Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ประวัติศาสตร์ป 3 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ประวัติศาสตร์ป 3

แบบทดสอบ เรื่อง พุทธประŪ33;ติ - kanchanasalanit
ข้อสอบŪ3;ิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธประŪ33;ติ. จำนŪ3;น 50 ข้อ ... 3. ũ3;นตกชū3;่Ū3;ขŨ3;ะ. 4. แผ่นดินไหŪ3;. 6. Ū33;นและปีที่พระพุทธเจ้าประสูติตรงกū3;บข้อใด. ก. Ū33;นพฤหū3;สบดี ปีขาล. ข. Ū33;นศุกร์ ปีจอ.
File link: http://kanchanasalanit.fi...9be0b8a3e0b8b0e0b8a71.doc
99%
View Online - แบบทดสอบ เรื่อง พุทธประวัติ - kanchanasalanit
คำอธิบายรายŪ3;ิชาประŪ33;ติศาสตร์ - โรงเรียนอū3;สสū3;มชū3;ญอุบลราชธานี
ตามหลū3;กสูตรแกนกลางการศึกษาขū3;้นพื้นฐาน พุทธศū3;กราช 2551. คำอธิบายรายŪ3;ิชา ประŪ33;ติศาสตร์ ชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 3. ศึกษาคŪ3;ามหมายและที่มาของศū3;กราชที่ปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ ...
File link: https://acu.ac.th/html_edu/acu/temp_news/19506.doc
99%
View Online - คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ - โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ประŪ33;ติศาสตร์ ชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 3
6 ก.ค. 2012 ... 20. หน่Ū3;ยการเรียนรู้บูรŨ3;าการ หน่Ū3;ยที่ 10 อาเซียนศึกษา. หน่Ū3;ยย่อยที่ 1 รู้จū3;กอาเซียน ชū3;้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ประŪ33;ติศาสตร์ ...
File link: http://www.udompanya.in.th/upload/20120706131612.doc
99%
View Online - กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบŪ3;ิชาประŪ33;ติศาสตร์01 ชū3;้นมū3;ธยมศึกษาปีที่ 3
คลū3;งข้อสอบ Ū3;ิชาประŪ33;ติศาสตร์ ชū3;้นมū3;ธยมศึกษาปีที่3. รŪ3;มข้อสอบ ปลายภาค - ปลายปี เตรียม สอบข้อสอบ O-Net A-net. หลū3;กสูตรแกนกลางการศึกษาขū3;้นพื้นฐาน พุทธศū3;กราช 2551คำ ...
File link: http://cyp.ac.th/~chk01/chk01/testM3/History01-M.3.doc
99%
View Online - ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์01 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ประŪ33;ติศาสตร์ ชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 3 - สพป.ชย.2
24. หน่Ū3;ยการเรียนรู้บูรŨ3;าการ หน่Ū3;ยที่ 1 อาเซียนศึกษา. กลุ่มสาระการเรียนรู้ประŪ33;ติศาสตร์ ชū3;้น ประถมศึกษาปีที่ 3 หน่Ū3;ยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่Ū3;ย อาเซียนศึกษา เŪ3;ลา 20 ชū3;่Ū3;โมง
File link: http://www.chaiyaphum2.go...2520asean/pan%2520po3.doc
99%
View Online - กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - สพป.ชย.2
แบบรายการประมาŨ3;ราคาค่าครุภū33;ฑ์ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - e office
(Learning Object) Smart LO ประŪ33;ติศาสตร์ ป.4 (CD 3). 1 ชุด. 400. 400. 8. บทเรียน คอมพิŪ3;เตอร์ตามŪ33;ตถุประสงค์เŧ3;พาะ. (Learning Object) Smart LO ประŪ33;ติศาสตร์ ป.5 (CD  ...
File link: http://eoffice.trang2.go....2103017255300026_4907.doc
99%
View Online - แบบรายการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - e office
สาระสū3;งคม : ป.1ป.3 - โรงเรียนรū3;งสิตŪ3;ิทยา
การกำหนดรายŪ3;ิชาพื้นฐานช่Ū3;งชū3;้นที่ 1 ป.1 – ป.3 ... มาตรฐาน ส ๑.๑ : เข้าใจประŪ33;ติ คŪ3;าม สำคū3;ญ หลū3;กธรรมของพระพุทธศาสนา ... รู้และเข้าใจพื้นฐานเกี่ยŪ3;กū3;บประŪ33;ติ ศาสนา ศาสดา.
File link: http://www.rangsit.ac.th/v2/word_rangsit/socialp1p3.doc
99%
View Online - สาระสังคม : ป.1ป.3 - โรงเรียนรังสิตวิทยา
สū3;งคม ป.6 ŧ3;บū3;บที่4ประŪ33;ติศาสตร์.doc - ชลบุรี เขต 2
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ สū3;งคมศึกษาศาสนา และŪ33;ฒนธรรม ŧ3;บū3;บที่ 4 ประŪ33;ติศาสตร์. ระดū3;บชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนŪ3;น 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เŪ3;ลาใช้ในการทดสอบ 40 ...
File link: http://www.chon2.go.th/ne...8%25A3%25E0%25B9%258C.doc
99%
View Online - สังคม ป.6 ฉบับที่4ประวัติศาสตร์.doc - ชลบุรี เขต 2
ดาŪ3;น์โหลดไฟล์
14 มิ.ย. 2012 ... คําอธิบายรายŪ3;ิชา 3. รายŪ3;ิชา ประŪ33;ติศาสตร์ ชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 4. รหū3;สŪ3;ิชา ส 14102 เŪ3;ลา 40 ชū3;่Ū3;โมง/ปี. ศึกษาคŪ3;ามหมาย Ū3;ิธีการนū3;บ และการใช้ช่Ū3;งเŪ3;ลาเป็น ...
File link: http://www.thaischool.in....954_1_20120614-151504.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์
หน่Ū3;ย 2
ตū33;ชี้Ū33;ด. มฐ. ส 4.1 ป.4/2 อธิบายยุคสมū3;ยในการศึกษาประŪ33;ติของมนุษยชาติโดยสū3;งเขป. มฐ. ส 4.1 ป.4/3 แยกแยะประเภทหลū3;กฐานที่ใช้ในการศึกษาคŪ3;ามเป็นมาของท้องถิ่น. 2.
File link: http://chaisriman2526.fil...9e0b988e0b8a7e0b8a2-2.doc
99%
View Online - หน่วย 2