Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบวิทย์ ม ปลาย �¸ ศน doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบวิทย์ ม ปลาย �¸ ศน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่4
12 ก.ค. 2011 ... วิชา การเรียนรู้วิธีการกระบวนการกลุ่ม ( ทร 02013 ) เพื่อสำหรับครู กศน. ... 12 กรกฎาคม 2554 ... พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการจัดการเรียนรู้ ... ความเข้าใจ และมั่นใจจริง ๆ เท่านั้น ห้ามเดาเป็นอันขาด ถ้าหากข้อสอบข้อใดที่ผู้เรียนไม่แน่ใจก็ไม่ต้องทำ ให้ข้ามไป .... การทำโครงงานวิทยาศาสตร์มักใช้กระบวนการทำงานใด. ก.
File link: http://202.143.130.210/e_office/photo/1303_4.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่4
กำหนดการประชุม
25 มิ.ย. 2010 ... รายละเอียดสรุปการประชุมการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2553 ... วัน จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น.
File link: http://202.143.137.101/e_office/photo/941_2.doc
99%
View Online - กำหนดการประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์ที่2 - สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 ธ.ค. 2012 ... ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลางจากสำนักงาน กศน. จังหวัด ... ระดับ ม.ปลาย. - ภาษาไทย ๑๘ คน. - คณิตศาสตร์ ๔๕ คน. - วิทยาศาสตร์ ๒๖ คน.
File link: http://202.143.162.194/e_office/photo2/552_2.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่2 - สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลดไฟล์ที่3 - สำนักงาน กศน.
บัตรข้อสอบ. กศน.อำเภอ/เขต คลองใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ตราด . ระดับ ประถม ศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย. สาระ ความรู้พื้นฐาน รายวิชา........วิทยาศาสตร์ ( พว 31001).
File link: http://trat.nfe.go.th/e-office/photo2/12_3.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่3 - สำนักงาน กศน.
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ
บัตรข้อสอบ. กศน.อำเภอ/เขตโพธิ์ศรีสุวรรณ สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ. ระดับ þ ประถม ศึกษา þ ม.ต้น þ ม.ปลาย. สาระความรู้พื้นฐาน (วิทยาศาสตร์) รายวิชา การพัฒนาตนเอง ...
File link: http://srisaket.nfe.go.th/e_office/photo2/1647.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่1 - สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ
บัตรข้อสอบ - สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
บัตรข้อสอบ. กศน.อำเภอพิปูน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช. ระดับ þ ประถม ¨ ม.ต้น ¨ ม.ปลาย. สาระ ทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทร 02024 ชุมชนนักปฏิบัติ. มาตรฐานที่ 1.3 ...
File link: http://202.143.162.194/e_office/photo2/8_3.doc
99%
View Online - บัตรข้อสอบ - สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ต้น/ม.ปลาย 1 รายวิชาการทำเกษตรประยุกต์. 1.รูปแบบการเกษตรหลักมีกี่รูปแบบ ... 11.คำ ว่าสมุนไพรตามพจนานุกรม. ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ ปีพ.ศ.ใด. ก. 2524. ข. 2525 ..... ต้องเป็นหนังสือที่มีเรื่อง ไปในแนวทาง วิทยาศาสตร์ร่วมด้วย ..... การกลั่นแบบโพลิเมอไรเซชั่ น.
File link: http://202.143.165.163/chokchai/UserFiles/Word/1.doc
99%
View Online - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อสอบระหว่างภาควิทย์ ม.ปลาย
ข้อสอบระหว่างภาค. วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ... น้อยสวมเสื้อสีดำ เดินทาง 2 กิโลเมตร และเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เป็นสีขาวเดินมนระยะทางเท่ากันและวัดอุณหภูมิ จากตัว ...
File link: http://www.padrew.net/integration/itg05/5itg2/5itg2_02.doc
99%
View Online - ข้อสอบระหว่างภาควิทย์ ม.ปลาย
ดาวน์โหลดไฟล์ที่2
แบบสรุปรายชื่อผู้ออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕. รายวิชา บังคับ. สำนักงาน กศน. ... ต้น. ม.ปลาย. * รายวิชาละ ๑๒ ข้อ. กศน.อำเภอโพธาราม. ความรู้ พื้นฐาน. การดำเนินชีวิต. ๑. วิทยาศาสตร์ (พว ๑๑๐๐๑). ๒. วิทยาศาสตร์ (พว ๒๑๐๐๑). ๓.
File link: http://202.143.151.35/e_office/photo/155_2.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่2
บัตรข้อสอบ - สำนักงาน กศน.
จังหวัด ขอนแก่น. ระดับ  ประถมศึกษา £ ม. ต้น £ ม. ปลาย. ชื่อมาตรฐานที่ 4.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี เกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ ... นายณัฐธัญ อุดทาทอง ). บัตร ข้อสอบ. กศน.อำเภอ / เขต โคกโพธิ์ไชย สำนักงาน กศน. ..... ดนตรีเป็นหลักฐานทาง วิทยาศาสตร์.
File link: http://khonkaen.nfe.go.th/e_office/photo2/9298.doc
99%
View Online - บัตรข้อสอบ - สำนักงาน กศน.