Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบโวหาร doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบโวหาร

Download this file (ภาษาไทย ป.6 ฉบับที่ 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรุ้ ภาษาไทย ฉบับที่ 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ ... บอกกล่าว. 6. ข้อความนี้จัดเป็นโวหารชนิดใด. ๑. เทศนาโวหาร. ๒. สาธกโวหาร. ๓.
File link: http://www.chon2.go.th/ne...%25E0%25B9%2588%25203.doc
99%
View Online - Download this file (ภาษาไทย ป.6 ฉบับที่ 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ วิชาภาษาไทย
แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ วิชาภาษาไทย. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ .... ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโวหารภาพพจน์. ก. อุปมา คือการเปรียบสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งหนึ่ง ...
File link: http://www.skoolbuz.com/user_files/62483/content_1299824192.doc
99%
View Online - แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ วิชาภาษาไทย
ข้อสอบระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ข้อสอบระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ... ถ้านักเรียนจะเขียน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ควรใช้โวหารแบบใด. ก. เทศนาโวหาร. ข. อธิบายโวหาร. ค.
File link: http://202.143.132.88/%25...9%25CD%25CA%25CD%25BA.doc
99%
View Online - ข้อสอบระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบวัดความรู้ทางภาษาไทย
แบบทดสอบวัดความรู้ทางภาษาไทย. ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓. ใช้คำตอบต่อไปนี้ ตอบ คำถามข้อ ๑ – ๕ บอกโวหารภาพพจน์. ก. อุปมา. ข. อุปลักษณ์. ค. สัญลักษณ์. ง. บุคคลวัต. จ.
File link: http://www.islamwit.net/Thai_M3.doc
99%
View Online - แบบทดสอบวัดความรู้ทางภาษาไทย
รายละเอียดของรายวิชา(๓๐๑)
สอบระหว่างภาค. ๒. ๙-๑๐. การเขียนจดหมาย ย่อความ. เรียงความ โวหารต่าง ๆ. ๔. การ บรรยาย. การอภิปราย. ฝึกทักษะการเขียน. การนำเสนอหน้าชั้นเรียน. Power Point. Projector ...
File link: http://qa.mcu.ac.th/ac/tqf/_file/e70c85e1b7dc5bdd606ea45ca4d4d991.doc
99%
View Online - รายละเอียดของรายวิชา(๓๐๑)
แบบทดสอบก่อนเรียน
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร). ก. ..... กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ณ วัด พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ผลการสอบ ปรากฏว่า สอบได้อีก ๒ ประโยค รวมเป็น ๗ ประโยค ...
File link: http://www.ben2.ac.th/ch/h2.doc
99%
View Online - แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย. 1. “ นักเรียนจะต้องเป็นคนหูกว้างตากว้าง ... ข้อความนี้เป็น โวหารชนิดใด. ก. อุปมาโวหาร ข. สาธกโวหาร ค. บรรยายโวหาร ง. พรรณนาโวหาร. 3.
File link: http://www.nsb.ac.th/download/O-NET%2520pretest3/08thai3.doc
99%
View Online - แบบทดสอบวิชาภาษาไทย
ข้อสอบระดับชั้น ป
ข้อสอบระดับชั้น ป.๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. สาระที่ ๑ การอ่าน. มาตรฐาน ท. ๑. ๑. ตัวชี้วัดที่ ๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร. 1.
File link: http://202.143.132.88/%25...9%25CD%25CA%25CD%25BA.doc
99%
View Online - ข้อสอบระดับชั้น ป
วรรณคดีวิจักษ์ ม
ตัวอย่างข้อสอบ. 1. ข้อใด กล่าวถึง วรรณคดี .... คำประพันธ์นี้ใช้โวหารเดียวกับข้อใด. 1. ..... “ ขอลาแก้วแววตาไปธานี อย่าราคีขุ่นข้องให้หมองมัว” คำประพันธ์นี้ใช้โวหารใด. 1. อุปมา 2.
File link: http://www.silacharn.ac.t...250_1_20101206-045256.doc
99%
View Online - วรรณคดีวิจักษ์ ม
แนวข้อสอบ O – NET
ภาษาศาสตร์ ว่าด้วยลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ข้อสอบประกอบด้วย ... กลวิธีการเขียน อธิบาย การบรรยาย การพรรณนา เทศนาโวหาร สาธกโวหาร อุปมาโวหาร. 7. เบ็ดเตล็ด ...
File link: http://www.termtem.co.th/...ofperform/Perform_3_0.doc
99%
View Online - แนวข้อสอบ O – NET