Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบโวหาร doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบโวหาร

แบบทดสอบก่อนเรียน.doc
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕. รายวิชา ท๔๐๑๐๓ วรรณวินิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ... ๒) มีสัมผัสแพรวพราว. ๓) อุดมไปด้วยกวีโวหาร. ๔) ใช้ภาพพจน์ให้ ภาพ ...
File link: http://www.kts.ac.th/e-le...0%25C3%25D5%25C2%25B9.doc
99%
View Online - แบบทดสอบก่อนเรียน.doc
ภาษาไทย ป.6 ฉบับที่ 4.doc
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ฉบับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน ... ข้อความข้างต้น ใช้โวหารประเภทใดในการเขียน. ๑. สาธก ...
File link: http://www.chon2.go.th/ne...%25E0%25B9%2588%25204.doc
99%
View Online - ภาษาไทย ป.6 ฉบับที่ 4.doc
ข้อสอบ Pre o-net 56 ป.6 ภาษาไทย ชุดที่ 2
จำนวน ๒๐ ข้อ ข้อละ ๔ คะแนน รวม ๘๐ คะแนน. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑-๓. 1. ข้อความข้างต้น ใช้โวหารประเภทใดในการเขียน. ๑. สาธกโวหาร. ๒. อุปมาโวหาร. ๓.
File link: http://www.surin3.go.th/w...25B5%25E0%25B9%2588-2.doc
99%
View Online - ข้อสอบ Pre o-net 56 ป.6 ภาษาไทย ชุดที่ 2
ภาษาไทย ป.6 ฉบับที่ 3.doc - ส พ ป. ชลบุรี เขต 2
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรุ้ ภาษาไทย ฉบับที่ 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ ... บอกกล่าว. 6. ข้อความนี้จัดเป็นโวหารชนิดใด. ๑. เทศนาโวหาร. ๒. สาธกโวหาร. ๓.
File link: http://www.chon2.go.th/ne...%25E0%25B9%2588%25203.doc
99%
View Online - ภาษาไทย ป.6 ฉบับที่ 3.doc - ส พ ป. ชลบุรี เขต 2
โวหารภาพพจน์
โวหารภาพพจน์ ..... อติพจน์. ( Hyperbole ). อติพจน์ หรือ อธิพจน์ คือโวหารที่กล่าวเกิน ความจริง เพื่อเน้นความรู้สึก ..... คำประพันธ์บทนี้ครูจำได้ว่าเคยเห็นเป็นข้อสอบนะคะ.
File link: http://schoolweb.eduzones...s/file_20130820142108.doc
99%
View Online - โวหารภาพพจน์
แผนการสอนหน่วยที่ 1
ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน ... 3.แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ..... โวหาร หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นสำนวนกะทัดรัด เหมาะสมกับการเขียน หรือ ...
File link: http://www.technicchan.ac.th/~web/planteach/23062554SXp.doc
99%
View Online - แผนการสอนหน่วยที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ - โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
20 ก.พ. 2014 ... ชุดที่ ๑ พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อสอบ (โวหาร ๔ ประเภท). ประเภท อุปมา ... ๑) กิจกรรมสังเคราะห์จากตำราเรียน (สรุปตัวอย่างจำง่าย ๙ โวหาร).
File link: http://www.ppkschool.ac.t...785_1_20140220-140819.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ - โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ข้อสอบภาษาไทย ม.6
คำชี้แจงแบบทดสอบภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖. 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี ๘๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน. 2. แบบทดสอบจะแบ่งเป็น ๒ ..... บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร. ข.
File link: http://www.chs.ac.th/M6/pre-o-net_thai6.doc
99%
View Online - ข้อสอบภาษาไทย ม.6
เก็งข้อสอบ
เก็งข้อสอบ. ภาษาไทย. . วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. ชั้นมัธยมศึกปีที่ 3. ตามหลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ... 2) นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบ 90 นาที ... “โวหาร หมายถึง ชั้นเชิง สำนวน  ...
File link: http://www.phiriya.com/doc%2520education/T_3.doc
99%
View Online - เก็งข้อสอบ
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย
ข้อความนี้เป็นโวหารชนิดใด. ก. อุปมาโวหาร ข. สาธกโวหาร ค. บรรยายโวหาร ง. พรรณนา โวหาร. 3. ข้อใดใช้คำเหมาะสมในการเขียนคำอวยพรวันเกิดคุณตา. ก.
File link: http://www.nsb.ac.th/download/O-NET%2520pretest3/08thai3.doc
99%
View Online - แบบทดสอบวิชาภาษาไทย