Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบปลายภาคประถม doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบปลายภาคประถม

แบบทดสอบ สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
๑๓. แบบทดสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๓. ชุดที่ ๑. คำชี้แจง ๑. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการ เรียนรู้.
File link: http://www.skwsc.ac.th/test%2520spt3%25202554/1269_p2.doc
99%
View Online - แบบทดสอบ สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. คำชี้แจง แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ...
File link: http://www.skwsc.ac.th/test%2520spt3%25202554/1269_p5.doc
99%
View Online - ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ...
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รหัสวิชา. ... ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน .......... ข้อ ………คะแนน.
File link: http://www.wcc.ac.th/wcc/...ad/grade_book/ex_test.doc
99%
View Online - วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ...
คลังข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คลังข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. รวมข้อสอบ ปลายภาค - ปลายปี เตรียม สอบข้อสอบ O-Net A-net. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 1.
File link: http://cyp.ac.th/~chk01/chk01/testM3/ThaiM.3.doc
99%
View Online - คลังข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ขอบข่ายการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่
ขอบข่ายข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2555. ภาษาไทย( คำศัพท์-ความเข้าใจ). - โวหาร- ความหมายโดยตรง,โดยนัย. - ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องบทที่  ...
File link: http://www.shc.ac.th/emc/...2520%25E0%25B8%259B.5.doc
99%
View Online - ขอบข่ายการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่
ขอบข่ายการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่
ขอบข่ายข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2-6 (Intensive) ปีการศึกษา 25 55. ภาษาไทย(คำศัพท์-ความเข้าใจ). - ภาษาพาที คำศัพท์ และเนื้อเรื่องบทที่ 13-16.
File link: http://www.shc.ac.th/emc/...2520%25E0%25B8%259B.4.doc
99%
View Online - ขอบข่ายการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2551
ข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท ( ) ลงบนกระดาษคำตอบในข้อที่ถูกต้องที่สุด. 1. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเป็นไฟฟ้าชนิดใด.
File link: http://www.sahavicha.com/UserFiles/File/testp_6.doc
99%
View Online - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2551
ขอบข่ายการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่
ขอบข่ายข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2555. ภาษาไทย ความเข้าใจ – คำศัพท์. - ภาษาพาที บทที่ 10-12. - วรรณคดีลำนำ 5-6. - อ่านจับใจความ.
File link: http://www.shc.ac.th/emc/...2520%25E0%25B8%259B.2.doc
99%
View Online - ขอบข่ายการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่
ขอบข่ายการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่
ขอบข่ายข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2555. ภาษาไทย ( คำศัพท์-ความเข้าใจ). - คำศัพท์บทที่ 13-16. - ตอบคำถามบทที่ 13-16.
File link: http://www.shc.ac.th/emc/...2520%25E0%25B8%259B.3.doc
99%
View Online - ขอบข่ายการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. 1. 1. จำนวนในข้อใดเป็นผลลัพธ์ของ. (3 + 2 ) ÷. 1. 13. 2. 13. 3. 13. 4. 13. 2. จำนวนในข้อใดเป็นผลลัพธ์ของ. × (2 - ). 1. 2.
File link: http://www.chaiwit.ac.th/...%259B.%25206.%2520doc.doc
99%
View Online - แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6