Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบคำราชาศัพท์ ม 4 พร้อมเฉลย doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบคำราชาศัพท์ ม 4 พร้อมเฉลย

ข้อสอบวัŨ4;ผลสัมฤทธิ์ทū4;งกū4;รเรียนวิŧ44;ภū4;ษū4;ไทย
4. เũ44;ร ประกū4;ย. ๑๑. คำรū4444;ัũ4;ท์ข้อใŨ4;ใŧ4;้ ทรง นำหน้ū4;. ก. ทรงยินŨ4;ี. ข. ทรงประทับ. ค. ทรงเสŨ4;็จ. ง. ทรงบรรทม ... สมเŨ4;็จũ4;ระบรมโอรสū4;ธิรū44;ฯ สยū4;มมกุฎรū44;กุมū4;รเสŨ4;็จฯ ũ4;ร้อม Ũ4;้วย.
File link: http://www.kanchanapisek....8%25A2%25E0%25B8%2599.doc
99%
View Online - ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบมū4;ตรฐū4;นŧ4;่วงŧ4;ั้นที่ 3 - KruPooky.net
1) คัŨ4;ลอก 2) เผอิญ. 3) ต่อเนื่อง 4) ถ่องแท้. 4. ข้อใŨ4;เขียนสะกŨ4;ตū4;มมū4;ตรū4;แม่กนทุกคำ. 1) เũ44;ร วū4;นร 2) ..... คำรū4444;ัũ4;ท์จŨ4;หมū4;ยของũ4;ระเจ้ū4;แผ่นŨ4;ินคือข้อใŨ4;. 1) ลิขิต 2) สū4;สน์ ... 1) เย็นนี้ไปปū4;ร์ตี้กันนะ 2) หมู่นี้ภū4;คใต้มีบึ้มกันทุกวัน ..... เฉลยแนวข้อสอบมū4;ตรฐū4;นŧ4;ุŨ4;ที่ 5.
File link: http://www.krupooky.net/w...4814680-ImageAllTopic.doc
99%
View Online - แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 - KruPooky.net
4. เฉลยข้อสอบภū4;ษū4;ไทย O-Net - บริษัท เติมเต็มควū4;มรู้ จำกัŨ4;
2 หลักภū4;ษū4; ข้อสอบมักออกเรื่องควū4;มถูกต้องตū4;มหลักภū4;ษū4;ไทย ประโยค กลุ่มคำ ประโยค สมบูรณ์ กū4;รเน้นประโยค(รูปประโยค) เจตนū4;ของประโยค ... กū4;รใŧ4;้คำรū4444;ัũ4;ท์. ระŨ4;ับของ ภū4;ษū4; .... 4. /ง/ เŧ4;่น โมง หū4;ง สูง แกง กิ่ง ฯลฯ. 5. /ม/ เŧ4;่น กรรม หū4;ม ŧ4;ิม ทำ สัมมนū4; ฯลฯ. 6.
File link: http://www.termtem.co.th/...ofperform/Perform_3_0.doc
99%
View Online - 4. เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-Net - บริษัท เติมเต็มความรู้ จำกัด
แนวข้อสอบมū4;ตรฐū4;นŧ4;่วงŧ4;ั้นที่ 3
คำŧ4;ี้แจง. 1) แบบเก็งข้อสอบฉบับนี้มีทั้งหมŨ4; 3 ŧ4;ุŨ4;เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก. ข้อคำถū4;มมี ŧ4;ุŨ4;ละ 40 ข้อ เป็นแบบทŨ4;สอบที่ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุŨ4; หรือเหมū4;ะสมที่สุŨ4; เũ4;ียงข้อเŨ4;ียว เมื่อนักเรียนเลือกคำตอบไŨ4;้แล้วให้ใŧ4;้Ũ4;ินสอระบū4;ย .... ข้อใŨ4;ไม่ใŧ4;่คำรū4444;ัũ4;ท์ .... 1) หมูจะหū4;มเอū4;คū4;นเข้ū4;ไปสอŨ4; ... เฉลยข้อสอบวิŧ44;ภū4;ษū4;ไทย ( NT ) และ O – NET ŧ4;ุŨ4; ที่ 4.
File link: http://www.sisaketedu1.go...0%25B8%25B5%25202551).doc
99%
View Online - แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3
แนวข้อสอบภū4;ษū4;ไทย ม ปลū4;ย
4. คำประũ4;ันธ์ในข้อใŨ4;มิไŨ4;้แสŨ4;งอū4;รมณ์เกรี้ยวกรū44;กระแทกน้ำเสียง. 1. ..... 4. แม่มิเคยไŨ4;้ เคืองแค้นเหมือนครั้งนี้ เมื่อจū4;กบุรีทุเรŪ4;มū4;ก็ũ4;ร้อมหน้ū4;ทั้งลูกผัวเป็นเũ4;ื่อนทุกข์ สำคัญ ว่ū4;จะ เป็นสุขประสū4;ยū4;ก. 32. ...... ข้อใŨ4;เป็นคำรū4444;ัũ4;ท์ที่ใŧ4;้แทนคำกริยū4;ในวงเล็บไŨ4;้ถูกต้องตū4;ม ลำŨ4;ับ ...... เฉลย. เหตุผลประกอบ. 17. 4. ซักถū4;มผู้ũ4;ูŨ4;เกี่ยวกับข้อสงสัยต่ū4;งŭ4; ตลอŨ4;เวลū4; ...
File link: http://182.93.220.204/sn13/attachments/article/3/tt.doc
99%
View Online - แนวข้อสอบภาษาไทย ม ปลาย
ข้อสอบภū4;ษū4;ไทย ม.6
คำŧ4;ี้แจงแบบทŨ4;สอบภū4;ษū4;ไทย ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ ๖. 1. แบบทŨ4;สอบฉบับนี้มี ๘Ů4; ข้อ ... 4. ผู้ตū4;ยแล้วยังมีผู้ระลึกถึงอยู่เสมอ. 5. ควū4;มตū4;ยต้องมีกū4;รแตกŨ4;ับไปตū4;มกū4;ลเวลū4; .... เออค่ะ กระนั้นและจริงอยู่ รูปร่ū4;งผัวกูไม่สู้เหมū4;ะที่ไหนจะงū4;มũ4;ร้อมเหมือนหม่อมเงū4;ะ ใครเห็นก็หัวเรū4;ะ . ว่ū4;รูปงū4;ม. ๑๙. ... ให้ทำตนให้มีประโยŧ4;น์ต่อส่วนรวม. ง. ..... ข้อใŨ4;ไม่มีคำรū4444;ัũ4;ท์. ก.
File link: http://www.chs.ac.th/M6/pre-o-net_thai6.doc
99%
View Online - ข้อสอบภาษาไทย ม.6
เก็งข้อสอบ
คำŧ4;ี้แจง. 1) แบบเก็งข้อสอบฉบับนี้มีทั้งหมŨ4; 3 ŧ4;ุŨ4;เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก. ข้อคำถū4;มมี ŧ4;ุŨ4;ละ 40 ข้อ ... 4) น้ำ. วิธีตอบ. สมมุตินักเรียนเลือกตัวเลือกที่ 1 เป็นตัวเลือกที่ถูก ให้นักเรียน ระบū4;ยลงใน 2. ในกระŨ44;ษคำตอบ ..... 4) สุธิŨ44;ออกรū4;ยกū4;รเวทีวū4;ทีขณะที่ũ4;ูŨ4;ก็ใŧ4;้มือประกอบ ũ4;ร้อมทั้งกวū44;สū4;ยตū4;ไปยังผู้ŧ4;ม. 35. ..... ควรเติมคำรū4444;ัũ4;ท์ใŨ4;ลงในŧ4;่องว่ū4;งจึงจะถูกต้อง.
File link: http://www.phiriya.com/doc%2520education/T_3.doc
99%
View Online - เก็งข้อสอบ
แนวข้อสอบ NT ป.6
... 4) กū4;รŨ4;ูแลสุขภū44;. คำŧ4;ี้แจงข้อ 2 – 4 ให้ũ4;ิจū4;รณū4;ว่ū4;ข้อใŨ4;ไม่ใŧ4;่ข้อคิŨ4;ของข้อควū4;มที่ กำหนŨ4;ให้ ... งū4;มละม่อมũ4;ร้อมสิ้นทั้งอินทรีย์ นū4;งใŨ4;ในธรณีไม่มีเหมือน ... คำในข้อใŨ4;เป็นคำ รū4444;ัũ4;ท์ที่มีควū4;มหมū4;ยเกี่ยวกับอวัยวะในร่ū4;งกū4;ยทุกคำ ... 3) องค์กū4;รขนส่งมวลŧ4;นกรุงเทũ4; ย่อเป็น ข.ส.ม.ก. 4) กū4;รรถไฟแห่งประเทŪ4;ไทย ย่อเป็น ร.ฟ.ท. .... เฉลยข้อสอบ วิŧ44;ภū4;ษū4;ไทย . 1. 4 ...
File link: http://school.obec.go.th/...06/thp.6%2520NT%25202.doc
99%
View Online - แนวข้อสอบ NT ป.6
ใบงū4;น
แบบทŨ4;สอบก่อนเรียน (เตรียมควū4;มũ4;ร้อม). 1. จงเขียนคำอ่ū4;นของคำที่กำหนŨ4;ให้ต่อไปนี้. 1. .... ũ4;ูม-ลำ-เนū4; เขียน. ... 4. จงเติมสำนวนสุภū4;ษิตต่อไปนี้ให้ถูกต้องũ4;ร้อมบอกหมū4;ย. 1. คบคน ũ44;ล ũ44;ลũ44;ไปหū4;ผิŨ4;. .... ข้อ 11-20 เป็นคำรū4444;ัũ4;ท์ที่ใŧ4;้กับũ4;ระมหū4;กษัตริย์. 11. รูปวū44; ...
File link: http://www.tatc.ac.th/files/110528099275854_11052813131250.doc
99%
View Online - ใบงาน
1
เตรียมสอบ NT. แบบทŨ4;สอบ วิŧ44;ภū4;ษū4;ไทย ป.6. ***********************. ตอนที่ 1 ข้อที่ 1- 10 (ข้อที่เน้นตัวหนū4; คือข้อเฉลย) ... 3. น้ำลŨ4;ตอผุŨ4;. 4. น้ำสั่งฟ้ū4; ปลū4;สั่งฝน. จงเลือกคำเติมลง ŧ4;่องว่ū4;งอย่ū4;งเหมū4;ะสม. 7. ... คำรū4444;ัũ4;ท์คำใŨ4; ที่ใŧ4;้ผิŨ4;. 1. ..... วิทยū444;สตร์ ũ4;รū4;มณ์. 4.
File link: ftp://smc.ssk.ac.th/doc/e...%25E0%25A9%25C5%25C2).doc
99%
View Online - 1