Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play บทอาขยาน ป2 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   บทอาขยาน ป2

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย - โรงเรียนมงฟอร์ต ...
ชั้น ป.2/______ เลขที่______. บทอาขยาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. ใช้เป็นคุณ ใช้ผิดมีโทษ . ความชอบประกอบกิจ ก็เพราะวิทยาการ. โรคหามิวายปราณ เพราะโอสถวิเศษขลัง ...
File link: http://www.mcp.ac.th/developingbrain/2.doc
99%
View Online - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย - โรงเรียนมงฟอร์ต ...
บทอาขยานที่ใช้สำหรับประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ปี 2553 ระดับเขต ...
19 พ.ย. 2010 ... บทอาขยาน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3). บทหลัก 1. แมวเหมียว. 2. เด็กน้อย. บทเลือก 1. ไก่แจ้. บท อาขยาน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6). บทหลัก 1. กำเนิดพระสังข์. 2. โครงโลก ...
File link: http://202.143.189.50/sawanee/wwwpage/ed16.doc
99%
View Online - บทอาขยานที่ใช้สำหรับประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ปี 2553 ระดับเขต ...
บทอาขยานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
บทอาขยานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1. บทอาขยานหลัก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. - แมวเหมียว แยกเขี้ยวยิงฟัน. - รักเมืองไทย. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. - ไก่แจ้. - รักษาป่า ...
File link: http://www.neo-2.net/attachments/129_thai1_2contest.doc
99%
View Online - บทอาขยานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
บทท่องจำอาขยาน ป.2
บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 ๏ ๏ เรือเล่นสามเส้นสิบห้าวา ๏ ๏ (ร้องลำตวงพระธาตุ) นาย ทัด เปรียญ - แต่ง เรือเอ๋ย เรือเล่น สามเส้น เศษวา ไม่น่าล่ม ฝีพายลง เต็มลำ จ้ำตะบม ...
File link: http://school.obec.go.th/saimanow/arkayarn/p2.doc
99%
View Online - บทท่องจำอาขยาน ป.2
บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
8 ต.ค. 2010 ... บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2. แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน. แมวเอ๋ยแมวเหมียว. รูปร่างประเปรียวเป็นหนักหนา. ร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา ...
File link: http://203.172.141.3/nst2...%25B8%259B.__1__-___6.doc
99%
View Online - บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
งานกลุ่ม ชิ้นที่ 2
จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. 2. พัฒนา ทักษะ ..... ตัวชี้วัด 2 ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และ บทร้อย กรองตามความสนใจ ...
File link: http://course.ku.ac.th/lm...s/18544/g5266111-thai.doc
99%
View Online - งานกลุ่ม ชิ้นที่ 2
สรุปผลการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2. 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ... ท่องบทอาขยาน 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์ จันทนะ. 2. เด็กหญิงปนิตา ไถวสินธ์. 3. เด็กหญิงบัษยา ทุมพล. 4.
File link: http://theppanyaschool.co...8%2595%25E0%25B8%25B8.doc
99%
View Online - สรุปผลการแข่งขัน
สรุปรายการแข่งขัน
การประกวดคัดลายมือและอ่านออกเสียง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก เครือเนตร. ช่วงชั้นที่ 2 ท่อง บทอาขยาน 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์ จันทนะ. 2. เด็กหญิงปนิตา ไถวสินธ์. 3. เด็กหญิงบัษยา ทุม ...
File link: http://www.theppanyaschoo...%25E0%25B9%2588%25207.doc
99%
View Online - สรุปรายการแข่งขัน
การแข่งขันท่องอาขยาน
ป.1-3 ลำดับที่ 27-50 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2. ป.4-6 ลำดับที่ 27-50 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2. บทท่องอาขยาน. ชั้น ป.1-3. 1. บทเด็กน้อย (บทหลัก). 2. รักษาป่า ( บทหลัก) ...
File link: http://www.rayong2.go.th/...4139no041261106file02.doc
99%
View Online - การแข่งขันท่องอาขยาน
1
ผลงานบทอาขยานที่ส่งเข้าร่วมประกวด มีจำนวนทั้งสิ้น 2,150 ผลงาน (ทางเว็บไซต์ 1,526 ผลงาน และ ทางไปรษณีย์ 624 ผลงาน) แบ่งเป็น. - ประเภทเยาวชน อายุ 12 - 18 ปี 1,065 ...
File link: http://202.44.52.249/thaienergynews/uploads/pr/406736437411343.doc
99%
View Online - 1