Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบสุขศึกษา ป 6 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบสุขศึกษา ป 6

6;้อŪ6;อบกลุŭ6;มŪ6;าระการเรียนรู้Ū6;ุŦ6;ศึกษาและพลศึกษา ป.๖ PRE O-NET
14 ก.พ. 2012 ... 1. การเลือกอาหารในŦ6;้อใดปลอดũ6;ัยจากŪ6;ารทีŭ6;เป็นอันตรายตŭ6;อŪ6;ุŦ66;าพ. ก. เลือกซื้ออาหารโดย ดูทีŭ6;ราคา. Ŧ6;. เลือกซื้ออาหารโดยดูทีŭ6;ยีŭ6;ห้อ. ค. เลือกซื้ออาหารโดยดูทีŭ6; ...
File link: http://piromnsw2.files.wo...e0b8a9e0b8b2-e0b89b-6.doc
99%
View Online - [ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๖ PRE O-NET
Ŧ6;้อŪ6;อบ ป - อุตรดū6;ตŨ6;์ เŦ6;ต 2
Ŧ6;้อŪ6;อบ Pre O-net ระดับเŦ6;ตพื้นทีŭ6;. Ū6;ำนักงานเŦ6;ตพื้นทีŭ6;การศึกษาประŨ6;มศึกษาอุตรดū6;ตŨ6;์ เŦ6;ต 2. Ū6;าระการเรียนรู้Ū6;ุŦ6;ศึกษาและพลศึกษา เวลา 1 ชัŭ6;งโมง. ชั้นประŨ6;มศึกษาปีทีŭ6; 6 ปีการศึกษา ...
File link: http://www.utd2.go.th/uploads/files/Pre-Onet-008.doc
99%
View Online - ข้อสอบ ป - อุตรดิตถ์ เขต 2
แบบทดŪ6;อบŪ6;ุŦ6;ศึกษาบททีŭ6; 5
คลังŦ6;้อŪ6;อบ. วū6;ชา Ū6;ุŦ6;ศึกษา 5. ชั้นมัธยมศึกษาปีทีŭ6; 5 ชุดทีŭ6; 1. คำŪ6;ัŭ6;ง: 1. Ŧ6;้อŪ6;อบมีจำนวน 100 Ŧ6;้อ. 2. ให้ทำเครืŭ6;องหมาย X หน้าŦ6;้อทีŭ6;เห็นวŭ6;าŨ6;ูกต้องทีŭ66;ุดเพียงŦ6;้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ.
File link: http://www.nathonpattana....584_1_20110803-070409.doc
99%
View Online - แบบทดสอบสุขศึกษาบทที่ 5
Ŧ6;้อŪ6;อบ Pre-ONet กลุŭ6;มŪ6;าระŪ6;ุŦ6;ศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป
Ŧ6;้อŪ6;อบ Pre-O-Net กลุŭ6;มŪ6;าระŪ6;ุŦ6;ศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.6. Ū6;าระทีŭ6; 2 ชีวū6;ตและครอบครัว ( พ 2.1 ป 6/2 ). Ū66;านการณ์ทีŭ6; 1. พū6;มเดū6;นผŭ6;านบ้านลุงชาตū6; ลุงชาตū6;ชวนเŦ6;้าบ้าน ...
File link: http://www.ayutthaya2.com/office_d/b2013-0125090602_4.doc
99%
View Online - ข้อสอบ Pre-ONet กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป
แบบทดŪ6;อบวัดผลกลางปี ปีการศึกษา 2552
ชั้นประŨ6;มศึกษาปีทีŭ6; 5 วū6;ชาŪ6;ุŦ6;ศึกษาและพลศึกษา เวลา 1 ชัŭ6;วโมง ... ก. ปอด. Ŧ6;. ไต. ค. ตับ. ง. ลำไŪ6;้. 4. (พ 1) ฟันแท้จะเรū66;มŦ6;ึ้น เมืŭ6;ออายุประมาณกีŭ6;ปี. ก. 1 ปี. Ŧ6;. 6 ปี. ค. 10 ปี. ง. 20 ปี. 5.
File link: http://www.singarea.org/~...1-6/p5/p5%2520healthl.doc
99%
View Online - แบบทดสอบวัดผลกลางปี ปีการศึกษา 2552
Ŧ6;้อŪ6;อบŪ6;ุŦ6;ศึกษา ม.6
กลุŭ6;มŪ6;าระการเรียนรู้Ū6;ุŦ6;ศึกษาและพลศึกษา. ชั้นมัธยมศึกษาปีทีŭ6; 6 ปีการศึกษา 2554 ... เมืŭ6;อ ใกล้วันŪ6;อบนักเรียนมีความหงุดหงū6;ด วū6;ตกกังวลเนืŭ6;องจากรŭ6;างกายหลัŭ6;งŪ6;ารใดน้อยลง. 1.
File link: http://www.chs.ac.th/M6/pre-o-net_halt6.doc
99%
View Online - ข้อสอบสุขศึกษา ม.6
Ū6;ุŦ6;ศึกษาพลศึกษา ฉบับทีŭ6; 6 ป.6.doc - Ū6; พ ป.ชลบุรี เŦ6;ต 2
3. ระดับการศึกษาŦ6;องครอบครัว. 4. ความเชืŭ6;อในคำพยากรณ์ชีวū6;ต. แบบทดŪ6;อบกลุŭ6;มŪ6;ารการ เรียนรู้ Ū6;ุŦ6;ศึกษาและพลศึกษา ฉบับทีŭ6; 6 ระดับชั้นประŨ6;มศึกษาปีทีŭ6; 6.
File link: http://www.chon2.go.th/ne...2520%25E0%25B8%259B.6.doc
99%
View Online - สุขศึกษาพลศึกษา ฉบับที่ 6 ป.6.doc - ส พ ป.ชลบุรี เขต 2
ชุดทีŭ6; 1 แนวŦ6;้อŪ6;อบ O-Net วū6;ชา Ū6;ุŦ6;ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนทีŭ6; 1 : ให้วง ...
ชุดทีŭ6; 1 แนวŦ6;้อŪ6;อบ O-Net วū6;ชา Ū6;ุŦ6;ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น. ตอนทีŭ6; 1 : ให้วง ... 6. Ŧ6;้อใดคือ ประโยชน์Ŧ6;องการปฏū6;บัตū6;ตามหลักŪ6;ุŦ6;บัญญัตū6;แหŭ6;งชาตū66;้อทีŭ6; 4. 1. มีŪ6;ุŦ66;าพจū6;ตทีŭ6;ดี. 2. ..... 1. 6 ปี . 2. 7 ปี. 3. 8 ปี. 4. 9 ปี. 2. ชŭ6;วงวัยใดŦ6;องมนุษย์ทีŭ6;มีอารมณ์เปลีŭ6;ยนแปลงมากทีŭ66;ุด. 1.
File link: http://www.sa.ac.th/web/a...%2589%25E0%25B8%2599).doc
99%
View Online - ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนที่ 1 : ให้วง ...
Ū6;ุŦ6;ศึกษาพลศึกษา ฉบับทีŭ6; 3 ป.6.doc
แบบทดŪ6;อบกลุŭ6;มŪ6;ารการเรียนรู้Ū6;ุŦ6;ศึกษาและพลศึกษา ฉบับทีŭ6; 3 ระดับชั้นประŨ6;มศึกษาปีทีŭ6; 6 จำนวน 20 Ŧ6;้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลาใช้ในการทดŪ6;อบ 30 นาที ...
File link: http://www.chon2.go.th/ne...2520%25E0%25B8%259B.6.doc
99%
View Online - สุขศึกษาพลศึกษา ฉบับที่ 3 ป.6.doc
Ū6;ุŦ6;ศึกษา ป.6
โครงการŦ6;้อŪ6;อบรŭ6;วม โรงเรียนในเครือซาเลเซียน. ũ6;าคเรียนทีŭ6; 1 ปีการศึกษา 2551. กลุŭ6;มŪ6;าระ Ū6;ุŦ6;ศึกษาและพลศึกษา (ชŭ6;วงชั้นทีŭ6; 2) ชั้น ประŨ6;มศึกษาปีทีŭ6; 6 ...
File link: http://www.sarasit.ac.th/curriculum/su/sup.6.doc
99%
View Online - สุขศึกษา ป.6