Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ใบส่งมอบงาน doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ใบส่งมอบงาน

ใบส่งมอบงาน (DELIVERY ORDER) - Thaicyberportal
ใบส่งมอบงาน / ใบรายงานผล (Delivery ... สถานะ :  ส่งมอบงาน  อยู่ในรับประกัน  สัญญาจ้างเหมา. ชื่อสัญญา ... แบบฟอร์ม บันทึกการรับ พัสดุ / เอกสาร จำนวน 1 ฉบับ. ลงชื่อ .
File link: http://www.thaicyberporta...%25B9%2588%25201%2520.doc
99%
View Online - ใบส่งมอบงาน (DELIVERY ORDER) - Thaicyberportal
ตัวอย่างแบบฟอร์ม - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ..... ศ…………. หากส่งมอบงานจ้างเกินเวลากำหนดตามใบสั่งจ้าง ผู้ รับจ้าง .... หมายเหตุ - ออกให้โดยผู้รับจ้าง กรณีผู้รับจ้างไม่ใช้ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งมอบงาน จ้าง.
File link: http://money.sukhothai2.go.th/form1/2733.doc
99%
View Online - ตัวอย่างแบบฟอร์ม - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
24 การบริหารจัดการตัวอย่าง.doc - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - กระทรวง ...
5.1 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างหรือหนังสือส่งของของหน่วยงานราชการ. 5.2 ใบกำกับตัวอย่าง. 5.3 แบบฟอร์มขอทำลายตัวอย่าง. 5.4 แบบฟอร์มการคืนตัวอย่าง/ปฏิเสธตัวอย่าง.
File link: http://www.dmsc.moph.go.t...8%25B2%25E0%25B8%2587.doc
99%
View Online - 24 การบริหารจัดการตัวอย่าง.doc - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - กระทรวง ...
แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ... แต่งตั้งผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการ ( ) ตรวจรับพัสดุ ( ) ตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย .... 2. ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ ...
File link: http://www.trang2.go.th/e-form/genad/e-form53.1.doc
99%
View Online - แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แนวทางการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
ผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการรับส่งงานในหน้าที่ราชการเล่มนี้ .... 2524 เพื่อให้ผู้ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งส่งมอบงานในหน้าที่ในตำแหน่งตามที่กำหนดและการส่งงานใน ..... สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และสอดคล้องกับระเบียบ .
File link: http://203.157.216.13/exec/law/download/book/book_sent/book_sent.doc
99%
View Online - แนวทางการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
แบบฟอร์มการส่งมอบงาน - กอง กิจการ นิสิต
(ตัวอย่างการกรอก). แบบฟอร์มการส่งมอบงาน (จำแนกตามประเภทงาน). ของ . ... งาน / รายการ. รายละเอียด. เอกสาร /แฟ้มข้อมูล /ข้อสังเกต. ลักษณะงาน. สถานะงาน. 1.
File link: http://sa.oop.swu.ac.th/P...8%25B2%25E0%25B8%2599.doc
99%
View Online - แบบฟอร์มการส่งมอบงาน - กอง กิจการ นิสิต
แบบฟอร์มที่ใช - กรมชลประทาน
ตัวอย่างหนังสือ ... (ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลงานประจำเดือนหรือประจำงวดของสัญญา จ้างเหมา). โครงการ .... การส่งมอบงานงวดนี้เป็นการส่งมอบ ล่าช้ากว่ากำหนด ในสัญญา ...
File link: http://irrigation.rid.go....10/book01_3/book03_12.doc
99%
View Online - แบบฟอร์มที่ใช - กรมชลประทาน
ตัวอย่างแบบฟอร์ม - สพฐ.
ตัวอย่างแบบฟอร์ม. การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา .... 2. ข้าพเจ้าขอเสนองานจ้าง รวมทั้ง บริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ ... วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา. 4.
File link: http://www.spb3.obec.go.th/money/book/002.doc
99%
View Online - ตัวอย่างแบบฟอร์ม - สพฐ.
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ตัวอย่างแบบฟอร์ม. การจัดซื้อโดยวิธีตกลง ... แต่งตั้งผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการ ( ) ตรวจรับพัสดุ ( ) ตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย. 2.1 … .... 2. ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ รวมทั้งบริการและ กำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ ..... ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ …
File link: http://www.surin3.net/mai...8%25B2%25E0%25B8%2587.doc
99%
View Online - ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบจัดซื้อ
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ..... ศ…………. หากส่งมอบงานจ้างเกินเวลากำหนดตามใบสั่งจ้าง ผู้ รับจ้าง .... หมายเหตุ - ออกให้โดยผู้รับจ้าง กรณีผู้รับจ้างไม่ใช้ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งมอบงาน จ้าง.
File link: http://www.makluakorat4.c...8%2584%25E0%25B8%25B2.doc
99%
View Online - แบบจัดซื้อ