Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบวิชางานบ้าน ม 1 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบวิชางานบ้าน ม 1

การออกแบบหน่วยการเรียนรŬ1;้ - โรŧ1;เรียนเม็ŧ1;รายมหาราชวิทยาคม
รหัส – ชื่อรายวิชา ŧ1; 21101 วิชาŧ1;านบ้าน กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้การŧ1;านอาชีพแŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยี. ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 เวŪ1;า 40 ชั่วโมŧ1;. ผŬ1;้สอน นาŧ1;สุภา ชนะกุŪ1; .... วิชา ŧ1; 21101 ŧ1;านบ้าน ชั้น ม.1 หน่วยการเรียนรŬ1;้ที่ ............ เรื่อŧ1;. ..... แบบทดสอบอัตนัย 5 ข้อ. เกณŨ1;์การผ่าน ...
File link: http://tc.mengrai.ac.th/supa/plan/deside52.doc
99%
View Online - การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ - โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
แผนผัŧ1;การจัดกิจกรรมการเรียนรŬ1;้ - สพũ1;.กาฬสินธุ์ เขต 3
กŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้การŧ1;านอาชีพแŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยี วิชาŧ1;านบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาũ1;ีที่ 1 ... รวม ทั้ŧ1;จะจบŪ11;ด้วยกิจกรรมเกมโดยŭ1;ช้คะแนน รวมการสอบขอŧ1;สมาชิกŭ1;นกŪ1;ุ่มเũ1;็นคะแนนเกม. 3.
File link: http://www.kalasin3.go.th/news_file/p18528131533.doc
99%
View Online - แผนผังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
แผนการจัดการเรียนรŬ1;้ที่ 5 - จุฬา ภร ณ ราช วิทยาŪ1;ัย นครศรีธรรมราช
4.4.2 เŪ1;ือกŭ1;ช้วัสดุอุũ1;กรณ์แŪ1;ะเครื่อŧ1;มือได้อย่าŧ1;ถŬ1;กต้อŧ1; เหมาะสมแŪ1;ะũ11;อดภัย .... 1. ศึกษา สาระการเรียนรŬ1;้การŧ1;านอาชีพแŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยี ผŪ1;การเรียนรŬ1;้ที่คาดหวัŧ1;ศึกษา ... ตรวจสอบ ส่วนũ1;ระกอบขอŧ1;แผนการจัดการเรียนรŬ1;้ แŪ1;ะเอกสารũ1;ระกอบการสอนŭ1;ห้ ... ŭ1;นการทำŧ1;านเพื่อ การดำรŧ1;ชีวิตแŪ1;ะครอบครัวที่เกี่ยวข้อŧ1;กับŧ1;านบ้าน ŧ1;านเกษตร ŧ1;านช่าŧ1; ŧ1;านũ1;ระดิษฐ์ แŪ1;ะŧ1;าน ธุรกิจ ...
File link: http://www.pccns.in.th/vocat/sucharat/manual.doc
99%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 - จุฬา ภร ณ ราช วิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ตาราŧ1;สอบũ11;ายภาคเรียนที่ 2 / 2548 - โรŧ1;เรียน ค่ายบาŧ1;ระจัน วิทยาคม
26 ก.ย. 2012 ... ห้อŧ1;. ห้อŧ1;สอบ. 1 ต.ค. 55. 2 ต.ค. 55. 3 ต.ค. 55. 4 ต.ค. 55. ม.1. 1/1. 201 ... ũ1;ระสานŧ1;าน แŪ1;ะอำนวยความสะดวกต่าŧ1;ๆ ŭ1;ห้บัŧ1;เกิดความเรียบร้อย. 2. ... ครŬ1;ผŬ1;้สอนวิชาŭ1;ดŭ1;ห้ออกข้อสอบ วิชานั้น ถ้าสอนร่วมกันตั้ŧ1;แต่ 2 คน ขึ้นไũ11;ห้ร่วมกันออก .... ŧ1; 21101 ŧ1;านบ้าน ...
File link: http://www.kbws.ac.th/_fi...227_1_20120926-005520.doc
99%
View Online - ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2548 - โรงเรียน ค่ายบางระจัน วิทยาคม
คำอธิบายรายวิชาการŧ1;านอาชีพแŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยี
รหัสวิชา. ชื่อวิชา. ชั่วโมŧ1;/สัũ1;ดาห์. หน่วยกิต. ม.1. ŧ1;21101. การŧ1;านพื้นฐานอาชีพ ... การ จัดการŧ1;านบ้าน ŧ1;านเกษตร ŧ1;านช่าŧ1; ŧ1;านũ1;ระดิษฐ์ แŪ1;ะแนวทาŧ1;การเŪ1;ือกอาชีพŭ1;นอนาคต .... ตัวแũ1;ร การŪ1;ำดับคำสั่ŧ1; การตรวจสอบเŧ1;ื่อนไข การควบคุมโũ1;รแกรม คำสั่ŧ1;แสดŧ1;ผŪ1; แŪ1;ะรับ ข้อมŬ11; ...
File link: http://www.pwks.ac.th/subject.doc
99%
View Online - คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนวข้อสอบวิชาŧ1;านอาชีพแŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยี ชั้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ีที่ 6
แนวข้อสอบวิชาŧ1;านอาชีพแŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยี ชั้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ีที่ 6 ชุดที่ 1 ... 8 เด็กหญิŧ1;เũ1;ีย ต้อŧ1;การเŪ1;ี้ยŧ111;กกระต่ายไว้ŭ1;นบ้านเพื่อความเพŪ1;ิดเพŪ1;ินต้อŧ1;คำนึŧ1;ถึŧ1;หŪ1;ักการ. เŪ1;ียŧ1;สัตว์ที่ถŬ1;ก ต้อŧ1;อะไรบ้าŧ1;. 1 ... 3 พันธุ์ที่นิยมเŪ1;ี้ยŧ1; ความสวยŧ1;มขอŧ1;สัตว์ การŭ1;ห้อาหารที่มีคุณภาพ ...
File link: http://202.143.161.142/te...%25B9%2588%2520%25206.doc
99%
View Online - แนวข้อสอบวิชางานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถาบันที่เŪ1;็กที่สุดขอŧ1;สัŧ1;คมก็คือ ครอบครัว ซึ่ŧ11;ระกอบด้วย สามี ภรรยา แŪ1;ะ ...
ก่อนศึกษาบทเรียน ŭ1;ห้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยŭ1;ช้กระดาษคำตอบที่เตรียมไว้. 4. .... วิชา ŧ1;านบ้าน ŧ1; 31121 ชั้นมัธยมศึกษาũ1;ีที่ 1. ข้อ 1 ŧ1;. ข้อ 2 ค. ข้อ 3 ก. ข้อ 4 ก. ข้อ 5 ŧ1; ...
File link: http://cdn.learners.in.th...2525E0%2525B9%2525881.doc
99%
View Online - สถาบันที่เล็กที่สุดของสังคมก็คือ ครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย สามี ภรรยา และ ...
ข้อสอบการŧ1;านอาชีพū1; ม.3
คำชี้แจŧ1; ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การŧ1;านอาชีพแŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยี ชั้นมัธยมศึกษาũ1;ีที่ 3 ... 1. เพื่อความสะดวกสบายกับเจ้าขอŧ1;บ้าน. 2. เพื่อความสุขŭ1;จแก่แขกที่เยี่ยมเยือนบ้าน. 3.
File link: http://www.chs.ac.th/M3/pre-o-net_job3.doc
99%
View Online - ข้อสอบการงานอาชีพฯ ม.3
การวิจัยŭ1;นชั้นเรียน
เรื่อŧ1; พฤติกรรมการไม่ส่ŧ11;านตามกำหนดขอŧ1;นักเรียนชั้น ม.1/1 ... ũ1;ัญหา จากการสอนวิชาŧ1;าน บ้านนักเรียนชั้น ม. 1/1 มีจำนวน 28 คน เũ1;็นชาย 12 คน แŪ1;ะเũ1;็น หญิŧ1; 16 ... 2.3 ทำเอกสาร เสริมการสอบบทเรียนŭ1;ห้นักเรียนทุกคนสามารถนำไũ1;ทบทวนนอกเวŪ1;าเรียนได้ ...
File link: http://school.obec.go.th/watsrakaewschool/ku_m/chok3.doc
99%
View Online - การวิจัยในชั้นเรียน
ŧ1;าน ช่าŧ1; - ครŬ1; ชัยวัฒน์
รหัสวิชา ŧ1; 22101 ŧ1;านช่าŧ1; ... สาระสำคัญ. เวŪ1;า (ชั่วโมŧ1;). น้ำหนักคะแนน. 1. ŧ1;านช่าŧ1;พื้นฐาน . ŧ1; 1.1 ม2/1 ... เครื่อŧ11;ช้ไฟฟ้าแŪ1;ะอุũ1;กรณ์อำนวยความสะดวกŭ1;นบ้านผŬ1;้ŭ1;ช้ต้อŧ1;รŬ1;้จัก ส่วนũ1;ระกอบแŪ1;ะการŭ1;ช้ .... 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน. ขั้นสอน. 1. ŭ1;ห้นักเรียนดŬ1;ภาพŧ1;านช่าŧ1; ชนิดต่าŧ1;ๆ ...
File link: http://www.kroochaiwat.com/work/chang.doc
99%
View Online - งาน ช่าง - ครู ชัยวัฒน์