Android app on Google PlayAndroid app on Google Play บัตรข้อสอบ กศน วิชาเลือก doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   บัตรข้อสอบ กศน วิชาเลือก

ดาวน์โหลดไฟล์ที่1
ผู้ตรวจ. บัตรข้อสอบ. กศน.อำเภอ/เขต.......สัตหีบ..........สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ..... ข้อที่ 12. นายดำ มีอาชีพขายมังคุด มีลูกค้าเข้ามาซื้อมังคุดโดยให้นายดำช่วยเลือกหยิบให้ ...
File link: http://202.143.146.68/e_office/photo2/364.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่1
กำหนดการประชุม
25 มิ.ย. 2010 ... 2) สำนักงาน กศน.จังหวัด จัดทำกำหนดตารางการสอบวิชาเลือกในภาพรวมของจังหวัด. 2.4 บัตรข้อสอบและการออกข้อสอบ หลักสูตร กศน. 2551
File link: http://202.143.137.101/e_office/photo/941_2.doc
99%
View Online - กำหนดการประชุม
บัตรข้อสอบ
26 ม.ค. 2012 ... กศน.อำเภอ/เขต สัตหีบ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม ....ชลบุรี… รายวิชา......การปลูกผักคะน้า .....ระดับ ( ) ประถม ( ) ม..ต้น (√ ) ม.ปลาย. สาระ.....มาตรฐานที่.
File link: http://202.143.146.70/nfesattahipUp/2012-01-26-nuy.doc
99%
View Online - บัตรข้อสอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - โปรแกรมบริหารงบประมาณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๑๐.๗๒/ว๘๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖. สิ่งที่ส่งมาด้วย บัตรข้อสอบวิชาเลือก จำนวน ๒ ชุด. ตามหนังสือที่อ้างถึง ...
File link: http://202.143.159.137/e_office/photo2/2885.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - โปรแกรมบริหารงบประมาณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 รายวิชาการพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ. 1. .... ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554. 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 4 หน้า แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ. 2. ... 11.คำว่าสมุนไพรตามพจนานุกรม. ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ ปีพ.ศ.ใด. ก. 2524. ข. 2525. ค. 2526. ง. 2527 ...... การกลั่นแบบโพลิเมอไรเซชั่น. 17.
File link: http://202.143.165.163/chokchai/UserFiles/Word/1.doc
99%
View Online - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
บัตรข้อสอบ - สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
ระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น R ม.ปลาย. สาระที่ 3 รายวิชา อช 02018 การขายและการตลาด. มาตรฐานที่ 3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก ... ผู้ตรวจข้อสอบ. บัตร ข้อสอบ. กศน.อำเภอ บ้านม่วง สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร. ระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น R ม.
File link: http://sakol.nfe.go.th/e_office/photo2/924_2.doc
99%
View Online - บัตรข้อสอบ - สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
บัตรข้อสอบ - ก ศ น.จังหวัด ยโสธร - สำนักงาน กศน.
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น. สาระ การประกอบอาชีพ รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช2 1002). มาตรฐานที่ 3.2 มีความรู้ความเข้าใจทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก ... ผู้ตรวจ. บัตร ข้อสอบ. กศน.อำเภอมหาชนะชัย สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร. ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น.
File link: http://yaso.nfe.go.th/e_office/photo2/1160_3.doc
99%
View Online - บัตรข้อสอบ - ก ศ น.จังหวัด ยโสธร - สำนักงาน กศน.
บัตรข้อสอบ
บัตรข้อสอบ. กศน.อำเภอ/เขต โคกโพธิ์ไชย สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ขอนแก่น. ระดับ ประถมศึกษา R ม.ต้น ม.ปลาย. สาระที่ 4 รายวิชา ทช 2102 สุขศึกษา พลศึกษา. มาตรฐานที่ 4.2 ..... หากเราเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการจะส่งผลอย่างไรกับตัวเรา. 1.
File link: http://202.143.137.101/e_office/photo2/3378_2.doc
99%
View Online - บัตรข้อสอบ
ระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา 1 รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ. 1. ข้อใดมีความหมายตรงกับ ... ก. การ ศึกษาอาชีพ. ข. การเลือกอาชีพ. ค. การยึดปฏิบัติ. ง. การพัฒนาอาชีพ. 14. ... ข้อใด ไม่ใช่ หลักในการปรุงอาหาร 3 ส. ก. สุขลักษณะ ..... ยำยำ. 26. คำในข้อใดมีตัวสะกดแม่กนทุกคำ. ก.
File link: http://202.143.165.163/chokchai/UserFiles/Word/2.doc
99%
View Online - ระดับประถมศึกษา
บัตรข้อสอบ กศน.อำเภอ/เขต........ยะรัง.........................สำนักงาน กศน.จังหวัด ...
บัตรข้อสอบ. กศน. ... สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ... ก. สับรี คำนึงถึงความจำเป็นของการใช้ จ่ายทุกครั้งที่ซื้อของใช้ส่วนตัว. ข. ... เลือกซื้อของที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆ. เฉลย.
File link: http://www.yarangnfe.com/...8%2596%25E0%25B8%25A1.doc
99%
View Online - บัตรข้อสอบ กศน.อำเภอ/เขต........ยะรัง.........................สำนักงาน กศน.จังหวัด ...