Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบสุขศึกษา ม 4 พร้อมเฉลย doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบสุขศึกษา ม 4 พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิŧ44;สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 2
คลังข้อสอบ สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่2. รวมข้อสอบ ... ง ต่อมแอŨ4;รินัล. 4. ต่อมใŨ4;มีหน้ū4;ที่ในกū4;รเก็บธū4;ตุไอโอŨ4;ีน. ก ต่อมũ4;ิทูอิทū4;ริ. ข ต่อมไทมัส. ค ต่อมไทรอยŨ4;์ ...
File link: http://www.cyp.ac.th/~chk...2520education%2520M.2.doc
99%
View Online - ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบทักษะวิŧ44;กū4;ร ตอบปัญหū4;สุขภū44; ( สุขŪ4;ึกษū4; ) ระŨ4;ับ ม
ข้อสอบทักษะวิŧ44;กū4;ร ตอบปัญหū4;สุขภū44; ( สุขŪ4;ึกษū4; ) ระŨ4;ับ ม. ต้น รอบที่ 1 ... สū4;ระที่ 1 สุขŪ4;ึกษū4; 5 ข้อ. 1. กū4;รฉีŨ4;ยū4;คุมกำเนิŨ4;คุมไŨ4;้นū4;นเท่ū4;ใŨ4;. ก. 3 เŨ4;ือน. ข. 4 เŨ4;ือน. ค. 5 เŨ4;ือน. ง.
File link: http://area.obec.go.th/mukdahan1/web/news_file/p18061681153.doc
99%
View Online - ข้อสอบทักษะวิชาการ ตอบปัญหาสุขภาพ ( สุขศึกษา ) ระดับ ม
173_สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 5 ป.6.doc
4. ต้องมีกū4;รหยุŨ44;ักเป็นŧ4;่วงŭ4;. แบบทŨ4;สอบกลุ่มสū4;รกū4;รเรียนรู้ สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 5 ระŨ4;ับŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 6 ... ไม่สū4;มū4;รถส่งลูกกลับมū4;เล่นมนแŨ4;นตัวเองไŨ4;้ ... แบบเฉลย ตรวจข้อสอบกลุ่มสū4;รกū4;รเรียนรู้สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 5 ระŨ4;ับŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 6 ...
File link: http://www.ponmaung.com/web1/web/mainfile/eCyvw58z7Htn.doc
99%
View Online - 173_สุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 5 ป.6.doc
บัตรข้อสอบ กŪ4;น.อำเภอโนนสุวรรณ สำนักงū4;น กŪ4;น. จังหวัŨ4;บุรีรัมย์ ระŨ4;ับ ...
ต้น / ม.ปลū4;ย. สū4;ระ ทักษะกū4;รŨ4;ำเนินŧ4;ีวิต รū4;ยวิŧ44; สุขŪ4;ึกษū4; (ทŧ4; 31002). มū4;ตรฐū4;นที่ 4.2 ...... ง. ประเภท 4 สū4;รเคมีที่ใŧ4;้ในกū4;รผลิตยū4;เสũ4;ติŨ4;ให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2. เฉลย.
File link: http://buriram.nfe.go.th/e_office/photo2/1186_2.doc
99%
View Online - บัตรข้อสอบ กศน.อำเภอโนนสุวรรณ สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ ...
สุขŪ4;ึกษū44;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 6 ป.6.doc - ส ũ4; ป.ŧ4;ลบุรี เขต 2
4. ต่อมไร้ท่อ. 2. ข้อใŨ4;ไม่ใŧ4;่กū4;รเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้ū4;สู่วัยรุ่น. 1. เสียงแตกในเŨ4;็กผู้ŧ44;ย ... แบบ ทŨ4;สอบกลุ่มสū4;รกū4;รเรียนรู้ สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 6 ระŨ4;ับŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 6 .... แบบเฉลยตรวจคำตอบสุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 6 ระŨ4;ับŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 6 จำนวน ...
File link: http://www.chon2.go.th/ne...2520%25E0%25B8%259B.6.doc
99%
View Online - สุขศึกษาพลศึกษา ฉบับที่ 6 ป.6.doc - ส พ ป.ชลบุรี เขต 2
4. ข้อสอบ O-NET สุขŪ4;ึกษū4; (มัธยมต้น).doc
ŧ4;ุŨ4;ที่ 1 แนวข้อสอบ O-Net วิŧ44; สุขŪ4;ึกษū4; มัธยมŪ4;ึกษū4;ตอนต้น ..... 4. ควū4;มũ4;ร้อม. 44. เŨ4;็กŧ44;ยธū4;วิน เมื่อไŨ4;้ยินเสียงสัญญū4;ณนกหวีŨ4;ของครูผู้สอน ไŨ4;้วิ่งซิกแซกรอบกรวยที่ตั้งไว้ไป- กลับ ...
File link: http://www.sa.ac.th/web/a...%2589%25E0%25B8%2599).doc
99%
View Online - 4. ข้อสอบ O-NET สุขศึกษา (มัธยมต้น).doc
สุขŪ4;ึกษū4; ม. 3 ฉบับที่ 1.doc - ส ũ4; ป.ŧ4;ลบุรี เขต 2
แบบทŨ4;สอบกลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้ สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 1. ระŨ4;ับŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 3 .... 2.บทบū4;ทผู้นำมนครอบครัวลŨ4;ลง. 3.ควū4;มรับผิŨ44;อบต่องū4;นอū44;ีũ4;ลŨ4;หรือสิ้นสุŨ4;ลง. 4.
File link: http://www.chon2.go.th/ne...%25E0%25B9%2588%25201.doc
99%
View Online - สุขศึกษา ม. 3 ฉบับที่ 1.doc - ส พ ป.ชลบุรี เขต 2
ข้อสอบสุขŪ4;ึกษū4; ม.6
4. กล้ū4;มเนื้อเรียบ มีลักษณะไม่ลū4;ยตū4;มขวū4;ง ũ4;บในอวัยวะภū4;ยในซึ่งไม่อยู่ในอำนū4;จจิตใจ เŧ4;่น ลำไส้ใหญ่. 5. ..... ต่อมอะŨ4;ีนū4;ลีน. 32. ... ก่อนเข้ū4;ร่วมกิจกรรมควรสำรวจควū4;มũ4;ร้อมหรือควū4;ม สมบูรณ์ของร่ū4;งกū4;ย. 3. ... เฉลยข้อสอบ Pre-O-NET สุขŪ4;ึกษū4; ฯ ระŨ4;ับมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 6 ...
File link: http://www.chs.ac.th/M6/pre-o-net_halt6.doc
99%
View Online - ข้อสอบสุขศึกษา ม.6
ข้อสอบสุขŪ4;ึกษū4; ม.3
4. วัฒนธรรมในครอบครัว. 3. ไซโกต หมū4;ยถึงอะไร. 1. กū4;รปฏิสนธิในครรภ์มū4;รŨ44;. 2. เซลล์ที่ ũ4;ัฒนū4;จū4;กเซลล์ที่ไŨ4;้รับกū4;ร ..... เฉลยข้อสอบ Pre-O-NET สุขŪ4;ึกษū4;ฯ ระŨ4;ับมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 3 ...
File link: http://www.chs.ac.th/M3/pre-o-net_halt3.doc
99%
View Online - ข้อสอบสุขศึกษา ม.3
สุขŪ4;ึกษū4; ม
แบบทŨ4;สอบตū4;มตัวŧ4;ี้วัŨ4;เũ4;ื่อวัŨ4;ผลสัมฤทธิ์ สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ม.5. แบบทŨ4;สอบตū4;มตัวŧ4;ี้ วัŨ4;เũ4;ื่อวัŨ4;ผลสัมฤทธิ์ ... กū4;รŨ4;ูแลสุขภū44;ตนเองในŨ4;้ū4;นโภŧ4;นū4;กū4;ร ข้อใŨ4;กล่ū4;วไŨ4;้ถูกต้อง (ũ4; 1.1 ม.4-6/2). 1. ..... 4. ทำให้ร่ū4;งกū4;ยũ4;ร้อมที่จะทำงū4;นหนักเต็มที่ไŨ4;้เร็วขึ้น. 49. ..... 3. คำนึงถึง ũ4;ระũ4;ุทธ ũ4;ระธรรม ũ4;ระสงฆ์ 4. คำนึงถึงสิ่งแวŨ4;ล้อม สังคม และควū4;มสงบสุข. เฉลย. ตอนที่ 1 ...
File link: http://www.sermwit.ac.th/cms/kbs/macplan/2/sb/10healthy/test_2.doc
99%
View Online - สุขศึกษา ม