Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างใบประกาศ doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างใบประกาศ

รายละเอียดการพิจารณาการให้รางวัล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ข้อมูลสรุป+ประกาศ/ข่าว/หนังสือสังการ+ใบประกาศ+ ภาพถ่าย). 1. ... และมีผลผลิตที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่โดดเด่นเป็นตัวอย่าง ...
File link: http://surinvillagefund.f...80e0b8a5e0b882-e0b991.doc
99%
View Online - รายละเอียดการพิจารณาการให้รางวัล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น
ตัวอย่างร่างประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรง
2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการ ภารโรง ... 2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ ...
File link: http://www.sea16.go.th/home/research/945251.doc
99%
View Online - ตัวอย่างร่างประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรง
(ตัวอย่างร่างประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว)
(ตัวอย่างร่างประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว) ... ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านสายคำโห้. อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ...
File link: http://202.143.173.109/~personal/teacher%2520rates.doc
99%
View Online - (ตัวอย่างร่างประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว)
ตัวอย่างร่างประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร. ๖. การ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๐ ...
File link: http://www.np-school.com/picture/sobkru.doc
99%
View Online - ตัวอย่างร่างประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
ประกาศเทศบาล.............. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10. แบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง2555. 11. ตัวอย่างใบสมัคร2555 เทศบาล. ( ตัวอย่าง). ประกาศเทศบาล............................ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ...
File link: http://www.thailocaladmin...mpNews/2012/6/19942_1.doc
99%
View Online - ประกาศเทศบาล.............. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล.............. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
14 มิ.ย. 2012 ... ตัวอย่างประกาศรับสมัครกรณีพิเศษ 2555(อบต). 4. ... ตัวอย่างใบสมัคร2555 อบต ... อาศัย อำนาจตามความในข้อ 13,๑๔,19,20, 21 และ 23 แห่งประกาศ อบต.
File link: http://www.thailocaladmin...mpNews/2012/6/19943_1.doc
99%
View Online - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล.............. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตัวอย่างประกาศรับสมัครพี่เลี้ยง
2552 สอบสัมภาษณ์. วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ประกาศผลการคัดเลือก. (ตัวอย่าง) ... ผู้ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ...
File link: http://202.143.190.245/khonkaen3/inno_file/p82441101656.doc
99%
View Online - ตัวอย่างประกาศรับสมัครพี่เลี้ยง
คู่มือการสรรหา และการเลือก
ตัวอย่างใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ……………………… ๕๐. - ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร... ๕๒ ...
File link: http://www.moe.go.th/wijai/book-sch97.doc
99%
View Online - คู่มือการสรรหา และการเลือก
(ตัวอย่างใบประกาศฯ)
จังหวัดหนองบัวลำภู. ประกาศเกียรติคุณ ฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า …………………………… …………….………... สามารถเลิกเหล้าได้อย่างถาวร. โครงการเทิดพระเกียรติ ๘๔ ...
File link: http://203.157.169.5/Eoff...015606noSSJ2937file02.doc
99%
View Online - (ตัวอย่างใบประกาศฯ)
ที่ ศธ 04064/
8 ก.พ. 2008 ... โดยแจ้งความจำนงขอรับใบประกาศเกียรติคุณ เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ... 3 ให้ขอรับใน ชั้นที่ 2 ตามลำดับฯลฯ. ตัวอย่าง. ที่ ศธ ………../……… โรงเรียน.
File link: http://202.143.147.195/eo...8%2587%25E0%25B8%25AF.doc
99%
View Online - ที่ ศธ 04064/