Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รอยปะพยั�¸ ชนะ �¸ ฮ doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รอยปะพยั�¸ ชนะ �¸ ฮ

IEP1
ไม่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จได้โดยลำพัง(เขียนตามรอยประหรือเขียนตาม ... เด็กชายอภิสิทธิ์ไม่สามารถอ่านและเขียนพยัญชนะ ก-ฮ เมื่อสลับพยัญชนะได้ถูกต้องทุกตัว.
File link: http://www.sk1school.org/klongmarknud/IEP1.doc
99%
View Online - IEP1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองระดับปฐมวัย - Acr
อ่านพยัญชนะ ก – ฮ. - เขียนตามรอยจุดประ ก – ฮ. - ท่องคำคล้องจอง. - เปรียบเทียบภาพที่ แตกต่างและเหมือน. - ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น เล่าเรื่องสั้น ฟังปฏิบัติตามคำสั่ง ...
File link: http://www.acr.ac.th/html_edu/acr/temp_news/2210.doc
99%
View Online - โรงเรียนอัสสัมชัญระยองระดับปฐมวัย - Acr
แผนรายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง อ่านเขียนเรียนสระ แผนการจัดการ ...
พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว. ชิ้นงาน. ๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง โยงเส้นภาพกับพยัญชนะ. ๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง เติมพยัญชนะที่หายไป. ภาระงาน. 1. เขียนตัวอักษรตามรอยประจาก ก-ฮ. 2.
File link: http://202.143.157.5/e_activity/newsfile/790/1306310908.doc
99%
View Online - แผนรายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง อ่านเขียนเรียนสระ แผนการจัดการ ...
การเตรียมพร้อมในการเรียนภาษาไทย - Webs
ภาษาไทยประกอบด้วยสัญลักษณ์ ที่มีความซับซ้อน คือ มีพยัญชนะถึง 44 รูป สระ 32 เสียง และวรรณยุกต์ 4 รูป 5 เสียง .... ให้ฝึกลากเส้นตามแบบ หรือเส้นประ วาดภาพ ระบายสี ใช้นิ้ว เขียนตัวอักษรบนกระบะทราย เป็นต้น ..... 4.2.3 ให้นักเรียนฝึกเขียนภาพตามรอยเส้นประ.
File link: http://www.freewebs.com/tidty/warm2thai.doc
99%
View Online - การเตรียมพร้อมในการเรียนภาษาไทย - Webs
ดาวน์โหลดไฟล์ - เว็บไซต์ อบต. เมืองไผ่ - โรงเรียน บูรณะศึกษา
เรียนรู้พยัญชนะ ค; อ่านคำจากภาพ ค. ควาย , ค. ค่าง , ค. ..... อ่านอักษรกลางประสมสระอึ กึ , จึ , ดึ , ตึ , บึ , ปึ , อึ. 2. เขียนพยัญชนะ อ , ฮ ตามรอยประ. 3. นับเลขเรียงลำดับ 1 - 20.
File link: http://burana.buranasuksa.ac.th/_files/news/data_ccOCDssM.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ - เว็บไซต์ อบต. เมืองไผ่ - โรงเรียน บูรณะศึกษา
1 แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สาระ ที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคล ...
เกมเรียงลำดับใหญ่ กลาง เล็ก ตามลำดับ(ตัดภาพตามรอยเส้น) .... ฮ เด็กออกเสียงตาม. 3. นักเรียนและครูร่วมกันสาธิตการติดและปะดอกไม้บนพยัญชนะไทยตัว ฮ. 4.
File link: http://202.143.157.5/e_activity/newsfile/2898/1351827781.doc
99%
View Online - 1 แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สาระ ที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคล ...
ทางสติปัญญาโดยใช้แบบฝึกทักษะ - สพฐ.
มีความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทยดีขึ้น กว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ..... แบบฝึกการเขียนเส้นตามรอยประ และแบบฝึกการเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ ตามรอยประ.
File link: http://school.obec.go.th/loeicenter/resaech/Nid.doc
99%
View Online - ทางสติปัญญาโดยใช้แบบฝึกทักษะ - สพฐ.
ให้เด็กๆเขียน ก-ฮ ตามเส้นประ ให้สวยงาม
ให้เด็กๆเขียน ก-ฮ ตามเส้นประ ให้สวยงาม. ชื่อ ......................................................................... ......................ชั้นอนุบาล 2. คุณครู ศศิธร ภูล้นแก้ว.
File link: http://www.banphonngam.co...448_1_20110218-210417.doc
99%
View Online - ให้เด็กๆเขียน ก-ฮ ตามเส้นประ ให้สวยงาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รู้จักภาพพยัญชนะ ก – ฮ; รู้จักพยัญชนะ ก – ฮ; ท่องคำคล้องจอง ก – ฮ; เขียนลีลามือ 13 เส้น ; ออกเสียงพยัญชนะ กอ- ฮอ; เขียนตามรอยประ ก – ฮ; ฝึกม้วนหัวตัวอักษรเอง ...
File link: http://www.sl.ac.th/html_edu/sl/temp_news/5765.doc
99%
View Online - รายละเอียดเพิ่มเติม
2
โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน ระดับ อ.2 – ป.1. พ.ศ. ..... เด็กชายพชรพลสามารถ เขียนตัวเลขตามรอยประได้. 1.จากการ ... พยัญชนะภาษาไทย ก – ฮ ได้ถูกต้อง. ก ,ถ,ภ ...
File link: http://www.ayutthaya2.com/office_u56/2013-0816084719_2.doc
99%
View Online - 2