Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบเส้นขนาน doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบเส้นขนาน

ข้อสอบค40204ปี49 - WordPress.com
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 40204 ระดับชั้น ม.5 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ..... เส้นขนาน 5 เส้น ตัดเป็นมุมฉากกับเส้นขนาน 4 เส้น จะเกิดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกี่รูป .
File link: http://praphuch.files.wor...8440204e0b89be0b8b549.doc
99%
View Online - ข้อสอบค40204ปี49 - WordPress.com
บัตรข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ - mathbws
ตัวชี้วัด ม.2/1 ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม และสมบัติของ เส้นขนานฃ. ในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา (2 ข้อ). ม.2/2 ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ...
File link: http://mathbws.files.word...8a1e0b8b4e0b895e0b8a3.doc
99%
View Online - บัตรข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ - mathbws
ตารางวางแผนการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดคุณภาพผู้เรียน(QC-Test) - e-Office
ตารางวางแผนการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดคุณภาพผู้เรียน(QC-Test) ปลายภาคเรียนที่ 2 .... 6.1 ม.2/3 , ค 6.1 ม.2/4. 1. เส้นขนาน. 2. เส้นขนานและมุมภายใน. 3. เส้นขนานและมุมแย้ง.
File link: http://eoffice.montfort.ac.th/book_file../0053511383277748.doc
99%
View Online - ตารางวางแผนการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดคุณภาพผู้เรียน(QC-Test) - e-Office
2013-01-13_091908_5.เส้นขนานรวม_A_B_C.doc - สพฐ.
13 ม.ค. 2013 ... ข้อใดเป็นสมบัติของเส้นขนาน. ก. ... เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง มุมแย้ง. จะเป็น อย่างไร. ก. มุมแย้งจะเท่า ..... แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
File link: http://210.246.188.54/tra...%25E0%25B8%25A1_A_B_C.doc
99%
View Online - 2013-01-13_091908_5.เส้นขนานรวม_A_B_C.doc - สพฐ.
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เตรียม O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ สอบ O – NET. บทที่ 5 เส้นขนาน. คำสั่ง จงทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  1 2 3 4 ...
File link: http://www.ayutthaya2.com/office_u54/2011-1112153659_5.doc
99%
View Online - แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เตรียม O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่ 6
ข้อสอบกลางภาค รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์. มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาค 2) ฉบับที่ 2. คำชี้แจง ..... 1 30 ไมล์. 2 35 ไมล์. 3 40 ไมล์. 4 45 ไมล์. 39 ข้อใดมีส่วนประกอบของเส้นขนาน. 1.
File link: http://bussayamas123.file...89e0b89ae0b8b1e0b89a1.doc
99%
View Online - ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่ 6
ข้อสอบคณิตศาสตร์ป.6
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...... เส้นขนานและมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกัน 14. ข้อใดเป็นทิศหลักทั้งหมด ก.
File link: http://banchumnumpra.kan4...2520%25E0%25B8%259B.6.doc
99%
View Online - ข้อสอบคณิตศาสตร์ป.6
ข้อสอบคณิตศาสตร์ป.5
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ...... ขนานกัน. ค. ส่วนของเส้นตรงที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นขนานต้องไม่ตั้งฉากกับเส้นขนาน. ง.
File link: http://banchumnumpra.kan4...2520%25E0%25B8%259B.5.doc
99%
View Online - ข้อสอบคณิตศาสตร์ป.5
แบบทดสอบเรื่องเส้นขนานและมุมภายใน , เส้นขนานและมุมแย้ง
งานเพิ่มเติมเรื่องเส้นขนาน มุมภายนอกและมุมภายใน. แสดงเป็นวิธีทำที่ชัดเจน ส่งภายใน 24 ก.พ.
File link: http://www.mvsk.ac.th/math/www_Dream/out_line2.doc
99%
View Online - แบบทดสอบเรื่องเส้นขนานและมุมภายใน , เส้นขนานและมุมแย้ง
แบบทดสอบเรื่องเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
งานเพิ่มเติมเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม.
File link: http://www.mvsk.ac.th/math/www_Dream/out_line3.doc
99%
View Online - แบบทดสอบเรื่องเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม