั้งให้ทำ ... กระเป๋าใส่ปากกาและดินสอ และอุปกรณ์การสื่อสาร รวมทั้งของมีค่าต่างๆ. 3. ... หากกรรมการคุมสอบตรวจพบในระหว่างการสอบจะถูกพิจารณาว่ากระทำผิดระเบียบในการ สอบ ...
File link: http://academic.bu.ac.th/...eb/protoring-handbook.doc
99%
View Online - กรรมการควบคุมตึกสอบ - สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายประจำสนามสอบ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชานั้น ๆ จำนวน 2 ใบ พร้อมกับให้รับเงินค่าตอบแทนค่าคุมสอบ เป็นรายวิชา. 2.2 กรอกราย ชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการสอบ กรรมการกลาง กรรมการฝ่าย.
File link: http://www.reg.cmu.ac.th/web2012/files/quotadownload56.doc
99%
View Online - แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายประจำสนามสอบ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระเบียบวาระประชุมประธานเครือข่าย - สพป.มุกดาหาร - สพฐ.
จัดทำบัญชีแนบท้ายคำสั่งกรรมการคุมสอบระดับเครือข่าย ครอบคลุมทุกสนามสอบ ในเครือ ข่าย ... 28-29 ก.พ.55 ดำเนินการสอบ ชั้น ม.3 ตามตาราง และเก็บรักษาตามระเบียบฯ. 29 ก.
File link: http://www.mdh.obec.go.th/web/news_file/p89783491343.doc
99%
View Online - ระเบียบวาระประชุมประธานเครือข่าย - สพป.มุกดาหาร - สพฐ.
4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 398/2547) เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายใน ...
8,000 บาท. 1.3. กรรมการสอบสัมภาษณ์ อัตราค่าตอบแทนต่อนักศึกษาที่เข้าสอบหนึ่งคน. 50 บาท. 1.4. กรรมการคุมสอบ อัตราค่าตอบแทนคนละ. 100 บาท ต่อ ชั่วโมง. 1.5.
File link: http://home.kku.ac.th/adssector/ads/data_cost/30-Law398_47.doc
99%
View Online - 4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 398/2547) เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายใน ...
เงิน รางวัล เกี่ยว กับ การ สอบ - กอง คลัง
สาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ.2534 ... 3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดสถานที่ ควบคุมการสอบ ...
File link: http://www.finance.psu.ac.th/wab.par/audit/t4.doc
99%
View Online - เงิน รางวัล เกี่ยว กับ การ สอบ - กอง คลัง
ประกาศ 2.doc - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้สอย ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับนิสิต พ.ศ. 2550 … ... ค่าตอบแทนหน่วยดำเนินการสอบ ... 1.3 กรรมการคุมสอบ,กรรมการกลาง,.
File link: http://www.huso.tsu.ac.th...%25AD%25E0%25B8%25812.doc
99%
View Online - ประกาศ 2.doc - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - ตาก - สำนักงาน กศน.
ศ...........2555.......... เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าบำรุงสนามสอบ การดำเนินการสอบวัดผลปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ... ระเบียบ. 1. หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.117/ 4514 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ..... คณะกรรมการคุมสอบ วิชาเลือก ประถม 2 คนๆละ 600 บาท.
File link: http://tak.nfe.go.th/e_office/photo2/1716.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - ตาก - สำนักงาน กศน.
ค่าตอบแทนการสอ
ใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์. 3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการออก ข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ/คุมสอบ. 4. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ. ขั้นตอนที่ 2 หน. สนง.
File link: http://www.pol.ubu.ac.th/userfiles/downloadfile_2_4.doc
99%
View Online - ค่าตอบแทนการสอ
เรีย
ส่วนราชการ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ. ที่ ศธ 0513.20407/ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552. เรื่อง ขออนุมัติเพื่อปรับระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนการคุมสอบ ...
File link: http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L50N602B.doc
99%
View Online - เรีย