Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ม 1 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ม 1

ข้อสอบLas - WordPress.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. รายวิชา คณิตศาสตร์ มาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นปี ค.1.1 ม.2/1. 1. ฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงวัว และม้าเป็นอัตราส่วน มีสัตว์ที่เลี้ยงรวมกันทั้งหมด 192 ตัว จะมีวัว ...
File link: http://kruimron.files.wor...e0b8aae0b8ade0b89alas.doc
99%
View Online - ข้อสอบLas - WordPress.com
ตัวชี้วัด ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด. จำนวนชั่วโมง. น้ำหนักคะแนน. การวัดและประเมินผล. คะแนนระหว่างเรียน. คะแนนปลายภาค. K. P. A. กลางภาค. พื้นที่ผิวและปริมาตร. ค 2.1 ม.3/1 ...
File link: http://www.pm.ac.th/files/1110021111465035/files/1111.doc
99%
View Online - ตัวชี้วัด ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หลักสูตร คณิต2551
1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์). พุทธศักราช ๒๕๕๓ ... คุณภาพผู้เรียน ๙. โครงสร้างเวลาเรียน ๑๒. มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ๑๔.
File link: http://bussayamas123.file...0b893e0b8b4e0b8952551.doc
99%
View Online - หลักสูตร คณิต2551
2 - โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพ .... ชั้น. ตัวชี้วัด. สาระการเรียนรู้แกนกลาง. ม.1. 1. ระบุหรือยกตัวอย่าง ...
File link: http://ssr.ac.th/vck/curricurum/math1.doc
99%
View Online - 2 - โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ดาวน์โหลดหลักสูตร ม.ต้น - สรกิจพิทยา
ชั้น. ตัวชี้วัด. สาระการเรียนรู้แกนกลาง. ม.1. 1. ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบ ..... รวม ตัวชี้วัด. คณิตศาสตร์. ค 21101. 1.5. 1. 1. จำนวนและการดำเนินการ. ค1.1 ม.1/1.
File link: http://www.sorakit.ac.th/...9%2589%25E0%25B8%2599.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดหลักสูตร ม.ต้น - สรกิจพิทยา
โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.2
โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง. ที่. ชื่อหน่วยการเรียนรู้. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัด. เวลา. น้ำหนัก. (ชั่วโมง). (คะแนน). 1.
File link: http://203.172.248.146/files/1203261010435289_12072216165750.doc
99%
View Online - โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.2
โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ม.1. พื้นฐาน. ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน. พื้นฐาน. ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน .... รหัสตัว ชี้วัด. ค 1.1 ม.1/11.1 ม.1/2 ค 1.2 ม.1/11.2 ม.1/3. ค 1.2 ม.1/4 ค 1.4 ม.1/1 ค 3.1 ...
File link: http://www.pty.ac.th/home...s/SubjectDetails/math.doc
99%
View Online - โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โครงการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ...
1 ต.ค. 2011 ... โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ ... รหัสตัวชี้วัด ค1.11/11.11/2 ค1.2 ม1/11.2 ม1/3 ค1.2 ม1/4.
File link: http://www.pwschool.ac.th/files/20111001_1110100991719.doc
99%
View Online - โครงการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑. สาระที่ ๑ จำนวนและ การดำเนินการ ... การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนเต็ม เป็นการดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ โดยมีความ .... เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ใน. การแก้ปัญหา. นักเรียนรู้อะไร. การหา ห.ร.ม.
File link: http://www.chon3.org/8%25...0m.1(Content%25201-5).doc
99%
View Online - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ - สพม.9
ตัวชี้วัดชั้นปี. ตัวชี้วัดช่วงชั้น. ป.๑. ป.๒. ป.๓. ป.๔. ป.๕. ป.๖. ม.๑. ม.๒. ม.๓. ม.๔ – ม.๖. ๑. เขียนและอ่าน. ตัวเลขฮินดูอารบิก. และตัวเลขไทย.
File link: http://www.mathayom9.go.t...8%25A3%25E0%25B9%258C.doc
99%
View Online - สาระตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ - สพม.9