Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์

11 ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์จีนและประวัติศาสตร์อินเดีย ...
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 39. คำนำ. “ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์จีน และประวัติศาสตร์อินเดีย” รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...
File link: http://www.tn.ac.th/triam_north/images/niwat2.doc
99%
View Online - 11 ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์จีนและประวัติศาสตร์อินเดีย ...
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานปลายภาควิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชุดที่ 1
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. วิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ข้อ. ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคำ ตอบที่ถูก ...
File link: http://www.thaischool.in....591_0_20130226-114554.doc
99%
View Online - ตารางวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานปลายภาควิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชุดที่ 1
ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/ปลายปี วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม
ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค ชุดที่ 2 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. วิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5๐ ข้อ. คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด  ...
File link: http://www.thaichalk.com/...%25E0%25B8%2594%25202.doc
99%
View Online - ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/ปลายปี วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม
แบบทดสอบวิชา สังคม (พุทธศาสนา) - อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อสอบ PRE O-NET ระดับเขตพื้นที่. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เวลา 1 ชั่วโมง. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...
File link: http://www.utd2.go.th/uploads/files/pre-onet-007.doc
99%
View Online - แบบทดสอบวิชา สังคม (พุทธศาสนา) - อุตรดิตถ์ เขต 2
ใบสั่งซื้อหนังสือรวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ
รวมข้อสอบ 7 วิชาเพชรยอดมงกุฎ ปี 2553 (ประถม) (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์). 200. 12. รวมข้อสอบ 7 ...
File link: http://www.romchatra.com/order.doc
99%
View Online - ใบสั่งซื้อหนังสือรวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ
ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์01 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คลังข้อสอบ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2. รวมข้อสอบ ปลายภาค - ปลายปี เตรียม สอบข้อสอบ O-Net A-net. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551คำ ...
File link: http://cyp.ac.th/~chk01/chk01/testM2/History01%2520M.2.doc
99%
View Online - ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์01 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์01 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คลังข้อสอบ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3. รวมข้อสอบ ปลายภาค - ปลายปี เตรียม สอบข้อสอบ O-Net A-net. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551คำ ...
File link: http://cyp.ac.th/~chk01/chk01/testM3/History01-M.3.doc
99%
View Online - ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์01 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ส31102. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ส31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.
File link: http://122.154.140.98/ktw...ge%2520of%2520history.doc
99%
View Online - ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ข้อสอบวัดผลกลางปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552. วิชา สังคมศึกษา และ วิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส32101 , ส32102 เวลา 1 ชั่วโมง. วิชา สังคมศึกษา ( สาระการเรียนรู้ ที่ ...
File link: http://www.ebook.mtk.ac.t...%25E0%25B8%25B5__2552.doc
99%
View Online - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ (O - NET) - e-Office Loei 1
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ (O - NET) .... บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข ... การปฏิบัติใดที่เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมรองของสังคมไทย.
File link: http://e-office.loei1.go....601no0413602386file01.doc
99%
View Online - ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ (O - NET) - e-Office Loei 1