Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบสุขศึกษา ป 4 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบสุขศึกษา ป 4

SUKASUKSA - แบบทŨ4;สอบ วิŧ44;สุขŪ4;ึกษū4; ป.4.doc - Detail
Filename, แบบทŨ4;สอบ วิŧ44;สุขŪ4;ึกษū4; ป.4.doc. Size, 77.5 KB. Type, Document (application/msword). Uploaded, Sep 22, 2012 by rapeepat ...
File link: https://sukasuksa.wikispa...2%2B%25E0%25B8%259B.4.doc
99%
View Online - SUKASUKSA - แบบทดสอบ วิชาสุขศึกษา ป.4.doc - Detail
[ข้อสอบกลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ป.๖ PRE O-NET
14 ก.ũ4;. 2012 ... [ข้อสอบกลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ป.6 PRE O-NET] ... 4. ข้อใŨ4;แสŨ4;งถึงกū4;ร มีสุขภũ44;ี. ก. ร่ū4;งกū4;ยแข็งแรง จิตใจหŨ4;หู่. ข. สุขภū44;จิตŨ4;ี ไม่มีโรคภัย.
File link: http://piromnsw2.files.wo...e0b8a9e0b8b2-e0b89b-6.doc
99%
View Online - [ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๖ PRE O-NET
ข้อสอบสุขŪ4;ึกษū44;ลŪ4;ึกษū4; สū4;ระที่ 4,5 (บันทึกอัตโนมัติ) - suffcenter.com
ข้อสอบสุขŪ4;ึกษū4;มัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 3 ... กลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; รหัสวิŧ44; ũ4;. ... 4. ผักสŨ4;. 4. สū4;รปนเปื้อนในอū4;หū4;รที่ทำให้คนเรū4;เจ็บป่วยไŨ4;้คืออะไร. 1. เŧ4;ื้อโรค. 2.
File link: http://www.suffcenter.com...8%2595%25E0%25B8%25B4.doc
99%
View Online - ข้อสอบสุขศึกษาพลศึกษา สาระที่ 4,5 (บันทึกอัตโนมัติ) - suffcenter.com
คลังข้อสอบ สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่2
คลังข้อสอบ สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่2. รวมข้อสอบ ... ง ต่อมแอŨ4;รินัล. 4. ต่อมใŨ4;มีหน้ū4;ที่ในกū4;รเก็บธū4;ตุไอโอŨ4;ีน. ก ต่อมũ4;ิทูอิทū4;ริ. ข ต่อมไทมัส. ค ต่อมไทรอยŨ4;์.
File link: http://cyp.ac.th/~chk01/chk01/testM2/health%2520education%2520M.2.doc
99%
View Online - คลังข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 5 ป.6.doc - ŧ4;ลบุรี เขต 2
3. ต้องแสŨ4;งอū4;รมณ์ประกอบเนื้อเũ4;ลง. 4. ต้องมีกū4;รหยุŨ44;ักเป็นŧ4;่วงŭ4;. แบบทŨ4;สอบกลุ่มสū4;ร กū4;รเรียนรู้ สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 5 ระŨ4;ับŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 6.
File link: http://www.chon2.go.th/ne...2520%25E0%25B8%259B.6.doc
99%
View Online - สุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 5 ป.6.doc - ชลบุรี เขต 2
สุขŪ4;ึกษū44;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 4 ป.6.doc - ŧ4;ลบุรี เขต 2
แบบทŨ4;สอบกลุ่มสū4;รกū4;รเรียนรู้สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 4 ระŨ4;ับŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลū4;ใŧ4;้ในกū4;รทŨ4;สอบ 30 นū4;ที ...
File link: http://www.chon2.go.th/ne...2520%25E0%25B8%259B.6.doc
99%
View Online - สุขศึกษาพลศึกษา ฉบับที่ 4 ป.6.doc - ชลบุรี เขต 2
สุขŪ4;ึกษū44;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 3 ป.6.doc - ŧ4;ลบุรี เขต 2
ไม่สวมใส่เสื้อผ้ū4;ที่ขū44;และซีŨ4;. 3. ฝึกขับถ่ū4;ยอุจจū4;ระให้เป็นเวลū4;. 4. กินผักและผลไม้ให้มū4;ก ŭ4; . แบบทŨ4;สอบกลุ่มสū4;รกū4;รเรียนรู้สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4; ฉบับที่ 3 ระŨ4;ับŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ ...
File link: http://www.chon2.go.th/ne...2520%25E0%25B8%259B.6.doc
99%
View Online - สุขศึกษาพลศึกษา ฉบับที่ 3 ป.6.doc - ชลบุรี เขต 2
แบบทŨ4;สอบสุขŪ4;ึกษū4;บทที่ 5
คลังข้อสอบ. วิŧ44; สุขŪ4;ึกษū4; 5. ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 5 ŧ4;ุŨ4;ที่ 1. คำสั่ง: 1. ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ. 2. ให้ทำเครื่องหมū4;ย X หน้ū4;ข้อที่เห็นว่ū4;ถูกต้องที่สุŨ4;เũ4;ียงข้อเŨ4;ียวลงในกระŨ44;ษคำตอบ.
File link: http://www.nathonpattana....584_1_20110803-070409.doc
99%
View Online - แบบทดสอบสุขศึกษาบทที่ 5
แนวข้อสอบสุขŪ4;ึกษū4; ม.ปลū4;ย
ŧ4;ุŨ4;ที่ 1แนวข้อสอบ O-NETวิŧ44; สุขŪ4;ึกษū4; มัธยมŪ4;ึกษū4;ตอนปลū4;ย. ตอนที่ 1 : ให้วง ... 4. ป้องกันกū4;รถูกกระแทก. 2. ข้อใŨ4;ไม่ใŧ4;่วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องหลังจū4;กกū4;รตū4;กฝน. 1. ... กū4;ร ละเลยในกū4;รไม่ตรวจสุขภū44;ประจำปี เũ4;รū4;ะคิŨ4;ว่ū4;ร่ū4;งกū4;ยแข็งแรงŨ4;ีอยู่. 3. กū4;รนอนหลับ กลū4;งวัน ...
File link: http://182.93.220.204/sn13/attachments/article/3/health.doc
99%
View Online - แนวข้อสอบสุขศึกษา ม.ปลาย
ข้อสอบสุขŪ4;ึกษū4; ม.6
กลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้สุขŪ4;ึกษū4;และũ4;ลŪ4;ึกษū4;. ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 6 ปีกū4;รŪ4;ึกษū4; 2554 ... 4.เมลū4; โทนิน โตปū4;นิน. 5.เอ็นŨ4;อร์ฟิน ทริปคอน. 3. โลหิตŨ4;ำจū4;กส่วนต่ū4;งŭ4;ของร่ū4;งกū4;ย เŧ4;่น แขน ...
File link: http://www.chs.ac.th/M6/pre-o-net_halt6.doc
99%
View Online - ข้อสอบสุขศึกษา ม.6