Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ภาพตราครุฑ 3 ซม doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ภาพตราครุฑ 3 ซม

pdm76254910055.doc
ข้อที่ 3 Ū33;ดคŪ3;ามสามารถในการใช้ Microsoft Access 2000 Professional จำนŪ3;น 6 ... ด้าน ซ้าย 3 ซม. .... Ū33;ดคŪ3;ามสามารถในการนำรูปภาพ (ตราครุฑ) ใส่ลงในเอกสารตามตำแหน่ง ...
File link: http://www.fte.kmutnb.ac.th/ftps/energy/pdm76254910055.doc
99%
View Online - pdm76254910055.doc
กำหนดแบบบū3;ตรประจำตū33;พนū3;กงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.
... ให้พนū3;กงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำขอมีบū3;ตรประจำตū33; พร้อมกū3;บแนบรูปถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนŪ33;น ยื่นคำขอมีบū3;ตร ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร .... (2) ด้านหน้าบū3;ตรมีตราครุฑสีแดง เป็นŪ3;งกลมสอง Ū3;งซ้อนกū3;น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม. ... (3) ด้านหลū3;งมีแถบแม่เหล็กสำหรū3;บบรรจุข้อมูล ...
File link: http://navy27.net/turagan/cccet2550.doc
99%
View Online - กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.
บū3;นทึกข้อคŪ3;าม - มหาŪ3;ิทยาลū3;ยสงขลานครินทร์
ประกาศ ให้ใช้ขนาดตราครุฑสูง 3 เซนติเมตร และหนū3;งสือราชการภายใน (บū3;นทึกข้อคŪ3;าม) ... ม . ครุฑใช้กū3;บหนū3;งสือภายนอก/หนū3;งสือประทū3;บตรา/คำสū3;่ง/ประกาศ ขนาด 3 ซ.ม. /3. การจū3;ดทำ... - 2-. 3. การจū3;ดทำและการพิมพ์หนū3;งสือราชการทุกชนิด ให้ใช้รูปแบบตū33;อū3;กษรไทยสารบรรŨ3; ...
File link: http://clerical.pn.psu.ac.th/cop54.doc
99%
View Online - บันทึกข้อความ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แบบū3;ตรประจำตū33;เจ้าหน้าที่ของรū3;ฐที่ได้ได้ออกด้Ū3;ยระบบคอมพิŪ3;เตอร์
(3) ตราครุฑ สำหรū3;บหน่Ū3;ยงานราชการ (มีลū3;กษŨ3;ะเป็นŪ3;งกลมสองŪ3;งซ้อนกū3;น ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง. 4.5 ซ.ม. อū3;กษรŪ3;งใน 3.5 ซ.ม. ล้อมครุฑ ขนาดตū33;ครุฑ 3 ซ.ม ระหŪ3;่างŪ3;งนอก และŪ3;งในให้มีอū3;กษรไทยระบุ .... ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกū3;บคำขอนี้แล้Ū3; และ หลū3;กฐาน อื่น ๆ (ถ้ามี) ...
File link: http://www.ppho.go.th/pph...3%25B5%25D1%25C7%25CF.doc
99%
View Online - แบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แนŪ3;ข้อสอบรū3;ฐธรรมนูญแห่งราชอาŨ3;าจū3;กรไทย พุทธศū3;กราช 2550
24 สิงหาคม 2550. 3. รū3;ฐธรรมนูญŧ3;บū3;บปū3;จจุบū3;นเป็นรū3;ฐธรรมนูญŧ3;บū3;บที่เท่าใด ŧ3;บū3;บที่ 17 4. ..... ศ. 2534. 1. รูปแบบของรū3;ฐของไทยเป็นแบบ ตอบ รū3;ฐเดี่ยŪ3; 2. ...... มีคŪ3;ามสูงเท่าไร 3 ซม.** 41.ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรŨ3; 2526 มีกี่ขนาด 2 ขนาด ...
File link: http://www3.cdd.go.th/chiangmai/infor/NPK.%25F5%25F5/NPK8-55.doc
99%
View Online - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ใส่ข้อคŪ3;ามที่นี่ - Ū3;ิทยาลū3;ยเทคนิคจū3;นทบุรี
พิมพ์ด้Ū3;ยรูปแบบอū3;กษร Angsana New ขนาดตū33;อū3;กษร 16. 2. ใช้กระดาษตราครุฑ หรือกรŨ3;ี ที่ใช้กระดาษที่ไม่มีครุฑ จะใช้รูปครุฑที่มีขนาดคŪ3;ามสูง 3 ซม.
File link: http://www2.technicchan.a.../content/royal-letter.doc
99%
View Online - ใส่ข้อความที่นี่ - วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เทคนิคการเขียนหนū3;งสือราชการ
เป็นกระบŪ3;นการสื่อสารที่มีŪ3;ิธีการชū3;ดเจน เพราะมีรูปแบบในลū3;กษŨ3;ะต่างๆ ... ที่มีตราครุฑ. ๒. ... -3-. ๓. หนū3;งสืออื่น จะเป็นหนū3;งสือเŧ3;พาะที่ทางราชการจū3;ดทำขึ้น หรือรū3;บไŪ3;้เป็นหลū3;กฐาน ..... เป็นหนū3;งสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้กระดาษตราครุฑ (A4) ... Ū3;งใน 3.5 ซ.ม. * ...
File link: http://www.cpd.go.th/cpd/...8%25B2%25E0%25B8%25A3.doc
99%
View Online - เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
เทคนิคการจū3;ดทำรายงานการประชุม
2556 ได้กำหนดรูปแบบ สำหรū3;บใช้ในการพิมพ์ดีดด้Ū3;ยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาเท่านū3;้น ... ตรา ครุฑสูง 3 เซนติเมตร ใช้สำหรū3;บการจū3;ดทำกระดาษตราครุฑ และตราครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร ...
File link: http://pasang.lamphun.doae.go.th/2%2520KM%2520Kanmanee%2520(1).doc
99%
View Online - เทคนิคการจัดทำรายงานการประชุม
101: ตū33;ครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2 ขนาด คือ ครุฑกลางสูง 3 ซม
2. :กระดาษตราครุฑ 3. :กระดาษบū3;นทึกหรือตราครุฑก็ได้ 4. :กระดาษที่ราชการกำหนด:2 .... 137: ตรารū3;บหนū3;งสือราชการเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าตามขŪ3;าง มีขนาดมาตรฐานเท่าใด 1.
File link: http://www.oocities.org/ph18kku/Tambon1.doc
99%
View Online - 101: ตัวครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2 ขนาด คือ ครุฑกลางสูง 3 ซม
2. แบบที่ ๑ ก (ติดรูปถ่าย+พร้อมลงลายมือชื่อ) จำนŪ3;น 2 ŧ3;บū3;บ. 3. บū3;ตรหน้า – หลū3;ง ... ( ด้านหน้า). ๕.๔ ซ.ม. ๘.๕ ซ.ม. (ด้านหลū3;ง). ๕.๔ ซ.ม. ๘.๕ ซ.ม. (๓) ตราครุฑ. หมายเหตุ ...
File link: http://www3.cdd.go.th/son...8%25A1%25E0%25B9%2588.doc
99%
View Online - บ